Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podobenství jedenácté: Lekce dosažení Nesmrtelnosti

23. 1. 2017

Podobenství jedenácté:
Lekce dosažení Nesmrtelnosti


 

Tohoto dne Lao-C' urazil na svém oslíkovi dlouhou cestu po horských stezkách. Na příkrých srázech často sesedal a šel pěšky. Takovým způsobem vystoupali velmi vysoko.

Unavení si vybrali místo pro přenocování.

Oslík se pustil do své večeře – čerstvé travičky.

A Lao-C' nasbíral suché chrastí a rozdělal malý oheň. A díval se na oheň...

Chuang-Di se také díval na tento oheň...

Vzpomínky znovu nahradily realitu tohoto okamžiku – neméně živou skutečností, která přišla z minulého života...

* * *

Chuang-Di a Jeho žáci byli na vrcholu hory. Noční nebe, poseté hvězdami, je objímalo ze všech stran. Nebyl vítr. Bylo ticho! Klid!

Ale bylo chladno.

Chuang-Di vztáhl ruku – a vzplanul ohromný oheň! Byl podivuhodně krásný: jazyky plamenů jako by tančily svůj zvláštní tanec, a snopy jisker vzlétaly k nočnímu nebi, jako ohnivé nitě, ze kterých se do prostoru noci sypaly a sypaly ohnivé hvězdy...

Žáci se zahřáli. Dívali se na oheň, který je okouzloval svou krásou!

Chuang-Di začal mluvit v průzračném tichu noci. Jeho měkký a hluboký hlas spojoval posluchače, Mluvícího i to, o čem On mluvil, – v jedno. Porozumění pronikalo do duší zároveň se zvukem slov.

Zapamatujte si tento oheň! Bude vám stačit vzpomenout si na obraz tohoto ohně, abyste potom mohli – vždy a v jakékoliv situaci – pocítit Mne, Moji přítomnost!

Právě tak, jako nekonečný příkrov hvězdného nebe nad celou Podnebeskou vám vždy může připomínat Moje Bytí, – tak i tento oheň vám umožní vzpomenout si na Mne a na Velikou a Všeobjímající Sílu Tao, Která tak, jako i samotné Tao, je všude, pod všemi projevy materiálního světa. Ona je Můj Tvořivý Oheň.

Ale zvykejte si vidět a poznávat různé projevy Tao – ve všem na své Cestě. Tao je neviditelná Opora všeho jsoucího. Lidé přicházejí na Zemi, rodí se, a odcházejí, a přitom opouštějí těla, která splnila své poslání, – ale Tao trvale existuje na druhé straně «projeveného» světa.

Jestliže člověk poznal Tao – už ho nespoutávají pochybnosti!

Dokonale moudrý, který poznal Tao, může lidem sloužit jako orientační bod. On ukazuje příkladem Svého života to, jak je možné vnést pořádek a klid do světa, kde vládnou hádky a nenávist, jak je možné zachovávat a rozmnožovat v tomto chaosu lásku a čistotu! On to může udělat proto, že On zachovává Jednotu s Tao!

Dokonale moudří, kteří poznali Tao, mohou ukazovat Cestu druhým lidem.

Oni – Svou prací – napomáhají procesu zdokonalování všeho a všech!

Oni se vlévají do Oceánu Tao a doplňují Jeho Nekonečnost – Sebou.

Oni získávají Veliký Klid Tao – a z Něho mohou vycházet pro uskutečňování činů.

Každá věc nebo událost má svůj účel. Dokonale moudří napomáhají tomu, aby se věci dostávaly na to nejlepší místo, a události se děly v pravý čas.

Tao je všudypřítomné! A všudypřítomní jsou i Nesmrtelní, kteří dosáhli Jednoty s Tao!

Získání Nesmrtelnosti člověkem je možné, ale není mu darováno Mými zázraky. Ta nejzázračnější a nejtěžší práce na sobě musí předcházet získání velikých dosažení a dovedností!

Poznávající Tao se zdokonaluje a cvičí se v meditacích den za dnem, rok po roce. A takový člověk je schopný, ve výsledku, získat stav Nesmrtelného.

