Jdi na obsah Jdi na menu
 


Khem: Zlaté Desky Atlanťanů. Tajemství Pyramid

14. 8. 2015

 

adler.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khem

Zlaté Desky Atlanťanů. Tajemství Pyramid

Zapsala

Anna Zubkova

Redigoval

Vladimir Antonov

© Зубкова А.Б., Антонов В.В., 2015.
 

 

 

Radujte se, Děti Boha! Je vám darováno štěstí – milovat!

Poznejte Lásku a Moudrost Boha – a odhalíte Jeho Sílu – Tvořit

Pozvěte Boha do svých životů – a Všudypřítomný Prvotní Se projeví!

Poznávejte Jeho Doteky, Jeho usměrňující Ruku, Jeho moudré Slovo, Jeho zábrany a Jeho ponaučení, Jeho nátlak, drtící lidský egocentrizmus!

Na nivě lásky – z Jeho Doteků roste úroda! Rozvíjejí se květy a dozrávají plody v těch duších, kde zakořenily dobrota a moudrost.

Na útesy pýchy a domýšlivosti se vrhají Jeho uragány, bořící nepřípustné a smetající přebytečné!

Ale v duchovních «pouštích» – neprší deště Jeho Milosti!

Nemá význam propadat zoufalství, jestliže byl těžký dotek Jeho Ruky! Vždyť to bylo ponaučení, vycházející z Nejvyšší Moudrosti!

Přijetí Božích Lekcí – umožňuje proniknout k Jeho Srdci!

Právě proto projevuje Všudypřítomný Sílu a Moc, aby duše zachtěly poznat svoji Božskou Dokonalost a dokázaly se k tomuto cíli přibližovat tím, že budou odstraňovat svoje neřesti a vzrůstat v Lásce, Moudrosti a Síle!

* * *

Srdce Boha a srdce člověka se mohou spojit!

Jak velká je Něžnost Božské Lásky se dozvědí ti, kdo jsou toho hodní!

Jak velká je Jeho Moudrost – poznají ti, kdo usilují k Moudrosti!

Jak velká je Jeho Síla mohou poznat jen ti, kdo předtím získali Jeho Lásku a Jeho Moudrost!

Jeho Síla se spojuje se sílou lidskou – získáním Sjednocení s Ním očištěnou duší.

Postihující život v Hlubinách – poznají, že je tam Já Boha i Já Dosáhnuvšího Člověka Jedním!

Nestačí se naučit na chvíli opustit tělo a dostat se do Světla. Je zapotřebí přeměnit se duší v Zářivý Božský Plamen!

A pak už se svět dál nerozděluje na toho, kdo dosahuje a Toho, ke Komu směřoval! Ten, kdo se stal Zdrojem se svým centrem shoduje s Prvotním!

Tak mohou Dokonalí poznat Jeho v Sobě a Sebe – v Něm!

Takový Člověk může nést v Sobě-Duši Božský Plamen, Který není oddělen od Prvotního Všeobecného Plamene. On Se projevuje jako Vlna na povrchu Oceánu, naplněná Sílou Hlubin!

* * *

Člověče, ty můžeš dát ve svém světonázoru vše na své místo, a potom udělat pořádek i ve svém životě!

Pak ti bude zjevné, co má význam!

Nepotřebné – odpadne!

Co překáží – to dokážeš odstranit!

Prostor a svoboda zavládnou už jen z toho, že přivedeš svůj život do harmonie s Božskými Zákony!

Jestliže poznáš Lásku jako Projevení Síly Boha, získáš nezdolný a nezničitelný Základ pro život sebe-duše!

Hlavní kvalitou Boha je Láska!

Dokonalá Láska je nezničitelná, věčná, všemohoucí, moudrá!

Právě pro to, abys to poznal a naučil se tomu, sis ty, člověče, oblékl tělo z hmoty a žiješ zde!

* * *

Když Láska a Moudrost vzejdou v duši – pak je možné se nořit do Hlubin a získávat Sílu!

