Jdi na obsah Jdi na menu
 


O MAGII

16. 4. 2019

O MAGII


 

Za magii se v první řadě považuje bioenergetické nebo psychoenergetické působení. Druhé z nich je působení jmenovitě energií vědomí, na rozdíl od využívání vlastních energií organizmu, které je možné k magickým účelům také ovládat. K magickým jevům se také řadí:

používání, například v léčitelství nebo pro navození uhranutí, – kamenů, vody a dalších předmětů, nesoucích pro vtělené bytosti významné energetické náboje,

ovládání vnějších energií mimo svůj organizmus,

případy, kdy je působení uskutečňováno duchy nebo Bohem, ale na prosbu nebo na příkaz (duchům) ze strany člověka.

Skutečně jsou někteří silní duchové schopni efektivního působení na materiální předměty. Příkladem jsou známé jevy poltergeista, kdy v nějakém domě (kvůli přivedení k rozumu jejich obyvatel) náhle začínají létat, mizet, objevovat se a zapalovat předměty. Něco takového se stává nejen v Evropě: spousta příkladů takového druhu je popsána konkrétně ve vynikající knize B. Olla "Bohové tropické Afriky" [37].

Čarodějové, šamani a žreci různých náboženství nemusejí být nutně mágy: můžeme je rozdělit na ty, kdo jen vykonávají obřady (často naprosto nesmyslné a nepřinášející žádný prospěch účastníkům), – a ty, kdo skutečně magii ovládají.

V magii se mohou využívat pomocné nebo kamuflážní techniky – mantry, zaklínadla, modlitby, gestikulace, hudba, tance, obřady. Ale ony "nepracují" samy od sebe: při vykonávání jedněch a těch samých jednání různými lidmi nebo dokonce jedním a tím samým člověkem, ale při jeho rozdílných emočních stavech, může být efekt přímo protikladný.

Například, při křižování (dělání znamení kříže), můžeme jak darovat blaženost a vyléčení – tak i navodit uhranutí. A pokud se to samé koná bez nějakého výrazného emočního vztahu – pak to nebude mít ani žádný efekt.

Tak například, jedna mně známá čarodějnice, která se považovala za "bojovnici Nikolaje Divotvůrce", a která byla plná nenávisti ke všem nepravoslavným, "bojovala" následujícím způsobem. Přicházela do pravoslavného chrámu v době bohoslužby, postavila se dozadu za modlící se, vyhlížela "podezřelé" a začínala je "prověřovat" tak, že jim "vtiskávala" do těla energetické kříže svojí nenávisti. Byla přitom upřímně přesvědčena, že při použití znamení kříže není možné uškodit spravedlivému. Jejím obětem vždy začalo být špatně a odcházely z chrámu. To jen upevňovalo její přesvědčení o efektivitě jejího "sloužení" a rozpalovalo to její bojovné zanícení.

Svoji činnost někdy rozšiřovala i na působení mimo chrámy. Například pronikala jako nezvaný host spolu s davem pozvaných hostů na oslavy něčí svatby, posadila se mezi ostatní za sváteční stůl...

Mnozí ji znali jako čarodějnici. A jednou ji někdo odstřelil. Ona se potom stala běsem, s oblibou se zabývajícím činností škodění vtěleným lidem – ale teď už z nemateriálního světa...

Předtím – ještě za života v těle – mě nenáviděla a dokonce na mě zaútočila svým čarováním po tom, co jsem se jí – na její prosbu – pokusil pomoci osvobodit se od její strašné energetické hrubosti. Ona se pak – kvůli mému zásahu– pocítila... oslabená ve svém čarodějnickém působení...

... Jednou jsem s ní besedoval po jejím opuštění těla. Tehdy jsem se podivil, proč se ke mně nechová nenávistně. Ona odpověděla:

Protože teď vím, že jsi od Boha...

... Píši teď tyhle řádky – a jako odpověď na moje myšlenky o ní ona znovu přišla.

Ano, tak to vždy bývá: přemýšlíme-li o Bohu – přitahujeme Ho k sobě, a myslíme-li na ďábly a běsy – přitahujeme ty...

Ptám se jí: čím se zabýváš teď? (Od okamžiku našeho předchozího rozhovoru uběhly roky).

Snímám pečeti z mentálně postižených, – byla její odpověď.

Já jsem to pochopil tak, že "sundává plomby" ze slabomyslných občanů Ruska, aby je vypustila do arény společenského a politického života...

... Ano, zdá se, že její tým pracuje už dávno...

Avšak nicméně, právě v boji s takovými – zdokonalují svoje ctnosti ti druzí – opravdoví hrdinové, dosahující prostřednictvím tohoto boje – Dokonalosti! Jak by se mohli zdokonalovat, kdyby ve společnosti nebyli slabomyslní nadřízení a další vtělené nečisté síly?

Vždyť doopravdy platí: "Všechno je dobro"!

