Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podobenství o mnišství a meditaci mlčenlivé

9. 9. 2010

 

Simeon Nový
Bohoslovec

Podobenství o mnišství a meditaci mlčenlivé

Nauč mě Nerozlučnosti, Můj Hospodine!
Aby se Světlem Tvým Nezemským
naplnilo tělo!
Aby v životě i smrti — Ty jsi byl
vždy se mnou!

Nauč mě Jednotě, Stvořiteli můj!

Modlitba, vyprávěná Simeonem

 

  Žil jeden mladík. Jeho rodina byla bohatá a významná. Mladík se výborně učil různým naukám. Všichni mu předpovídali skvělou kariéru na císařském dvoře…

Ale jeho náklonnost srdce — byla jiná. Netoužil a nehledal bohatství, neusiloval o slávu a pocty! Mladík se často zamýšlel nad smyslem lidského života, přemýšlel o Bohu a toužil pochopit Božská tajemství bytí!

A požádal otce o dovolení odebrat se do kláštera kvůli studiu a duchovnímu očištění.

Otec byl velice rozhořčený takovou prosbou syna! A tak mu řekl:

„Ty jsi — mlád! A do kláštera se chodí na stará kolena! Nebo proto ještě, — aby si lidé vymodlili před Bohem odpuštění hříchů za svoje přestupky! Vzpamatuj se! Ty máš otevřené úplně jiné cesty!”

A mladík mu odpověděl:

“Ale proč si myslíš, otče, že jenom ve stáří před příchodem smrti — je potřebné vědět o Bohu a o smyslu svého života? A jestli mi není souzený dlouhý život, tak vůbec nestihnu zjistit — proč žiju?

Chci se dozvědět — o smyslu života, o Bohu, ale vůbec ne o tom, jak se zavděčovat vládci nebo velmožům! A ne o tom — jak dosáhnout vyššího postavení! Nebo — jak tvoje bohatství rozmnožit desetinásobně nebo stokrát.

Viděl jsem zemřelé — i mladé i staříky. A každého, kdo je živ teď, — takový úděl čeká! A, jestli člověk neví, proč žije, — jakou odpověď je schopen Bohu dát, když přijde čas umírat?!“

Ale otec synovi nedovolil odejít do kláštera. A mladík otci neodporoval.

Ale hledání Boha a smyslu lidského života nezanechal.

Jednou se odebral ke starci — představenému kláštera. Tento stařec byl všemi velmi ctěn.

A stařec přijal mladíka, a ten mu vyprávěl o svojí touze po mnišském životě a o nesouhlasu svého otce. Stařec se laskavě podíval na mladíka a řekl:

Proč potřebuješ žít v klášteře, jestli tě i tak neokouzlují světské svody, ale přitahuje tě láska k Hospodinovi? I když budeš žít ve světě, můžeš všechno to, co v klášteře, vykonávat!

Kdo je opravdový mnich? Vždyť to — určitě není ten, kdo se ukrývá před světem v temné cele, aby nikoho neviděl a neslyšel!

Ne uzavřením za stěnami kláštera — si duše uvědomuje sama sebe před Bohem!

Mnich je ten — kdo Bohu zasvěcuje všechny činnosti i úmysly svoje a svojí snahou usiluje očistit duši před Otcem Nebeským!“

A mladík prosil starce, aby ho naučil: jak žít ve světě a přitom zachovávat mnišství:

„Řekni: jak mám od nynějška žít? Co odmítat a o co usilovat?“

Stařec odpověděl:

„Odmítej podporovat sám sebe ve všem špatném!“ Co je špatné — se vždy můžeš zeptat svého svědomí. A svědomí tě neoklame nikdy!

Zbav se lenosti a hněvu!

Zbav se tlachání! Nemluv naprázdno a spoutej mlčením řeč!

Neurážej ostatní!

Neurážej se sám!

Odpouštěj, když jsou k tobě nespravedliví! Tím více — se smiřuj a pros za odpuštění, pokud nebudeš sám v právu!

Ježíš učil lásce k našim bližním! Zkus to uskutečňovat v činech!

Tohle ti pro začátek stačí.“

Ale mladík se zeptal:

„A jak se modlit? Vždyť mniši tráví celý den v předstoupení před Otcem Nebeským, modlitby opakují nahlas — a skrze ně získávají milost.“

A stařec odvětil:

„Jestli chceš neustále stát před Bohem, — naučím tě tiché meditaci mlčenlivé, kterou můžeš vykonávat vždy.

Musíš se naučit ztišení — srdečnou mlčenlivost — zachovávat! A proto — ne před ikonou, ale ve vlastním srdci duchovním — rozžehni světélko lásky k Nebeskému Otci! A — ve ztišení srdečném — ať vždy hoří oheň lásky!

Libovolné činnosti vykonávej s trpělivostí a pílí! Ale tu tichou meditaci — nepřerušuj!“

Mladík se snažil dodržovat to, co mu stařec řekl. A ukázalo se, … že to není tak jednoduché! Najednou uviděl, že náznaky rozčilení nebo hněvu v sobě nedokáže zadržet… Také si všiml, že ve spěchu a nemístně říká nadbytečná slova… Nebo — že se uráží, když jsou k němu nespravedliví… Také uviděl svoji lenost… Nebo se stávalo, že na meditaci mlčenlivou zapomínal…

Ale pracovat na sobě-duši nepřestával.