Dá se říci, že život v těle je příčinou smrti. Ale ten, kdo zemřel, správněji – opustil tělo, ten ví, že to není konec, ale začátek jiného života – života bez těla. A takový život může pokračovat dlouhé věky. Ale stavy, ve kterých probíhá, se mohou velmi lišit. Duše zůstane na té úrovni jemnosti nebo hrubosti, na kterou si přivykla, když měla tělo...

Život bez těl poznávají i ti, kdo se učí meditacím, a zdolávají Cestu poznání Nejjemnějšího. Opouštějí-li na dobu meditací svoje těla, oni neumírají, ale poznávají život vědomí, osvobozených od hmoty. A když se potom vracejí do těl, uchovávají si vzpomínku na Nebeské a učí se podporovat a pěstovat svoje vzájemné vztahy s Te a Tao.

Rozvinutá a silná duše může lehce opouštět tělo z vlastní vůle, a přitom ponechávat malou část vědomí v těle. V tom případě je možné tělem pokračovat v chůzi, sedět, ležet, adekvátně reagovat na to, co se děje kolem.

Jestliže takto postupujeme, pak se tělům nemůže přihodit žádná nepříjemnost, o jakých vyprávějí některé fantastické příběhy o Nesmrtelných. Takové tělo doopravdy nesežerou zvířata, ani ho nepohřbí pastevci nebo rolníci, kteří ho náhodně najdou.

... Chuang-Di uložil žákům, aby si začali zaplňovat těla Jeho Tvořivým Ohněm:

Zaplňte si všechny čakry a meridiány tímto Ohněm. Ať se u každého stane Ohněm vědomí, i tělo!

Můžete naplňovat Tvořivým Ohněm jak celé tělo vcelku, tak i jeho nejdrobnější součásti.

... Ještě trochu snažení – a jak těla, tak i kokony žáků byly naplněny Božským Ohněm.

A trochu hlouběji pod tímto Velikým Plamenem se jim zjevil Oceán Tao – jako Živý Nejhlubší a Nekonečný Průzračný Klid.

Chuang-Di pomohl žákům vejít na nějaký čas do Něho.

Lao-C' uslyšel slova Chuanga-Di, která, jak se zdálo, byla určena pouze jemu:

Dokud všechno přebytečné v tobě není spáleno Božským Ohněm, dokud existuje ten, kdo vchází, kdo se stává tím Plamenem, – do té doby je to tréninková meditace.

Ale až ten, kdo to dělá, zmizí – pak zůstane jen opravdové Jednotné Bytí všech Te v Nekonečnosti Tao.

... Lao-C' se ponořil do Bezmezného Klidu Tao a rozplynul se v Něm.

Chuang-Di pokračoval:

My – jako duše – můžeme žít, ponoření do Plamene Te nebo do Průzračného Klidu Tao.

Vejděme do Průzračného Klidu všichni dohromady! Teď se zkusme podívat odtamtud – na naše těla, a počínaje čakrami a meridiány, je začněme zaplňovat stavem Tao.

Právě takhle se teď můžete učit ovládat svoje těla z Tao, a postupně nahrazovat i tu část vědomí, kterou jste ponechali kvůli kontrole nad tělem.

Přičemž – na podkladě Průzračnosti Tao – budou ihned viditelné ty energie vědomí, které ještě nejsou totožné s Nejjemnějším!

A kolik let musíme dělat tuto práci? – zeptal se jeden ze žáků.

Sto let, nejméně, a ti leniví – i víc. Proto se nesmrtelnosti svého těla málokdo dožije, – zažertoval Chuang-Di. – Ale vždyť přece to nejdůležitější je nesmrtelnost duše, která získává vlastnosti a kvality Božských Te.

Zmizet v Tao, a poté Se znovu projevovat ve Stvoření – mohou jen velmi velcí Te.

Průzračnost Tao je absolutně nezranitelná pro jakékoliv nepříznivé vlivy! Takže – učte se být průzračnými!