Jednotná Síla a Jednotná Vůle řídí vesmír!

Jednotný – to je Jednota Množství. A Každý a Každá z Dosáhnuvších Oceánu Jednotného My mohou používat Jeho Sílu!

* * *

Očisti se od předsudků a hněvu, chtíčů, lenosti, egoizmu, od všeho toho, co mění lidskou bytost v primitivní zvíře! Očisti se – a dokážeš vidět, uvědomovat si Mne – Boha – v sobě a ve všem kolem!

Ten, kdo Mne poznává ve svém srdci jako Lásku, – ten si může uvědomovat i více:

To Já, Bůh, dávám tvému tělu sílu růst, pohybovat se, rozvíjet se!

To Já, Bůh, se můžu dívat na svět očima tvého těla – a ty můžeš začít poznávat, co Já právě vidím!

To Já, Bůh, můžu slyšet – uvnitř Mého velikého Ticha – zvuky, které vnímá tvůj sluch. Chceš vědět, jak Já slyším?

Moje Myšlení může řídit běh tvých myšlenek. Chceš se naučit myslet, jako Já? Chceš se naučit čerpat z nekonečného Zdroje Mojí Moudrosti?

Moje Láska naplňuje prostor! A ty se s tou Mojí Láskou můžeš spojovat – a nebo Jí odporovat!

Ty můžeš žít v Oceánu Čisté Lásky, Světla, Blaženosti! Výběr je vždy na tobě, člověče! A to se nazývá svobodou vůle!

Moje Péče o každou bytost se může stát i tvojí péčí! A ta tvoje péče ať zahaluje láskou ty, na koho myslíš a ke komu směřuješ svoje emoce! Taková péče vede po cestě Dobra!

* * *

Existuje zákon zachování energie, který si může osvojit ten, kdo je rozhodnut překonat celou Cestu postižení Nejvyšších Vědomostí a Umění:

Každé slovo nebo čin, které nejsou nezbytné odebírají sílu. Ale každý čin, souhlasící s Jednotným My, zvětšuje tvoji moc a umění spolupůsobit s Tvořivým Proudem!

Spěch – vede k omylům. Uspěchanost není tváří moudrého. Ale vnitřní klid umožňuje přijímat uvážená rozhodnutí.

Avšak ten, kdo poznal vyrovnanost ve Velikém Klidu, dokáže i okamžitě spatřit správné řešení, a říkat správná slova ve správný čas, a bleskově reagovat, pokud je to nutné.

Nekonečnost Velikého Božího Klidu ať vtéká do tvého těla, ó člověče, pokud jsi připraven vpustit tento Klid do sebe a zcela se Mu otevíráš!

A pokud dáš svoji pomíjivou tělesnou slupku do služby Vůli Jednotného Prvotního – pak tě budou postupně Síla a Moudrost naplňovat; tebe: toho, kdo je oddaný a věrný!

* * *

Pro mnohé nyní žijící lidi jsou pyramidy Egypta symbolem starobylosti, ohromné vzdálenosti v čase... Ale lidé ještě velice málo vědí o podstatě času.

Něco vám o tom povím.

Je Věčnost Božského Bytí, a v ní existují jednotlivé cykly života – hvězd, planet, duší v tělech.

Čas pro každý takový «projevený» život je konečný.

Ale nekonečnost života v Bohu nemá žádná omezení!

Tu nekonečnost bytí získávají Duše, dosáhnuvší Sjednocení v Božském Vědomí.

Důležité je nepropást to hlavní ve svém životě!

A proto je nutné se zamyslet nad tím, v čem to hlavní spočívá: jaký cíl máš ve svém životě, člověče!

A tomu hlavnímu je zapotřebí zasvětit nejlepší roky života a nejlepší hodiny dne: to znamená, když je čistá a aktivní síla duše, když jsou schopnosti mysli a těla v nejlepším stavu.

V Boží Vůli je ten čas, kdy pro tebe bude nevyhnutelné rozloučit se s tímto tělem. Ale ty, člověče , musíš rozhodnout: na co utratit čas, určený ti pro život v těle.