A mladík začal tak pozorně zkoumat svoje úmysly a činnosti, že se změnil za krátký čas.

A ta jeho mlčenlivá meditace — radostně v srdci začala hořet! A on dohlížel, aby se nepřerušovala. A teprve teď hořelo v jeho duši světélko, pro Boha zažehnuté!

A přišel k starci a řekl:

“Tak dobře je mi v meditaci mlčenlivé — jakoby Bůh mojí meditaci viděl!“

„Proč by neviděl? — říká mu stařec, — Bůh všechno vidí, všechno je Mu známo: i každý úmysl, i každý přestupek kohokoli z nás! Stojí za to, abys o Bohu přemýšlel — a On je připraven ti Svou odpovědí pomáhat. Je to tak proto, — že je vždy všude přítomen! A tvoje meditace mlčenlivá — je Jemu milá! Protože v takové meditaci — člověk pro sebe nic nechce, jenom oslavuje Hospodina a děkuje Mu.“

A mladík se za krátký čas tak změnil, že se i jeho otec obměkčil: zrušil svůj zákaz a dovolil synovi uskutečnit přání a odejít do kláštera k moudrému starci do učení.

                                           * * *

A stařec ho učí dále: „Naučil jsem tě první mlčenlivé meditaci — meditaci srdečné! Naučím tě i druhé mlčenlivé meditaci — splynutí duše s Duchem Svatým.“

Stařec ho v chrámu přivedl k proudu slunečních paprsků, které tam dopadaly oknem. A říká:

„Podívej: ten paprsek slunce je podobný Světlu Svatému, které od Otce přichází!

Tělo člověka je chrám, a Bůh je Světlo! A ty musíš ten chrám svojí duše — Proudem Světla Božího naplnit!

Jaké je to Světlo, jaká je Jeho podstata? — To Světlo je Láska, Která přichází od Otce Nebeského. A vchod pro Světlo Lásky Otce je srdce tvoje duchovní. Ono bylo otevřeno první meditací.“

A tehdy mladík pocítil, že Světlo je… — Živé!

A — že to Světlo je Proud Lásky Boží!

A v tom Světle — se dotkl Veliké Čistoty!

A na krátký okamžik se s tím Světlem — sjednotil!…

                                            * * *

Od té doby uběhlo nemálo času. Dlouho se mladík snažil osvojit si druhou mlčenlivou meditaci. Do té doby nemohl stále procítit naplněnost Duchem Svatým, dokud nepochopil, že se s Proudem Lásky Boží může sjednotit jenom ten, kdo se sám stal takovou Láskou — něžnou, čistou, darující!

 Vždyť splyne jenom podobné s podobným!

                                             * * *

Ale, mladík viděl, že třebaže teď žije v klášteře, děje se tu to samé, jako ve světě: i hněv, i urážky, i domýšlivost, i závist… A viděl v komunitě klášterní to, co považoval pro mnicha za nepřípustné. A jeho rozpaky byly obrovské!

A obrátil se k starci o radu: jak postupovat, aby ho to, co vidí, nevedlo k odsuzování? A jak má v takovém neštěstí pomoci?

A stařec mu říká:

„Kdo je mnich? — Ten, kdo k Bohu usiluje každou myšlenkou rozumu a celou duší!

Ale duše ze sebe nemůže okamžitě sejmout všechny těžké příkrovy, které k ní přirostly za mnohé roky. Ty příkrovy zakrývají oči, zacpávají uši, přikrývají kazy a nedostatky, spoutávají duši tíhou, nedovolující Světlo Hospodina vidět a pociťovat!

Ty příkrovy se lehce nesnímají, duše se lehce neočišťují a neléčí!

A ten, kdo ty příkrovy a kazy lidských duší vidí bez odsouzení, — ten se může stát léčitelem duší.

Zamýšlím tebe — místo sebe — udělat představeným kláštera. Protože brzy odejdu…

Jsi mladý, ale tvoje čistota a upřímnost před Otcem Nebeským — budou zárukou v tom, že lépe, nežli druzí dokážeš pečovat o duše v tomto domě Hospodinově! Dokážeš těm lidem ukázat pomoc, kterou by očištění duše a lásku k Otci Nebeskému v sobě získali.

Jestli uvidíš, že je třeba jeden příkrov těžký možné z duše sejmout, ránu duševní vyléčit, kazy vyspravit — dělej to pro slávu Hospodina! Tohle bude od nynějška — tvoje hlavní práce!

Lidi světské — uč pokoji a lásce, dodržovat přikázání Ježíše je uč.

A bratry — uč před Boha předstupovat a uvědomovat si sebe-duši.

A získáš moudrost sám — jen tehdy, když budeš lidem pomáhat čistotu před Bohem získat.

A musíš se naučit — neodsuzovat, ale probouzet v duších uvědomělé úsilí zbavit se nedostatků.