Je možné pohybováním energiemi vědomí po orbitě, čemuž jsem vás učil, vyhánět z těl všechno jiné, kromě Průzračného Klidu Tao. Tehdy Tao zůstane přítomné v těle, a bude ho stále více nahrazovat Sebou.

Zapamatujte si tento okamžik! Teď jste ve stavu Te, existujících ve Splynutí s Tao! Vy pociťujete «chuť» Nesmrtelnosti!

Ale v budoucnu si to budete muset postupně osvojit všechno samostatně!

Takže – ať teď ty nejhlubší Hlubiny budou pro vás jediným vnímaným světem! Poslouchejte, pociťujte – tady: v Oceánu Průzračného Klidu! Odsud uslyšíte, jestliže vás ze Země pozvou na pomoc! Dokážete se objevit před vtělenými jako Duše, podobné Horám Světla-Ohně, pozvedajícím se z Hlubin Oceánu Tao!

Potom vás naučím, jak se podobným způsobem přemísťovat i tělesně.

Pamatujte si také, že náš cíl není v tom, abychom naučili lidi věřit v zázraky. Autorů kouzelných příběhů o Nesmrtelných, kteří mohou dělat všechno, co je napadne, je dost i bez nás. Je to touha mnoha lidí: vyplnit si svoje rozmary a přání.

Ale ten, kdo slouží Tao, si nikdy nevyplňuje svoje přání! Jen přání Tao a Te mu slouží jako návod k činnosti!

Opravdový taoista nebude dokonce zachraňovat ani svoje tělo před smrtí, pokud k tomu nebude mít Vůli Tao... On prostě přijme smrt těla, zůstávaje ve velikém klidu – a sjednotí se duší s Tao v Příbytku všech Dokonalých.

A jakmile Te navždy opustí Svoje opotřebovaná těla, slouží Tao a lidem – zjevují Svoje Božské Podoby pro kontakty se vtělenými hledači Tao, dávají rady, řídí běh osudů.

* * *

Lao-C' znovu seděl u malého ohníčku, a vedle něho pokojně uždiboval travičku bílý oslík.

Lao-C' se teď lehce nadlouho udržoval ve Veliké Průzračnosti Tao.

Chuang-Di navázal diskuzi, jako by nebyla přerušena mezerou mezi vtěleními Lao-C':

Pokračujeme v lekci, kterou jsme nedokončili ve tvém minulém vtělení.

Povím ti ještě něco o takovém Sjednocení s Tao, které nazývají získáním Nesmrtelnosti.

Na začátku duše postihuje Velikou Jednotu s Tao. Pokud na Zemi opustí svoje materiální tělo – na čas meditace a nebo také navždy – vlévá se takový Praktikant lehce do Neohraničeného Oceánu Tao.

Ale, jak jsem už říkal, je možné udělat nesmrtelným i tělo. K tomu jsou zapotřebí nová nemalá úsilí a dlouhý život duše ve Sjednocení s Tao. Tělo člověka se pak může stát podobným té nejzázračnější nádobě, která je vždy naplněna Tao a nosí Tao v sobě!

Tohle je to Jmění, které opravdu stojí za to získat!

Obyčejné lidské tělo je nestabilní a je vystaveno všemožným vlivům, ono se snadno může poranit, stárne a umírá.

Ale je možné vytvořit nesmrtelné tělo, naplněné Nesmrtelností Tao. Takové tělo v sobě nosí Tao – a Tao skrz něho snadno projevuje Svoji Sílu. Toto tělo nepodléhá stárnutí a nemocem, je ho možné snadno rozpouštět a znovu vytvářet.

Ano, můžeme žít i v tak hlubokém stupni Splynutí s Tao a přitom být schopni ovládat tělo.

Budeš-li tak žít, můžeš snadno prostudovat mechanizmus vytváření jakýchkoli forem z nezformovaného* a naopak, jejich rozpouštění v nezformovaném. Pak se budeš moci – Sílou Tao – zúčastňovat těchto procesů.

 

 

 

Vysvětlivka:

Jedná se o protoprakriti – kosmický stavební materiál, ze kterého se tvoří prakriti (hmota, materie). (Podrobněji viz v [6,9]).