Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo je tu Pánem všeho?

12. 3. 2021

Kdo je tu Pánem všeho?


 

Tento článek je pro dospělé. Děti ať si předtím, než si začnou osvojovat to, co je v něm uvedeno, nejdříve rozvíjejí svoje těla a naučí se je ovládat, a také dozrají intelektově, a poté si začnou osvojovat stupeň sebepoznávání prostřednictvím neustálé sebekritické kontroly svých myšlenek, emocí a skutků. Musí se naučit je kontrolovat v souladu s Učením Boha.

Pamatujme na to, že si děti mohou začít "hrát na meditaci" – a jejich chování se pak stane neadekvátním.

* * *

Neexistoval žádný kosmický "velký třesk": to jsou fantazie materialistů, schopných vidět a posuzovat jen hmotu, aniž by brali v úvahu jejího Stvořitele.

Také neexistuje "antihmota". Zato existují eóny (vrstvy mnohorozměrnosti), zaplněné Stvořitelem, Svatými Duchy, nevtělenými dušemi (duchy), a také "stavebním materiálem" pro hmotu a duše. A ještě existuje peklo – "smetiště" Evoluce.

A nejsou ani žádné "paralelní vesmíry": to jsou také jen fantazie bezbožníků, narušující základy metodologie duchovního vývoje. Ale existuje Jednotný Vesmírný Organizmus Boha (Boha – v Aspektu Absolutna), Který je skutečně mnohorozměrný, to jest vícevrstvý podle "stupnice jemnosti – hrubosti". Mezní zjemnělost na této škále má Stvořitel a Svatí Duchové. Na opačném konci stupnice je peklo.

To, co bylo uvedeno, není výmysl. Bůh je skutečně poznatelný k tomu připraveným zjemnělým lidským vědomím (za podmínky úplné etické čistoty). Staňte se takovými – a pak, kromě jiného pochopíte zbytečnost vynakládání ohromných finančních částek na stavbu a zabezpečení provozu urychlovačů částic! O kolik důležitější je osobní poznání Boha, vzájemná součinnost s Ním a sloužení Mu!

* * *

V Absolutnu probíhá nepřetržitý proces Evoluce Vědomí. My jsme jeho účastníky. Je žádoucí, abychom si uvědomili, co tu bylo řečeno – a pak budou postupně ubývat naše životně důležité problémy a těžkosti. Bůh pomáhá důstojným duchovním praktikantům překonávat takové překážky, pokud se "nemodlíme o spasení" a nevyprošujeme si "požehnání", ale aktivně odstraňujeme svoje nedostatky a hromadíme pozitivní vlastnosti.

Můžeme popřemýšlet o Evoluci Vesmírného Vědomí – a o evoluci každé duše, včetně sebe.

Musíme se rozvíjet intelektově, zdokonalovat se eticky a psychoenergeticky. Posledně jmenovaným se rozumí osvojení meditačních stupňů zdokonalování. Tím nejdůležitějším je rozvíjení sama sebe jako duchovního srdce.

* * *

My jsme Bohem vtěleni do těchto našich pozemských těl s cílem postupného rozvíjení vědomí – až k dosažení Božskosti. Pak se vléváme do Stvořitele a dále se zúčastňujeme Evolučního Procesu už z Božské úrovně, už jako Část Jeho.

Pro to, abychom urychlili svoje zdokonalování, můžeme aktivně zjemňovat sebe-vědomí. To je hlavní linie rozvoje, umožňující nám poznat Boha ve všech Jeho Aspektech. Zjemňovat se můžeme prostřednictvím harmonického kontaktu s nejlepšími stavy přírody, a také něžným a starostlivým kontaktem s harmonickými lidmi. Sexuálně zabarvená něžnost je vynikající příležitostí přiblížit se k vyšším stavům vědomí.

(Úspěchu může být samozřejmě dosaženo jen za podmínky etické bezvadnosti – bezvadnosti z pohledu Boha, nikoliv z pohledu určitých skupin lidí v daném historickém období).

Ve výsledku svého osobního sebezdokonalování se vléváme do Stvořitele. Ale pro to musíme ovládnout dovednost – v lásce! – vlévat se vědomími do Jednotného Celku.

Splynutí vědomí se zpočátku učíme v obyčejném pozemském životě prostřednictvím vzájemné zamilovanosti jednoho do druhého. Existuje také "pomocná" meditační technika – "totální reciprocita". Ale ukazuje se, že ani tohle někdy nestačí, protože existuje silná touha zachovat si svoje "já" ve světě druhých lidí a hmoty.

Úkol můžeme zformulovat takto: pokud už jsme prakticky poznali celou mnohoeónnost Absolutna, měli bychom odstranit svoje už rozvinuté "já" – aby zůstalo jen jedno "Já": "Já" Stvořitele.

Pomoci nám v tom může také následující meditace:

* * *

Bůh je Pánem všeho. Nic tu nepatří mně, všechno patří Jemu.

A navíc, Stvořitel přece stvořil Svoje Stvoření cestou zhutnění Části Sama Sebe. Proto všechno, co vnímáme, můžeme pocítit jako Jeho Části, pokud se díváme z mnohorozměrných Hlubin.

Postupně, po řadě, se slaďujeme se všemi materiálními objekty, které jsme předtím vnímali jako patřící mně, a meditativně potvrzujeme:

"Tohle patří Jemu, je to Část Jeho!

Moje materiální tělo – také nepatří mně, ale Jemu.

Já – jako vědomí – také.

A všechno, co pozoruji ve vesmíru, to je také On, Absolutno!

Ve výsledku, já – jako oddělený od Něho – už víc neexistuji.

Myslím a jednám teď ze stavu Jednoty s Ním."

