Jdi na obsah Jdi na menu
 


Božští Učitelé o aktuálních událostech na Zemi

10. 9. 2021

Z besed s Ladou, Ježíšem, Satja Sáí Bábou, Apoštolem Pavlem, Adlerem, Ptahhotepem, Vasilkem, Lao, Tótem Atlanťanem, Ariadnou a Nguen Van Ki – na jaře a v létě 2021.


 

Lada


 

Lidé žijí v Oceánu Boha, ale nepozorují Ho!


 

Ježíš


 

Evoluci Vědomí vždy udržují v pohybu konkrétní činy hrdinů! Jiná varianta vývoje událostí neexistuje!

Proto je Bohu tak drahý každý, kdo přináší Jeho Učení masám lidí!

V těchto davech někdo toto Učení přijímá, a někdo zase odmítá...

Ale Bůh nikdy lidi nesoudí. To by rozumní lidé měli pochopit! Každý člověk si svůj osud buduje sám!

A úkol Mesiáše nespočívá v tom, aby někoho donutil projít Cestu až do konce! Tak to není! Úkolem Mesiáše je přinést maximálnímu množství lidí Vědomosti o Bohu!

A Svatí Duchové jsou Prostředníky mezi Jednotným Univerzálním Otcem – a Jeho Stvořením. Oni pomáhají vtěleným lidem pociťovat Boha, porozumět Mu, usilovat a postupovat k Němu.

Ta Blaženost, kterou můžeme pociťovat ve splynutí s harmonií přírody, ta je přece stvořena Svatými Duchy! Stav Blaženosti, kterým jsou naplněna přírodní prostranství, a Krása – to je jen jedna z forem ohromné práce, která zaplňuje život Dosáhnuvších.

Vždyť získání statusu Božské Duše neznamená odpočívat a "usnout na vavřínech"! Ale je to pouze stupeň evoluce, od kterého Sloužení pokračuje mnohem zajímavěji!

Sloužení je dávání Lásky a Poznání, pomoc jdoucím svým pochopením, ale také napomínání chybujících.

... Téměř všichni obyvatelé Země už tak či onak slyšeli o Ježíši, a to umožňuje jak Mně, tak i Mým Dosáhnuvším Učedníkům zjevněji provádět práci od Boha.

Vědomosti o Mně se mohly rozšířit nejen díky Mým úspěšným společníkům, ale i díky těm, kdo překroutili Učení Boha svým nepochopením nebo chamtivostí. I oni se velice zasloužili o široké rozšíření zprávy o tom, že jsem Já přišel od Otce Nebeského k lidem na Zemi.

Ano, mnozí byli slepí. Ano, mnozí a mnozí byli vedeni duchovními slepci a neblaze pokřivili své osudy, když prolévali krev a kázali znesvěcení Pravdy. A přesto i oni sehráli svou roli v tom, že teď už o Mně vědí alespoň něco téměř všichni lidé na Zemi. A mnozí Hrdinové Ducha a Moji Poslové se rodili a dozrávali v opozici vůči zlu, v boji za Pravdu! Tak je to v Absolutnu pěkně uspořádáno, že i zjevné zlo "lije vodu" na "mlýn dobra".

... V každé sekundě každého dne na Zemi ohromné množství lidí pronáší jméno Ježíš – někdo "nadarmo", někdo v rituální modlitbě v chrámech nebo mimo ně, a někdo se ke Mě obrací upřímným a srdečným oslovením.

Já vnímám ty posledně jmenované a odpovídám jim, dokonce i tehdy, když volání ke Mně pouze trošičku rozhoupe prostor Absolutna vibrací zvuku Mého jména.

Pociťte, jak Já objímám celou Zemi a všechny duše, a přitom vnímám volání hledajících Mne!

Oni jsou jako semena v jarní půdě – pokoušejí se probudit k životu, vyklíčit, prorazit ke světlu.

Duše rostou pomalu... A Já – velice postupně – v každé z nich probouzím lásku.