To ty – spravuješ minuty, hodiny, dny a roky svého života! Bůh jen před tebou odhaluje tvoje možnosti a pomáhá v uskutečňování důstojných činů!

Čas tvého života je pro tebe drahocenný! Zkus si představit, že už následující den pro tebe v tomto těle nemusí nastat. A pak – spatři každou minutu svého života jako drahocenný dar Boha!

Jak často My, když se setkáváme s těmi, kdo přecházejí ze světa, kde žili v materiálních tělech, do světa, kde duše čekají na nové vtělení, vidíme, jak mnoho bývá lítosti: nad naprázdno promrhaným časem, nevykonanými důležitými činy, včas nevyřčenými slovy vděčnosti nebo pokání, nedarovanou láskou, zbytečným vlastním hněvem a krutostí!

Avšak měli bychom žít tak, abychom, když nadchází čas přechodu, nelitovali vykonaného, a netruchlili pro nevykonané! A pak se můžeme jen zlehka pousmát vstříc tomu, co obyčejní lidé nazývají smrtí, přijmout pokojně rozloučení s hmotným světem a vznést se do zářivých světů, kde duše, které důstojně prožily život na Zemi, odpočívají před novým zrozením na naší planetě!

Protože duše se v těle nerozvine do Božské Podoby za jeden život, ale každé vtělení je novou příležitostí pro přiblížení k Dokonalosti!

* * *

Ty se můžeš zeptat, člověče, jak můžeš určovat správné a nesprávné ve svých skutcích – když jsi ještě nerozvinul schopnost slyšet Božské Vyslance, Učitele a Pomocníky lidstva?

Ano, tomu kdo zná základy etiky života, je jasné, že mysl zpočátku ještě může překrucovat pochopení – zejména kvůli nedokonalosti morálky ve společnostech současných vtělených lidí. Ale výčitky svědomí a rozvíjení srdečné lásky pomáhají naučit se pravému pochopení.

Ta ponaučení a výtky, které diktuje svědomí, jsou projevy aktivity nejlepší a nejčistější součásti duše.

Člověk naslouchající hlasu svědomí a žijící v srdečné lásce – tak, aby si nemohl nic vyčítat – velice brzy získá schopnost slyšet a chápat Božská Ponaučení!

* * *

Proč je to tak: proč musí na planetě dojít k nějaké katastrofě, pohromě velkých rozměrů – aby spousta lidí začala přemýšlet o dočasném, Věčném, o Božské Vůli a o «posmrtném království»?

Opravdu musí být lidstvu právě takhle ničena iluze dočasných hodnot a navozováno uvědomění přítomnosti hodnot věčných?

Vždyť příčinou těchto katastrof nebo válek není Božská Vůle, ale ty ničivé energie, které produkuje samo lidstvo – v emocích, myšlenkách a záměrech!

A malé katastrofy se každodenně dějí jednotlivým lidem. Ale mnozí, žijící vedle nich, jakoby nepostřehli, jak se jejich bratři a sestry stávají invalidy, nemajetnými nebo ztrácejí to sociální postavení, kterého dosahovali s ohromným úsilím po celý život... Lhostejní ke svým bližním neprojevují soucit, neprokazují pomoc a nevyvozují pro sebe závěry z toho, co viděli...

Ale nemá cenu čekat, až chorobné následky nesprávných činů, myšlenek a emocí přinesou zhoubu.

Je nutné se zavčas zamýšlet nad tím, co je skutečně hodnotné!

Je nutné, aby lidé pochopili, že pokud staví dům, získávají – před Bohem – dovednost budovat, že když zakládají rodinu, mohou v sobě rozvinout dovednost milovat, že řízení společnosti lidí může pomoci získat dovednost pečovat. Právě takové dovednosti – myslet, pracovat, tvořit, milovat – si správně se rozvíjející duše bere s sebou na «onen svět», když opouští svět materiální. Poněvadž získané návyky se stávají kvalitami duše.