* * *

Osvojení uvedené meditace není okamžité. Naopak, může trvat týdny, měsíce nebo roky. A vždy máme možnost udělat přestávku, pauzu. Nebo se dokonce vrátit na předešlý výchozí stav.

Při osvojování meditace také nezapomínáme na nutnost adekvátního chování ve společenských vztazích.

Zejména před přijímáním důležitých rozhodnutí v souvislosti se změnou svého života na Zemi bychom neměli pospíchat, měli bychom si je dobře promyslet a poradit se s blízkými lidmi. Například, pokud se někdo, kdo opouští svoji rodinu, odmítá starat o děti, pak to v Božích očích nebude vypadat jako "duchovní počin", ale jako vážný hřích, vytvářející pro budoucnost velice negativní osud (karmu).

V našich publikovaných materiálech najdete všechno nezbytné pro úplnou realizaci toho, co je uvedeno v tomto článku. Čtěte, dívejte se na naše filmy, sestavte si každý sám pro sebe svůj individuální plán rozvoje. Nejlépe se vám to podaří, pokud budete spolupracovat se stejně smýšlejícími přáteli.

No a co dělat, pokud se meditace absolutně nedaří? Znamená to, že máte nedostatky na předcházejících stupních. Musíte je najít a odstranit.

Zejména musí být osvojeno přebývání v nejvyšší prvotní prostorové dimenzi – Příbytku Stvořitele a Svatých Duchů.

A dále: v jedné ze svých starších knih "Jak se poznává Bůh" jsem vyprávěl, jak mi Bůh jednou uložil, abych vykonal několik na sebe navazujících neadekvátních činů, týkajících se tématu lesního poustevnictví. A když jsem se roznemohl, dal mi Bůh napomenutí: "Bohu důvěřuj, ale sám chyby nedělej!". Tento princip bychom měli mít vždy na paměti!

A na závěr: už je to také velice dávno, kdy mi jeden pravoslavný kněz, jménem Lev (Sankt-Petersburg, potom Vyborg) při zpovědi řekl jedinečnou větu, která mi v následujících letech velice pomohla. Řekl mi: "Zapamatuj si, Vladimíre: je jen Bůh – a jsi ty; nic víc není!". Pochopitelně, že tato fráze neodráží realitu. Je to pouze meditace. Ale ta meditace napomáhá formování správných vzájemných vztahů s Bohem. V důsledku jejího osvojení získáme vjem toho, že je jen Bůh.

Mnoho zdaru vám všem!

 

 

 

Lada

Pochvalu od druhých nečekej!

Jen jim svou lásku a příklad dej!

Nejsou důležité jejich reakce:

Kde Světlo vládne, zlo je bezmocné!

Spoj svoji lásku s Boží Láskou –

A tvůj život bude zářivou přímou Stezkou!

Láskyplné srdce – to nesnází neleká se!

A ten nikdy nezabloudí, koho vedou Boží ruce!

Zapsala Anna Zubkova
v listopadu 2020


 


 

Satja Sáí Bába

Nežij jako "já", které se zabavuje!

Žij silou Lásky, Která se tebou projevuje!


 

Říci Bohu "ANO!"

Co se změní ve tvém životě,

Pokud řekneš Bohu "ANO!"?

Možná si myslíš, že je to hloupost,

Všednodennost a maličkost?

Ale změní se všechno navždy,

Pokud život poměříš se Mnou!

A zmizí pochybnosti a strach,

A zavládne blažený klid!

V každém okamžiku každého dne

Budeš vidět Moji Vůli!

A pochopíš: Já jsem s tebou vždy!

Já tě ochraňuji a miluji!

Zapsala Anna Zubkova
v listopadu 2020


 


 

Chuang-Di
Já jsem tady a teď!

Já jsem tu teď a vždy!

Já jsem ve tvém srdci jako hvězda,

Jako Slunce, co dává své světlo!

Pro Mě není nic nemožné!

Zapsala Anna Zubkova
v listopadu 2020


 


 


 

Chuang-Di
Podívej se do Hloubky!

Tady – v Hlubině – jsou takoví, jako Já,

Živé Něžné Božské Duše!

Zde je všechno Jedním! A jen Lásce je dáno sem vejít,

A ten Klid a Něžnost nenarušit!

Zapsala Anna Zubkova
v listopadu 2020

 

 

Isi (Izida)
O svědomí a pokání


 

Každý člověk, který se v hloubce duše dotázal svého svědomí, zřetelně ví, co si bude vyčítat na prahu smrti těla, a po ní, až bude prozkoumávat prožité roky, dny a okamžiky...

Ale většina lidí si vyhledává ospravedlnění ve vnějších okolnostech nebo obviňuje za svá neštěstí druhé lidi. A časem – i úplně přehluší ten tichý šepot svědomí...

Stává se, že pýcha nebo nevůle brání člověku vidět svoje problémy jasně a bez příkras.

A někdy je také děsivé pohlédnout do očí pravdě. A tak se člověk pokouší ty oči co nejpevněji zavřít... A mnohým se to podaří...

Ale bez kajícného očištění není duchovní Cesta možná!

V bitvě za čistotu duše, v souboji se svými neřestmi je Bůh vždy vedle každého takového člověka!

Já pomáhám odvážným!

Já dávám sílu usilujícím ke Světlu a Lásce!

Já podporuji hledající očištění!

Já otevírám porozumění toužícím po moudrosti!

Já čekám, kdy se rozhodnou váhající...

Všechny duše jsou naskrz viditelné Božskému Pohledu...

Ten, kdo se pokouší ukrýt před porozuměním a "uvít si útulné hnízdečko" pro své neřesti, narazí určitě na nutnost řešit problém kajícného očištění – pokud ne v tomto, pak v následujícím vtělení.


 

Zapsala Anna Zubkova
v listopadu 2020