A Hospodin ti vždy napoví, jaký lék máš té které duši předepsat!“

A stařec se odmlčel…

Ale mladík se ještě osmělil zeptat:

„Říkal jsi mi, že existuje třetí mlčenlivá meditace… Vyprávěj mi o ní!“

„Meditaci třetí poznáš tehdy, až sám sebe opustíš…“

                                        * * *

A stařec odešel.

A mladík se stal představeným kláštera.

A v té velké odpovědnosti: se začal vždy ptát Boha: jak má postupovat? A začal rady Boží slyšet. A začal vidět Světlo Boha Otce Svítící — jak slunce!

Začal skrze něj protékat Duch Svatý — a jeho slova i jeho skutky se naplnily moudrostí.

A tehdy se jeho podstatou stala druhá meditace mlčenlivá, protože Duch Svatý byl v něm, mluvil a konal skrze něj.

                                            * * *

Šel čas… Mnoha lidem pomohl zbavit se těžkých příkrovů, které duši spoutávají, Světlo zastírají, dýchání duší přerušují… A mnohé rány duševní vyléčil a mnohé kazy duševní se vyspravit — naučil.

… A v tom čase zemřel jeho otec. A všechno jmění otce na něj přešlo jako na dědice.

Ale on neudělal pozemské bohatství svého otce — majetkem kláštera, jak mnozí o tom snili… A nezačal pokrývat zlatem a drahými kameny ikony a chrámové zařízení… Ale otevřel školu pro děti, nemocnici a útulek pro staré osamělé lidi…

 A v klášteře s tím nebyli spokojeni. To byli ti, kteří žili v klášteře — jako ve světě: hledali pro sebe postavení a hodnosti, vyhledávali přízeň vládnoucích, a od těch nižších vyžadovali — uctívání… Ale zbavení duší těžkých příkrovů a strašných kazů — to vůbec nehledali…

A usmyslili si, že svého představeného vyženou z kláštera… Napsali hlášení o tom, že se nechal svést nečistým… Protože vidí Světlo, podobné slunečnímu!… A slyší jakoby… od Ducha Svatého rady a nařízení. A skládá Bohu hymny… v pominutí rozumu!

A byl vyhnán z kláštera… A svlékl oděv představeného. A odešel, a neměl nic jiného, kromě druhé meditace mlčenlivé, kterou získal.

                                           * * *

A když vyšel z klášterních vrat — už ne mladý, prokvétající šedinami, — zeptali se ho lidé: „Kdo jsi?“

A on odpověděl: „Mnich Boží"…

A odešel na břeh moře.

A našel odlehlé místo a jeskyni ve skále. A začal žít tam.

A Bůh byl s ním!

A on viděl Boha!

A on slyšel Boha!

A Bůh byl vždy s ním!

A mnich Boží byl vždy s Bohem!

A když už více nevycházel ze Světla Ducha Svatého — tehdy před ním Otec Nebeský otevřel dokořán Bránu Příbytku Svého!

A duše se oděla — oděvem Krista.

A tehdy poznal třetí meditaci mlčenlivou… Protože teď už pro něj nebylo nic jiného, kromě Boha, jenom Bůh byl Vše a ve všem!

Teprve teď žil Bůh v něm. A činil skrze něj to, co potřeboval On…

A kolem něj se děla znamení Milosti Boží…

A lidé ho začali nazývat svatým starcem. A objevilo se tolik poutníků, že ti, kteří ho uctívali, postavili nový příbytek vedle jeskyně, kde žil.

A stařec nikomu neodmítal radu ani pomoc.

                                           * * *

Jednou k němu přišel mladík a zeptal se:

„Pověz, moudrý starče: proč jsi žil svůj život?“

A stařec odpověděl:

„Zpočátku jsem žil — abych lásku srdečnou poznal!

Potom jsem žil — abych lásku lidem daroval, lásce je naučil. Aby se starostlivosti — u našeho Stvořitele učili.

A teď — Bůh žije ve mně, a já v Něm. A to, co dělám, — to On dělá…“

A řekl chlapec:

„Nauč mě žít tak, jak žiješ ty!“

A stařec mu začal vyprávět o první mlčenlivé meditaci…

 

 

 

 

 

Doslov překladatelky:

Když jsem překládala tohle podobenství, dlouho jsem nemohla nalézt český ekvivalent pro ruské slovo „predstojanije. Žádný takový výraz v češtině neexistuje. Mniši žijí v „predstojaniji“ před Bohem. Převracela jsem to slovo na všechny strany a přemýšlela o tom, co to ti mniši vlastně dělají, abych ten výraz nahradila nějakým opisem. Napadlo mě slovo „předstoupení“. Představila si sebe samu jako mnicha a předstoupila před Boha: „Bože, tady mě máš, stojím před Tebou se všemi svými skutky i chybami!“ A v tom jsem ucítila silný proud blažené energie Lásky, jaký jsem nikdy v životě nepocítila! Pochopila jsem, že jsem poprvé stála před Boží Tváří. Ale Bůh je s námi stále! Jenom my se před ním uzavíráme do skořápek svých malých životů.

Zkuste si také procítit blaženost předstoupení před Boha!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář