Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lao-C': Traktát o zdraví těla a duše

25. 5. 2016

Lao-C'

Traktát o zdraví těla a duše

Zapsala Anna Zubkova

Redigoval Vladimir Antonov


 

Tělesné zdraví – to je dobro.

Udržovat tělo ve zdravém stavu je prospěšné pro rozvoj duše, žijící v tom těle.

Disharmonie energií v těle vede k nemocem.

A harmonie napomáhá zdraví.

Znovuobnovení harmonie vede rychle k uzdravení nemocného.

Vhodné je začínat léčení dříve, nežli nemoc začne poškozovat tělo.

Vyplatí se pomyslet na nastolení harmonie v sobě předtím, než nemoci a stáří udělají harmonii nedosažitelnou.

* * *

Nejlepší by bylo přijímat opatření proti nemocem ještě před jejich příchodem.

Moudré je předcházet tělesné bolesti a utrpení správným chováním, očištěním a uvedením do harmonie jak vnějšího, to znamená, tělesného, tak i vnitřního, to znamená, duchovního.

Ale kdoví proč většina lidí nepospíchá, aby to udělala předtím, nežli začne bolest, která poukazuje na spuštěný proces nerovnováhy energií a porušení harmonie.

Lidé, přestože se i domýšlejí, že bolest a utrpení mohou být výsledkem jejich vlastních nesprávných činů, pokračují dále v oddávání se vášním a neřestem!

A co říci o těch, kdo zatím ještě úplně žijí v nevědomosti o zákonech vytváření osudů?

* * *

Zdraví duše a zdraví těla je vzájemně propojeno.

Působením na duši můžeme urychlit uzdravení těla.

A působíme-li na tělo, můžeme napomáhat zlepšení stavu duše.

Zdraví duše a těla plodí světlé myšlenky, čilost a radost. V životě takového člověka potom klid a pohyb plynule přecházejí jeden do druhého v závislosti na okolnostech. Energie při tom není vyplýtvána nadarmo, ale stačí na všechno, co je nezbytné.

Avšak stav duše stísněné neřestmi plodí pochmurné myšlenky, nadměrnou únavnost nebo, naopak, nadměrnou aktivitu a dokonce i agresi. Místo přirozeného klidu a pohybu se objevuje apatie z nedostatku energie nebo neúčelné pobíhání z jejího přebytku. Klid a radost se ztrácejí. Všechny orgány těla se dostávají do disharmonie a v důsledku může dojít poruchám jejich práce a k nemocem.

* * *

Zdraví těla nesmí být samoúčelné!

Hlavní zaměření duše na přeměnu sama sebe a dosažení Sjednocení s Tao – nesmí být odsunuto na vedlejší kolej!

Ale nemocné tělo má špatný vliv na život duše, v něm žijící, a vytváří překážky na Veliké Cestě.

Jelikož my tuto Cestu musíme překonat právě v těle. Kvůli tomu také duše těla – z Vůle Tao , kterou vykonávají Te – dostávají. To znamená – kvůli tomu, aby mohly vykonávat práci poznávání, zdokonalování a sloužení!

Stává se, že nemoc dostávají duchovní praktikanti pro poučení nebo očištění. To jsou ty překážky a lekce, jejichž překonávání ty, kdo se učí moudrosti, očišťuje v ještě větší míře.

Je dobré, pokud se nám podařilo vyhnout se nemoci. Ale jestliže nemoc přesto přišla, není radno spoléhat se jen na léky a vnější působení lékařů. Příčiny nemocí se skrývají ve vnitřním. Vnější léčí vnější projevy, ale je žádoucí odstranit i skryté příčiny, které spočívají v porušení harmonie duše.

Jakmile ty příčiny pochopíme, měli bychom poděkovat Te i Tao za darované pochopení – a pak už můžeme lehce odstranit jak příčiny, tak i jejich následky v těle.

* * *

Když je člověk mrzutý, sklíčený, neradostný, poddává se úzkosti a strachu anebo urážení a hněvu – pak ta disharmonie duše dává i tělu příkaz k destrukci.

Důležité je pociťovat blaženost života! Ta blaženost je dodržování harmonie s veškerým Celkem!

To je třeba pochopit! To je důležité následovat!

Každá úroveň rozvoje duše má svou úroveň souladu se Zákony Harmonie Tao.

Pro praktikanty duchovní práce se blaženost rodí ze Sjednocení s Te a Tao.

Ale někdo, kdo teprve začíná duchovní Cestu, ať získává blaženost hlavně potěšením z krásy přírody nebo z mistrného ovládání svého zdravého a pružného těla. Měli bychom oceňovat i blaženost z chutného jídla, a také z míru a klidu – a děkovat za ně Te a Tao!

* * *

Často se člověk teprve, když už zdraví ztratil, zamýšlí nad tím, jaké bylo cenné...

A, až po tom, co zničí mír a klid ve svých životech a způsobí pohromy druhým, a také poruší harmonii a čistotu přírody – zpozorují lidé to, jaké drahocenné poklady mohli mít!

Těžké je křísit ztracené!

Nelehké je obnovovat zničené!

Dobré je získávat moudrost z malých chyb a velké pohromy nedopouštět!

* * *

Spousta lidí na Zemi posílá vědomě nebo nevědomě svoji energii jeden druhému i dalším bytostem kolem.

Každý také ovlivňuje i Vesmír celkově, poněvadž je jeho neoddělitelnou součástí.

Člověk může dávat okolním bytostem buď lásku a klid – a nebo hněv, smutek a další negativní stavy.

Každý si vybírá sám: být zdravý a spravedlivý a přinášet harmonii všem – a nebo se oddávat neřestnému způsobu života.

Ten, kdo se snaží o zničení harmonie – nezbytně ničí sám sebe. To je nevyhnutelné!

Světový pořádek je podporován činností Te. Tak – podle Velikého Zákona Rozvoje, ustanoveného Tao, – probíhá zbavování duší nečistot.

* * *

Takže, očistěte svoje myšlenky a emoce od nenávisti a veškerého zla! Naplňte se láskou a klidem!

Vytvářejte si návyk na život v lásce a harmonii! A ten se stane blaženým základem pro zdraví duše a těla!

Vy sami vytváříte svoje osudy, i budoucnost Země!