Pokuste se obemknout celou planetu spolu se Mnou – Mou Láskou! Pokuste se pocítit to, jak pomáhá vtěleným lidem Bůh!

Pocítit Boha každý den svého života, pochopit, že Bůh je vždy vedle nás – z toho se rodí to štěstí, které se odhaluje těm, kdo poznali Otce Nebeského! My můžeme toto štěstí darovat těm, jejichž duchovní srdce jsou otevřená, rozevřená – vstříc Bohu! Mluvím o těch, jejichž výhonky lásky už vyklíčily!

... Rozdíl mezi jdoucím k Bohu – a vycházejícím z Božské Jednoty je tento: jdoucí k Bohu se dívá ze sebe na Boha, a Dosáhnuvší – projevuje Božskou Lásku od Otce skrz Sebe.

Pohledy Dosáhnuvších směřují od Stvořitele – do Stvoření, a Jejich Jednota s Otcem tím pádem není narušena!


 

Satja Sáí Bába


 

Satja Sáí Bába nás dnes přivítal slovy Ježíše: "Učte se ode Mne!" (Mt 11:29).

Bůh vítá Přicházející k Němu s Radostí a snaží se s Nimi o Svou Radost podělit!

A "Něžně milujte jeden druhého bratrskou láskou!" (Řím 12:9-10). Jinak řečeno: MILUJTE SE NAVZÁJEM S NĚŽNOSTÍ!


 

Ježíš a Ptahhotep


 

Vykreslují nám obrazy jara v rozpuku: louku se šťavnatou zelenou trávou, vycházející sluníčko, blaženost blížícího se léta...

Měli byste pochopit, že takové minuty blaženosti vytvářejí Svatí Duchové, sídlící v dané oblasti nad povrchem a uvnitř Země. Tyto minuty blaženosti by mohli žáci z různých zemí pociťovat a procítit – jako skutečnou práci každého z Nás s nimi. Tato blaženost přichází od Boha. A oni by se měli pocitu tohoto druhu "chytit" a vtáhnout se úplně celí do této vrstvy bytí. A vynasnažit se takovým způsobem srůst s Bohem.

Blaženost, Blaženost, Blaženost!

Jak je to vzdálené a protikladné tomu, co tvrdí "sluhové tmy" po celé planetě, včetně vaší země! Bůh se snaží obdarovat všechny lidi Krásou! Krása je to, co mnohé vybízí k podrobnému studiu, jakými se musejí lidé stát, aby získali ráj a poté pokročili k poznání Nás všech!

Na Zemi existují špatné tradice a "zákony", které omezují pozitivní činnost lidí dobra. Lidé zla a neřesti poskvrňují Krásu a pokoušejí se formovat z lidí – zrůd: mrzáky na duchovní Cestě!


 

Vasilek a Lao


 

Cestu přírodní krásy je pro lidi velmi snadné přijmout! Božská krása v přírodě téměř u nikoho nevyvolává emoci odmítnutí. Oduševnělá krása je něco tak prostého a jasného, že to může být přijato velice mnoha lidmi!

Dobrota, Láska, Čistota, Prostota a Krása – to jsou právě ty "majáky", podle kterých vás budou nacházet ti lidé, pro které je načase přijmout darem Naše Vědomosti.

Pociťujte štěstí z uplatnění vašich schopností hned teď! A neskládejte ruce v klín!


 

Apoštol Pavel1


 

Pavel klade důraz na rozdíl mezi bytím většiny vtělených lidí – a Božským Bytím.

Aby lidé získali Božské Bytí, je od nich vyžadováno, za prvé, aby byli bezpodmínečně plně oddáni procesu duchovní evoluce – s pochopením všeho, co je třeba k tomu pochopit.

Za druhé – vynaložení obrovského energetického úsilí, aby pomohli druhým bytostem vymanit se z pout pekla. Já tato pouta beru velice vážně! A navrhuji vám, abyste procítili a pochopili, co konkrétně pohání ty lidi, kteří se vydali na cestu pseudoduchovních zločinů: zločinů v duchovní sféře. Taková je zejména fanatická víra v něco jiného, než je Otec a z Otce vycházející Mesiáši a Svatí Duchové.

... Pavel ukazuje vodu v řece, voda intenzívně proudí, proplouvají kolem lodě, čluny, starověká i současná plavidla:

Při Mém posledním vtělení Můj život "kypěl" na materiální rovině...

Ale co mi umožnilo být teď mezi vámi? Odpovídám:

Za prvé – miloval jsem ty lidi, kteří tehdy byli se mnou! Považoval jsem je za sobě rovné. Byla to pevně stmelená posádka, jako jedna rodina! A každému z nich záleželo na ostatních a postaral se o každého z nich!

Za druhé – ranní a večerní blažené meditace na zaplňování sebou (to jest, duchovním srdcem) nejjemnějšího prostoru nad velikou řekou Volhou. V této jemnosti jsme hledali Boha – a nacházeli jsme Ho!

Ano... Mnoho Svatých Duchů je teď možné spatřit v těch oblastech, kde jsem žil v Mém posledním vtělení...

Láska je způsob, který řeší všechno! A to by měl každý pochopit: je zapotřebí vštěpovat Doktrínu Lásky a odmítat jí nepřátelskou doktrínu nenávisti a strachu, zejména – strachu před "Bohem-soudcem"...


 

Ježíš


 

Na břehu velké vodní nádrže se můžeme rozplývat v kráse něžného rána... To samé – i při tichých večerních červáncích...

A zdařilou složkou takových meditací je pociťovat se mezi ptáky, kroužícími – v blaženosti – ve výšce, jakoby se skládající ze slunečního světla!

Každý ze začátečníků, následujících vás, musí nutně věnovat dostatečně dlouhý čas osvojení těchto meditací – na odpovídajících, Námi i vámi oblíbených místech síly.


 

Vasilek


 

Země rozkvetla – díky vám! – jak v okolí tohoto místa, tak i u vzdálených břehů, kde jsme se spolu kochali ptáky a něžnými svítáními a západy slunce!

Velice mnoho toho ještě musíte udělat na Zemi při tom, když budete předávat lidem Vědomosti, sdělené vám Bohem! Jsem šťastný, že jsem přijal účast v tomto díle.

Jak málo bylo v současnosti i v posledních stoletích opravdových následovníků Ježíše Krista a přívrženců Jednotného Vesmírného Boha!

Proto by lidé měli znát celou posloupnost stupňů Cesty, celé mnohostupňové Poznání, které jsi nazval "Metodologií duchovního zdokonalování". Je to – skutečně! – věda, ta nejdůležitější ze všech věd!


 

Adler


 

Ukládám vám teď začínat meditaci pociťováním v anáhatách Mne-Boha. Můžete také ještě i Někoho konkrétního z Nás, můžete pociťovat i přítomnost Nekonečného Oceánu Prvotního Vědomí v prostoru rozšířených duchovních srdcí – ve vašich tělech i za jejich hranicemi.

Nekonečnost Boha teď musí být zabudována do struktury vašich těl na úrovni anáhat – na trvalém základě.

Ale, jestliže nenacházíte, komu darovat Moji Lásku nebo nemáte takové přání a potřebu v duši, pak Moje Síla nemůže být skrz vaše těla projevena.

Musíte pochopit, že dávání Mé Lásky není nutně výchova konkrétních žáků. Ale že je to emoce, která otevírá možnost téci Mému Proudu Síly, podobně jako Pranáva, ke všem vtěleným i nevtěleným duším!

To je možné dělat i prostřednictvím Mahádublů, odděleně od těl.

Není náhoda, že jsme vám začali vyprávět o Božské Blaženosti, naplňující přírodní krásu! Takhle – také pracují Svatí Duchové!

Musíte nést Lásku a Vědomosti lidem na Zemi! To je vaším úkolem na velice dlouho, na celou předvídatelnou budoucnost! To je vaše Sloužení!

... Existuje stádium vývoje člověka, kdy je vektor jeho pozornosti nasměrován na Boha.

Poté je to stádium rozplynutí v Oceánu Jednotného Vesmírného Božského My.

A potom – z Vůle Jednotného! – vychází nad povrchem Oceánu Božský Svatý Duch, aby projevil tvořivou Lásku a Vůli.

Poté se Božská Síla může spojit s úplně Zbožštělým tělem.

Tato stádia teď musíte postupně prožívat znovu a znovu v meditacích, dokud se neupevníte na posledním stupni.


 

Atlanťan Tót


 

Sílu Jednotného není možné projevovat v nižších já, hnízdících v hlavách – dokonce ani v těch čistých a dobře nasměrovaných.

Je nezbytné, aby se Božské Myšlení, Myšlení ve Splynutí s Jednotným My, stalo přirozeným pro každého z vás!


 

Ariadna


 

Na Zemi, na materiální úrovni, nebude probíhat všechno zrovna hladce... Vás se to příliš nedotkne... Ale na lidstvo se valí vlny kataklyzmat. A koronavirus je jen začátek...

... Myslíte si, že v těch časech, kdy byl Pýthagorás na Zemi v těle, tam bylo lépe, harmoničtěji, nežli v současnosti tady u vás? Vůbec ne! "Materializace duší!" byla téměř stejná... Ano, lidé věřili v existenci "bohů" a budovali si s nimi "obchodní vztahy". Oběti a obřady se přece provádějí proto, aby byl získán úspěch nebo dominance v materiálním životě... Ano, byli kněží, kteří se snažili lidem vládnout! Na skutečnou duchovní Cestu tehdy téměř nikdo ani nepomýšlel!

Pýthagorás tehdy měnil světový názor lidí – pomalu, postupně...

V nejbližší době začnou mnozí lidé hledat "východ ze slepé uličky". A naše vědomosti jim budou velice potřebné!


 

Satja Sáí Bába


 

Ano, je nutné, pokud máme materiální těla, naučit se žít a konat z Jednotného My!

Je nutné z duchovních praktikantů, nepřetržitě usilujících o jednotu s Námi, přerůst v Božské Duše, nesoucí Světlo a Lásku ze Stvořitele do Stvoření!

... Já jsem Nezničitelný, Věčný!

Já jsem Blažený, Já jsem Milující, Já jsem Všetvořící a Jsoucí ve všem!

Ale, přesto, Já nejsem Všechno...

Já jsem Neviditelný, ale můžete Mne uvidět, poněvadž mám ve všech formách Moc Se projevit!

Já jsem Ticho Věčných Hlubin pod vším! Ale Já mohu mluvit!

Já mohu mluvit s pomocí slov, s pomocí myšlenek, s pomocí emocí, i prostřednictvím obrazů.

Já mohu mluvit s pomocí Krásy! Já také mohu mluvit s pomocí událostí, přicházejících do vašich životů!

Ale, přesto, Já nejvíce miluji Mlčenlivost, kde se Pravda jeví jako pochopení beze slov!

Z Mojí Lásky – pociťuj všechno a všechny!


 

Nguen Van Ki


 

V této Hoře Boha je mohutný vzestupný Proud Síly, zvedající se z Hlubin.

Indiáni, žijící na těchto místech, cítili v nejlepších projevech své duchovní tradice neodtržitelné spojení se Zemí a s těmi Velikými Dušemi, Které tu žily po tisíciletí, a stále ještě zahrnují tento materiální svět Svou Věčnou Neviditelnou Péčí.

Vězte, že duše člověka, sídlící v těle, není oddělena od Země, od větrů nad jejími prostranstvími a od světla Slunce, od stromů a trav, od řek a jezer, od oceánů a horských hřbetů!