Ale pokud získává duše jiné kvality: takové, jako zloba, přání utlačovat, přisvojovat si cizí a tomu podobné, – bude se následně velice těžko zbavovat těchto neřestí, vrůstajících do duše!

* * *

Zákony vývoje ve vesmíru jsou takové: Láska, Harmonie, Rovnováha, Krása!

Bůh s tebou mluví, člověče, krásou svítání, i majestátem hor, i nedozírností oceánů, i bezbranností malých tvorečků, žijících v té kráse!

Vědomosti o Zemi a o vzájemném spojení všech, kdo jsou na ní vtěleni, jednoho s druhým i s mnohorozměrností planety, s nekonečností Života ve vesmíru – musejí lidi přibližovat k pochopení Všeobecné Lásky.

Ohnivá Božská Síla a Světlo jsou pod každým atomem hmoty, pod každou buňkou těl vtělených bytostí. Všechno, co zde existuje, je podporováno Prvotní Tvořivou Silou!

Měl bys vědět, že bytosti, zde žijící, jsou spojeny s tebou i s planetou – právě tak, jako jsou rozličné části tvého těla spojeny do jednotné struktury, se kterou jsi svázán sebou-duší.

Jenom ten, kdo obdržel zrození v lidském těle, je schopen rozvinout se do uvědomění sebe-duše v Jednotě s Prvotním Světlem a Tvořivým Ohněm. A to je Nejvyšší Cíl tvého života!

Dosažení Božského Stavu umožňuje duchovnímu praktikantovi přímo procítit a pochopit Lásku Stvořitele. Ale dosáhnout toho je možné, jen pokud budeme v sobě rozvíjet lásku ke všem bytostem.

Právě láska otevírá dokořán vesmírná prostranství, kde je Všemocným Pánem Bůh!

* * *

Duše se může naučit rozplynutí.

Právě prostřednictvím dovednosti rozplývat se je lidská duše schopna naučit se vlévat do Jednotného Oceánu Božských Duší!

Rozplynutí duše je zánik oddělenosti a získání pocitu všeobecnosti. Tento stav sjednocuje části – do Jednotného Celku. Poznat to se stává možným jen v lásce a klidu.

Člověče, ty se nemusíš pociťovat izolovaným — ale jednotným, konkrétně s planetou-matkou, na které žiješ a rozvíjíš se!

Můžeš se učit žít v překrásném vesmíru s jeho podivuhodnými hvězdami a dalekými světy, obklopujícími tvoji planetu! Můžeš pociťovat svou sjednocenost, svázanost s rozvojem všech bytostí, žijících na této planetě s jejími překrásnými moři, horami, lesy!

A všechno, co je kolem tebe stvořeno Stvořitelem, je stvořeno tak, aby tvůj rozvoj probíhal tím nejlepším způsobem!

A proto – láskou! – se spojuj se vší tou krásou kolem!

Vlídný vztah ke všem bytostem ti brzy umožní naučit se spojovat se Samotným Stvořitelem, Který Svoje děti miluje Moudrou Láskou.

On tě bude učit nespojovat se s jejich nedokonalostmi, které ještě musejí odstraňovat.

Ale i ty bys měl v sobě odstraňovat všechno, co ještě není dokonalé!

* * *

Člověče, ty můžeš poznat, že v jemnějších úrovních mnohorozměrnosti je všechno ve Stvoření naplněno Živým Božským Světlem a Ohněm. A to je Bůh Tvořící, Který tvoří hmotu a řídí rozvoj duší.

A měl bys také pochopit, že to Světlo a Oheň je Jednota Množství. Jsou to Božské Duše, Které pracují na tom, abys ty, člověče, mohl růst a rozvíjet se!

Právě ke Sjednocení s Nimi, konkrétně k rozplynutí v Jejich Všeobecném Jednotném My – bys měl zaměřit úsilí!