* * *

Hypnotické působení v jakékoliv jeho formě a nezávisle na záměrech hypnotizéra je magie, třebaže o tom hypnotizéři-materialisté nemají ani tušení. Je to potlačení slabé duše druhou duší – silnou. Používané slovní formulace pro sugesci spánku, a také působení, vyvolávající únavu zraku u pacienta, atp. – jsou jen pomocné techniky pro zesílení utlačujícího efektu. Nejsilnější mágové-hypnotizéři je ale vůbec nemají zapotřebí: oni paralyzují a zotročují vědomí pacienta jen svým psychoenergopůsobením.

Posledně jmenované velice živě předváděl ve svých šou s neverbálním sugerováním (němou sugescí) – ještě v éře, kdy v Rusku vládla ateistická temnota – Albert Ignatěnko. Nejprve si vybral z diváků, přejících si vystoupit na scéně, ty nejvíce sugestibilní, a pak převáděl takovéto zázraky:

Vyptává se chlapce:

Jak se jmenujete?

Jura.

Řekněte, kolik je Vám let?

Devatenáct.

Řekněte ještě jednou: jak se jmenujete?

Igor Petrovič.

Kolik je Vám let?

Padesát osm.

Tak jak se jmenujete?

Marie Ivanovna.

Kolik je Vám let?

Devadesát.

Marie Ivanovno, jak se jmenujete?

Jura...

Nebo (s jiným dobrovolníkem):

Dokázal byste si představit, že se teď tady na scéně, přímo před Vámi, objeví skleněná stěna?

Ne.

Jste si jistý?

Pochopitelně!

Ignatěnko zatleská – a muž v úžasu ohmatává jen jemu viditelnou stěnu a poklepává po ní zápěstím...

Nebo:

Mladík, sedící na scéně na židli, začíná rukama provádět divné pohyby.

Co to děláte?

Ale, copak to není vidět, či co?

Ano, já to vidím. Ale řekněte to divákům!

No přece dojím kozu!...

Tato čísla a spoustu dalších podobných Ignatěnko demonstroval ve svých šou na pacientech, které předtím ani nepřiváděl do hypnotického stavu nějakou pro diváky postřehnutelnou technikou. Právě tohle je jeden z projevů síly vysoce "krystalizovaného" vědomí! A proto je to pro materialisty neřešitelná hádanka!

* * *

Magie může být bílá, černá, nebo prostě jen magie.

První je dělání dobra (za pomoci projednávaných mechanizmů). Příkladem je léčitelství.

Lidé, praktikující bílou magii v sobě rozvíjejí takové aspekty Lásky, jako soucit a starostlivost, zdokonalují se z psychoenergetického hlediska, učí se dávat velice různým lidem potřebné rady pro každého z nich. Pokud takový mág upřímně staví zájmy těch, komu pomáhá, nad svoje vlastní, a nenechá se zlákat touhou po penězích a slávě, pak je na správné cestě.

Černá magie je jmenovitě působení škody jakékoliv bytosti prostřednictvím projednávaných technik, nezávisle na charakteru pohnutek k takovým činům. A ty pohnutky mohou být velice různé: od nenávisti ke všemu a ke všem – až ke snažení pomstít někoho, zbavit společnost nějakého darebáka atp.

Motivy mohou být různé – ale výsledek je pro takového mága vždy stejný: kultivování v sobě zloby, zhrubnutí vědomí a ve výsledku – peklo.

A proto Bůh učí: Nesuď, neodsuzuj, nehněvej se; naopak – odpouštěj, souciť! A osudy všech bytostí – jak dobráků, tak i ničemů – řídím Já. Právě Já také dopouštím i neštěstí, přicházející prostřednictvím zločinců, – kvůli přivedení k rozumu spravedlivých!

"Já – ovládám všechny! Nezlob se na nikoho!" tohle mi On řekl po tom, co bylo moje tělo zmrzačeno bandou žáků pseudoduchovní školy. Já jsem se tehdy vzdal pomsty, zřekl se hněvu, a přijal jsem tuto epizodu – jako poukázání od Boha na nezbytnost principiálních změn v mém vlastním životě – a získal jsem za to mnoho blaha. A s nimi – kteří se stejně nekáli – si to vyřídí On. Poněvadž On je Vykonavatel osudů nás všech – těch, kdo jdou k Němu, i těch, kdo se stávají odpadky Evoluce.

Mimochodem, dozvěděl jsem se, že toho hlavního útočníka po mém napadení několik měsíců krutě bolely ruce, kterými se mě snažil zabít, a hnisaly mu; dokonce ležel v nemocnici. A že žena, která proti mně začala šířit počáteční pomluvu, byla skupinově znásilněna... Ale to byly zatím jen narážky na nutnost pokání; všechno ostatní mají ještě před sebou: vždyť podle zákona karmy musí být vypořádání adekvátní utrpením, která byla způsobena obětem.

... Epizody bílé a černé magie mohou být bezděčné a neopodstatněné.

Člověk, naplněný Láskou, dokonce bezděčně vykonává skutky bílé magie, například uzdravuje a harmonizuje duše strádajících bytostí.