A navíc, duše, přebývající v těle, může být spojena s Velikou Sílou: s Tvořivým Duchovním Zdrojem, řídícím všechno ve Vesmíru.

Všechno – od nejmenšího zrnka písku na poušti nebo nepatrného stébla trávy na úbočí hory – až k hvězdám, mihotajícím se na noční obloze, existuje jen díky této Síle!

Tato Vyšší Síla nevyžaduje uctívání a oběti. Ona dává život tělům všech tvorů a zase ta těla odnímá, když přijde jejich čas.

Uvědomění si smrti, jako pouhého přechodu k jinému životu – k životu bez těl, trvajícím v proudu Rozvoje Věčnosti, bylo vlastní duchovní kultuře Indiánů.

Proud Života je podobný Řece s plynulým tokem. Tato Řeka vždy teče a její tok je možné pociťovat v minutách a hodinách lidských životů nebo v proměnách epoch v řadě tisíciletí.

Když se Síla pohybuje, je vnímána jako Oheň, Jako Zářící Průzračnost. Tato Síla vytváří a ničí – a znovu plodí vše existující.

Právě prostřednictvím harmonie s přírodou může být otevřen průchod do světa toho Vyššího Ducha. Tam se otevírá "portál mezi světy": vchod do zvláštního stavu duše, který umožňuje poznávat prostor Velikého Ticha a Síly. Tehdy se otevírají všechny nekonečné světy Vesmíru a můžeme si zvolit to nejvyšší: Sjednocení s Všechnotvořící Láskou a Sílou. To jest Cestu Harmonie a Jednoty všeho živého, cestu Ticha a Krásy!

Tekutý a průzračný stav Síly, spojené s tělem Člověka který poznal Vyššího Ducha, mu umožňuje působit na svět pevných předmětů i na jemnější světy, kde jsou uloženy příčiny mnoha jevů a událostí

Ano, je možné se naučit vnímat, přijímat a vést Sílu skrz svoje tělo. Ale předtím je radno PŘIJMOUT ODPOVĚDNOST za každou odchylku směrem k hrubosti svých myšlenek a emocí. Protože i to nejmenší zhrubnutí je schopné ublížit jak druhým bytostem, tak i sobě samotnému – z hlediska formování dalšího osudu.

Proto jsme se učili vnímání jednoty všeho:

"Vody řek a moří jsou mojí součástí! Země, hory, údolí jsou mojí součástí!... Všichni živí tvorové jsou mojí součástí..." A tak dále.

Jestliže člověk pociťuje celý Vesmír jako Jednotný Organizmus, pak jakékoliv způsobení škody komukoliv znamená způsobení škody sobě.

... Bylo by dobré, kdyby teď lidé na Zemi pochopili, jak je důležité, aby každý z nich vzal na sebe část té odpovědnosti za to, co se teď děje na planetě! Tak by se mohl hned začít měnit k lepšímu a narovnávat její další osud a cesta vývoje celého lidstva.

Toto je Můj Otevřený dopis lidem! Teď se obracím k těm, kdo tu v současnosti žijí a slyší Mne!

Lidé "klíčí" jako výhonky na této planetě. A každý člověk má své nehmotné kořeny: neviditelné energetické struktury. Podobně jako stromy, je každý neodělitelně spojen se Zemí – naší Matkou-Planetou!

Každý obyvatel planety je součástí Věčného Života. A nastal čas, aby si to lidé připomněli!

Lidem je dáno právo svobodné volby: možnost rozhodovat a vytvářet budoucnost – jak pro sebe, tak i pro všechny. Protože skrz každého vtěleného člověka protéká část Vševytvářející Síly, která se v něm transformuje. Není radno kalit Její Čistotu nedobrými emocemi a přáními!

1

Vysvětlivka:

Pavel tu mluví o událostech z Jeho posledního vtělení, které bylo po Jeho, všem známém a popsaném v Novém Zákonu, životě na Zemi.