Právě tam najdeš ty, člověče, Nejvyšší Štěstí a Blaženost! A až se sjednotíš navždy – staneš se Božsky Překrásným, Božským, Nesmrtelným! A pak můžeš i ty konat Boží Díla – pro všeobecné blaho ve vesmíru!

Ten, kdo si opravdu osvojil život v rozplynutí v Božském Světle, Ten, Kdo poznal v tomto Světle Sebe Pravého, – ten už se nezachvěje při bouřích vnějšího světa! Nebude ničím otřesen Jeho klid, a nezmizí Jeho Zářivá Láska!

... Jestliže neklid, hněv, stesk a smutek pronikají dovnitř duše – pak i zvenku může přicházet disharmonie prostoru a nastávají nežádoucí události...

Ale pokud je klid duše nerozdělitelně slit s Božským klidem, – pak nic a nikdo nedokáže ublížit takové duši! Život takového duchovního praktikanta je včleněn do Života Jednotného My a střežen.

A je veden Velikými Nevtělenými Dušemi.

A to je hodno toho – aby usilovně zamířil k takovému životu ve Sjednocení s Božskou Vůlí! A Pomoc k usilujícímu přijde!

Ale stačí se odvrátit od Božského vedení – a duše bude vystavena zkušenosti života v oddělenosti, kdy si svými myšlenkami, emocemi a činy vytváří osud, a člověk pak zakouší to, co si pro sebe připravil sám. A často člověk postaví takovou stavbu, která se rozvalí... A připravuje si takové jídlo, které škodí a otravuje... Tomu je přece možné se vyhnout!... Ale výběr je vždy na tobě, člověče!

* * *

To Já, Bůh, jsem tě stvořil, člověče!

To Já, Bůh, žiji a rozvíjím se v tobě!

To Já jsem ti dal tělo a pomáhal rozvíjení rozumu, schopného sebeuvědomění!

Pochop, že ty nejsi tělo a nejsi mysl! Ty jsi duše!

Rozvíjej se! A vezmi v úvahu, že proces rozvoje je dlouhý!

Všechno, co jsi považoval za sebe, člověče, je iluze, kterou ti Já, Bůh, umožňuji prožívat, abych v tobě rozvinul schopnost uvědomovat si sama sebe!

Ty rosteš rozvíjením dovedností milovat, plánovat, řídit, pečovat. Ale «já», které se raduje a truchlí, přeje si a dosahuje žádaného, je dočasné. Je nezbytné pro tvůj rozvoj. Ale potom můžeš poznat, že existuje jen jedno Pravé Já – Já Božské!

Můžeš se snažit poznat svoje Pravé Já – ve své Jednotě s Božským Prvotním Zdrojem.

Doopravdy – není žádné jiné Já ve vesmíru, kromě Já Boha!

To Já – nebo, přesněji, My všech Dosáhnuvších Jednoty — řídíme všechno!

* * *

Do určitého času si člověk, ať už by jakkoli chtěl, nemůže přestat uvědomovat sám sebe jako maličké individuální «já». On zatím nemá čím nahradit takové přirozené uvědomění si sebe, poněvadž ještě nezískal uvědomění Sebe-Boha.

Vždyť, ať už by se člověk v mysli jakkoliv utvrzoval: «já jsem Bůh!» – nepomůže mu to!

Jestliže by v tomto stádiu zemřelo, zaniklo uvědomění sebe-oddělenosti, pak by jiné «já»... nezbylo... To se nesmí stát!

Právě tak, jako je nemluvněti určeno rozvíjet se v těle matky určitý čas, aby, až se narodí, bylo životaschopné, – tak i Božské sebeuvědomění roste a formuje se postupně.

Láska k Bohu a trvalá součinnost s Ním umožní, aby to proběhlo rychleji. Dojde ke zrození v Příbytku Prvotního. A poté – k růstu a dospívání v této nové kvalitě.

... Jenom pokud získá schopnost žít duší, osvobozenou od hmoty a umějící splývat láskou s Božským Vědomím, si potom člověk postupně uvědomí totožnost všeho nejlepšího v sobě-duši – s Bohem.