Mně se před mnoha lety stala taková příhoda. Časně ráno o víkendu jsem šel do pekařství. Ulice byla liduprázdná. Jenom mi běžel naproti po třech nohách pes, čtvrtou nohu měl zvednutou – bylo vidět, že ho to hodně bolí. Poprosil jsem: "Bože! Za co trpí on?! Lidé – pochopitelně – za svoje hříchy! Ale pes...?! Uzdravil bych ho!" – moje emoce soucitu byla velice silná.

Se psem jsme se minuli. Koupil jsem chléb, jdu zpátky – a naproti mně znovu on: běží vesele, na všech čtyřech nohách!

Užasl jsem nad tím zázrakem! – tak, jako jsem mnohokrát potom žasl nad zázraky vlastních – už vědomých – léčitelských působení. Emoce úžasu se mi podařila natolik silná – že se pes dokonce ohlédl...

Ale mnozí lidé, žijící trvale v negativních emocích, se stávají – také bezděčně – zdroji diskomfortu a nemocí pro své okolí. Říká se o nich: má "nedobrý pohled", "uhranul".

Nejživější příklady takových lidí – opíjející se, sprostě mluvící a nenávidící celý okolní svět.

Nebo k mým sousedkám v bývalém komunálním bytě často přicházela na návštěvu jejich přítelkyně – věčně rozzlobená řvoucí tetka s masivním tělem, která se považovala za "velice kulturní". Na jeden z jejích řevů na celý dům si pamatuji zvlášť živě. Rozčílilo ji to, že jí prodavačka v obchodě nezabalila mastný salám do jednoho listu papíru, ale do dvou (určitě z těch nejlepších pohnutek!). Rozzuřená návštěvnice deset minut řvala a neustále opakovala povídačku o tom "incidentu", a o tom, jak "domlouvala" mladičké prodavačce:

Vám by slušelo – víc rozumu! Ano-ano! Právě tak jsem jí to řekla: Vám by slušelo – povídám, – víc rozumu!...

* * *

Ti, kdo se snaží pomáhat druhým, – ti hledají a používají techniky zjemňování vědomí. To zlepšuje kvalitu jejich pomoci. Ale také to razí Cestu k Dokonalosti jim samotným.

Lidé opačného pólu, naplnění nenávistí, zlobou, arogancí, pohrdáním, snažením podřizovat si, utlačovat – ti naopak, když pochopí, že čím hrubší je jejich energetika a čím silněji se rozpalují jejich agresívní emoce, – tím snadněji dosahují úspěchů v sociálních kontaktech, – ti někdy dokonce začínají hledat speciální techniky pro zesílení těchto vlastností v sobě – kvůli ještě efektivnějšímu působení na druhé lidi.

Takoví se dokonce mohou sdružovat, vznikají speciální kroužky a školy. Například, adepti jedné z takových škol v Moskvě se učili "střílet z čaker" černými energiemi. Instruktor je posílal trénovat techniky, kterým se učili, do pravoslavných chrámů – učili se tam "střílet" zezadu do příhodných terčů – nehybně stojících stařenek...

A o vůdci druhé – také moskevské – černomagické školy mi vyprávěli, že praktikuje takovouto metodu na zesílení svých schopností: několik dní hladoví, a potom vychází z hladovky na mase s vodkou...

Všichni takoví lidé jsou ubohého rozumu a mají zvrácenou etiku. Je zajímavé, že se jejich magické schopnosti často začínají projevovat – jako vrozené vlastnosti – už od mladých let daného pozemského života. To ukazuje na to, že se v minulých životech zabývali tím samým. A není vyloučeno, že začátek této, pro ně zhoubné cesty, byl založen v nějakých psychoenergetických kroužcích, kde vedoucí nebrali v úvahu zákon nepřípustnosti vyučování magii lidi eticky a intelektuálně nepřesvědčivé...

... Adepti bílé magie se zdokonalují v Lásce, Moudrosti a Síle, shromažďují ve svých osudech kladný potenciál a připravují se k následujícím – vyšším – etapám rozvoje.

Adepti černé magie v sobě zdokonalují ty nejhorší vlastnosti a připravují se k peklu a k následným vtělením v nejhorších podmínkách. Ale jejich činnost na Zemi je také účelná: Bůh využívá jejich zlých záměrů a schopností k "přivedení k rozumu" spravedlivých.

Kromě bílé a černé magie ještě existují magické jevy, které v sobě bezprostředně nenesou etické vlastnosti, a proto je nelze zařadit ani do bílé, ani do černé magie. Je to například psychokineze, levitace, dematerializace a materializace.

Takové zázraky demonstrovali Ježíš Kristus, Bábadží, Juan Matus a Chenaro, popisovaní C. Castanedou [52-59,61], epizody psychotelekineze se dařily Rusům: Nineli Kulaginové a Valeriji Andrejevovi; Bůh tvořil spoustu podobných zázraků kolem Uri Gellera [30], různé předměty jednoduše materializuje náš současník Avatár Satja Sáí v Indii [17,20,34,42,60], a všechno, co si můžete přát, jakékoliv zázraky – s potěšením a vytříbenou lehkostí provádí Mesiáš, který se objevil v "západním" světě, – David Copperfield.