A pak se už může začít stěhovat úplně a navždy do Božího Domu.

Ale takové přestěhování nějaký čas trvá. Někdy to je několik vtělení duše.

Často se stává, že jenom ten, kdo už si nejednou v řadě úspěšných vtělení uvědomoval sebe – v Bohu a Boha – v sobě, si může přivyknout na Božský Život v Jednotě všech Dosáhnuvších.

* * *

Nedokonalá přání člověka vedou k nedokonalým výsledkům. Nedokonalá přání přinášejí uspokojení jen na krátký čas při jejich uskutečňování, ale potom vyrůstají nová podobná přání...

Ale dokonalá přání a záměry vyplývají ze Všeobecné Lásky.

Tím, že se stal Jednotným s Bohem, získává Dosáhnuvší Člověk – dokonalost Svých pohnutek, záměrů a vůle k jejich uskutečnění.

Ale ten, kdo používá sílu duše pro potěšení ega, získává dočasný výsledek ve své dočasné existenci ve světě hmoty.

A to, co při tom může být vypěstováno a není zničeno se smrtí těla, jsou získané kvality a síla duše.

Nejlepší stavy duše: Láska, Zjemnělost, Blaženost, Něžnost – se ukládají v Hlubinné Pokladnici, která umožní člověku získat časem svoje Sjednocení s Božským Vědomím. Tam zraje a shromažďuje se Božské Já duše, které si má člověk v pravý čas uvědomit, až provede tuto Energii skrz tělo i duši a ztotožní se s Ní.*

... Tudíž, uvědomění si sama sebe jako odděleného individuálního «já» je prospěšné pro růst a rozvoj duše. Umožňuje učit se konat, myslet, milovat. Ale postupně musí uvolnit místo Božskému Já.

Dočasné lidské individuální sebeuvědomění je podobno formě, ve které se musí zformovat a vyrůst Kvítek Božské Nesmrtelnosti Duše.

Ještě to můžeme zformulovat jinými slovy, že hlavní význam dočasného «já» je vyrůst, rozvinout se a poté si uvědomit svoji druhořadost, svoje poslání být pouze přechodným stupněm k vyššímu Já, k Já Boha, Já Vesmírnému!

Pouze pokud vypěstuješ k Dokonalosti svoji lásku, sílu a schopnost sebeuvědomění si ty, člověče, můžeš uvědomit sám sebe jako Mne-Boha!

Zpočátku se to děje po krátký čas, ale po čase – i navždy.

Ty se můžeš stát Mnou! Neboli, což je to samé, – stát se Jednotným Všeobecným Božským My!

Tím, že si úplně uvědomila a projevila Božské Já, odhazuje duše poslední předchozí «slupky» oddělené existence.

* * *

Slíbil jsem, že budu vyprávět o Zlatých Deskách.

Ty možná čekáš, že ti odhalím slova, která byla odlita ve zlatě na zvláštních odlitcích, uschovaných na tajném místě?

Ano, byly kdysi i takové zlaté desky. Bylo také mnoho jiných tabulek, papyrů, kamenných desek a žulových zdí, na kterých byla vytesána Boží slova. Tyto materiální nosiče se většinou nedožily současných dnů. Lidem je známa pouze jejich velice malá část. Existují i další podobné nápisy, které jsou pohřbeny v pouštích nebo na dně oceánů. Část informací, která na nich byla, je přítomna i ve slovech, která jsem ti Já povídal.

Ale to není to hlavní.

Přiznejme si, že hmota není věčná.

Ale Pravda o Podstatě Boha a Cestě člověka k Bohu – věčné jsou!

Najít tyto Vědomosti můžeme ve vnitřních komnatách duše, ve svatyni duchovního srdce, naplněného tichem. To je prostor Lásky, ve kterém Bůh a člověk mohou rozmlouvat.

Tam – může být vždy přítomný Bůh!

Tam – svatá slova zaznějí v tom jazyku, ve kterém člověk myslí a mluví. Tam – mohou být uslyšeny odpovědi, pokud člověk-duše položí Bohu svoje otázky!

To je vchod do Pokladnice Nezničitelných Vědomostí celého vesmíru! Tyto Vědomosti může duše obdržet od Božských Duší!

Podle míry růstu čistoty, lásky, moudrosti a sebeuvědomění duše pro ni mohou být jakékoliv takové Vědomosti odhaleny Božskými Učiteli!

* * *

A teď před tebou, člověče, odhalím tajemství Velikých Pyramid.

Pyramida je symbolem Boha, vycházejícího ze Svojí Prvotní dimenze, která je v Hlubinách pod Jeho Stvořením.

Člověk si může vystavět také takovou svoji Pyramidu, spojující tělo s Prvotním Oceánem Stvořitele, – a odhalit Božské Já v sobě a ve svém těle.

Ale proč – Pyramida?

Duše, předtím omezená tělesným obalem, se může učit – prostřednictvím formy pyramidy – poznávat neohraničenost Božského Ohně a upevňovat stabilitu svého sjednocení s Ním.

Ten, kdo se takovým způsobem naučí žít v Božském Domě, – lehce získává Jednotu.

A potom už forma dál nemá význam: je jen Božský Oceán zvenku i uvnitř těla...

Člověče, ty si můžeš vystavět svoji Pyramidu!

To bude tvůj vchod do Oceánu Stvořitele a místo tvého výstupu z Něho k lidem!

To bude tvoje Věčná Část v Jednotném Božském My!

... V celém vesmíru Jeho Všemohoucnost nemá hranic!

Každý Dosáhnuvší, Kdo vstoupil do trvalého Sjednocení s vesmírným Stvořitelem, získává možnost obdržet Vědomosti o tom, jak Veliká Tvořivá Síla působí a kvůli čemu existuje.

Takový Dosáhnuvší Jednoty může využívat schopnost uplatňovat tuto Velikou Sílu při podporování Procesu Evoluce, tak, že ji projikuje přes Sebe do světa Stvoření.

* * *

Pouze málokteří lidé vidí a uvědomují si, jak je překrásný svět kolem, jak dokonale je všechno na planetě uspořádáno!

Podívej, člověče, vždyť když kráčíš po povrchu Země, můžeš objímat láskou prostranství: louky, lesy, hory, údolí, moře... Jdeš po těchto nádherných prostranstvích, a pod tvýma nohama je podivuhodná planeta!

Ona je jedna z mnoha ve vesmíru. Nicméně je to tvoje planeta! Ona ti dala takovou zázračnou možnost žít, růst a rozvíjet se!

A dále – ještě jeden maličký krůček k uvědomění si tvého bytí: všechno tohle je stvořeno a proniknuto Pohledem Boha!

Bůh – Stvořitel tohoto vesmíru je vždy spolu s námi!

On je blíž, nežli nebe!

On je vně i uvnitř tvého těla!

On ti dal velikou šanci: rozvíjet se, růst, a na závěr se stát Jím, když se vliješ do Jeho Nekonečného Bytí!

«Opona», oddělující tě od Boha, může být podobná všeho všudy nejjemnější průhledné fólii.

Až pocítíš sebou-láskou svého Otce Stvořitele jako Jediný Zdroj Nejvyšší Lásky, Moudrosti, Síly, a také Příčiny existence všech a všeho – pak pro tebe bude snadné pocítit Jeho Odvetnou Lásku!

Až se Láska na obou stranách «Opony» stane totožnou, pak zmizí rozdělenost – a člověk postihuje sebe – v Bohu a Boha – v sobě!

Právě kvůli tomu je Stvoření stvořeno! V tom je Cíl tvého života, člověče!

Až získáš takovou Jednotu, splyneš v Jedno s Láskou, Moudrostí a Sílou Stvořitele všeho!
 

[Pokračování následuje.]
 

Vysvětlivka:

Jedná se o Kundalíní.