Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se stát Osho (Oceánem)

16. 9. 2017

Jak se stát Osho (Oceánem)?


 

Když se Rádžniš pocítil Oceánem Vědomí – požadoval od té doby, aby ho nazývali Ošo (Oceánem). Této úrovně duchovního rozvoje dosáhl už v předchozích vtěleních. A proto ho v jeho posledním pozemském životě nudilo zabývat se tím, čím se zabývají druzí lidé.

Proto se začal pokoušet sám učit druhé.

Čemu?

Je pravda, že toho hodně přečetl, a proto měl obecné představy o poslání lidských pozemských životů a o duchovní přeměně. Ale o tom, jak pomoci svým následovníkům stát se Částicemi Oceánu Božského Světla-Ohně, – on nic nevěděl. Proč? Protože si nepamatoval, jak se tomu on sám velice dávno učil.

Na začátku svojí učitelské činnosti dokonce ani nic nenabízel na očištění a rozvíjení čaker. O takové možnosti se dozvěděl až na konci svého pozemského života – jak se zdá, právě díky mým knihám (přestože tehdy ještě nebyly vydány v angličtině): vždyť úplné informace o tom přede mnou nikdo nezveřejnil.

Předat tyto vědomosti svým žákům nestihl.

A čemu tedy začal učit své žáky, které shromáždil kolem sebe? On sám to dokonce ani nenazýval duchovní prací, ale psychoterapií. Uložil svým žákům, aby začali práci na sobě – «rozbíjením lidské formy» (jazykem Juana Matuse, se Kterým se Rádžniš seznámil v knihách o něm napsaných). Znamenalo to snažit se nevést život podle šablon, přijatých v neduchovní společnosti: to znamená, nežít podle těch šablon, které mohou překážet duchovnímu růstu. A přinášelo to ten výsledek, že jeho žáci – ve své většině – získávali stav harmonie, klidu a pocitu štěstí!

Ještě se Rádžniš domníval, že když «proráží» Sebou-Vědomím znečištěné střední meridiány žáků, že je tak přibližuje k Osvícení... Ano, tohle napomáhalo očištění jejich těl od bioenergetických nečistot. Ale na nových stupních duchovního vzestupu je možné se upevnit jen za cenu vlastních úsilí. Z toho, co bylo obdrženo ve formě daru, jako záloha, bez vlastního pochopení, jak by bylo možné se k získaným stavům vrátit samostatně, – bývá jen málo užitku. Vždyť takové stavy se rychle vytrácejí. Žáci by potřebovali hlavně metody očišťování čaker a základních meridiánů – vlastním snažením. Ale tomu je Rádžniš naučit nemohl.

A jestli byli mezi jeho žáky ti, kdo dokázali dosáhnout vyššího? Nevím, nikdy jsem o takových neslyšel.

Osobně jsem viděli jen tři z těch, kdo se nazývali přímými žáky Rádžniše-Osho.

Jeden z nich, mladý chlapec, nebyl téměř schopen vyslovovat jiná slova, kromě jména svého guru. A proto nic ani o něm, ani o svém vlastní učení nemohl povědět. Ale pod jeho vlivem se v tom městě začala systematicky konat placená (za nájemné sálů) shromáždění. Nicméně, víc než jednou k sobě majitelé těchto sálů «ošovce» nepustili. Protože sály a schodiště byly zasypané nedopalky a jinými odpadky: prý, «Ať žije úplná svoboda konání»!

Ještě dva se vyhlašovali jmenovitě za Osvícené Žáky Osha!

Jeden z nich se pyšnil tím, že se druhé lidi naučil zahalovat peklem – aby názorně předvedl svoji nadřazenost nad nimi. A ještě kritizoval Antonova za důraz na práci s duchovním srdcem. Podle jeho mínění je třeba rozvíjet – právě a jedině – spodní čakry!...

Druhý se vyhlásil za sexguru – a o ničem jiném, kromě sexu nebyl schopný mluvit. O smyslu našich životů, a o Bohu – nic neznal a nechtěl znát!

Nicméně ženy, které to s ním zkoušely, se o něm potom vyjadřovaly přibližně v takových obratech, jako: «Nic zvláštního...».

Z důvodu natolik zjevné nesmyslnosti jeho života ho Bůh «odměnil» rakovinou.

Nám se tehdy podařilo ho vyléčit – na podkladě besed o tom nejdůležitějším, čím by mělo smysl se v životě zabývat.

Lékaři, kteří mu předtím stanovili tuto diagnózu, byli velice udivení tím, co se událo: nepřítomností onkologických příznaků...

Ale on sám se lepším směrem nezměnil.

Takovým lidem Bůh obvykle nemoc vrací. Nicméně, nevím o tom, jak se vytvářel jeho osud po letech.

* * *

Ale jak se tedy, přece jen, stát Oceánem Božského Světla-Ohně?

Začít je třeba od etického očištění sebe-duše. Toto téma jsme velice podrobně a z různých stran probírali ve všech našich knihách, uvedených v soupisu literatury.

Poté je nezbytné očistit bioenergetiku ve svém těle; o tom, jak je to možné udělat, se podrobně pojednává především v «Ekopsychologii».

A bioenergetická znečištění v tělech vznikají hlavně od vlastních negativních emocí, eticky špatného stravování, a také od styků, především sexuálních, – s energeticky hrubými lidmi.

A je třeba se učit lásce! «Bůh je Láska!» (1 J 4:8, 4:16) – jak to On Sám říkal a říká o Sobě. Proto není jiná možnost přiblížit se k Němu bez plnohodnotného osvojení si této vlastnosti!

A Tvůrce stvořil ve svém Stvoření pro vtělené lidi odpovídající podmínky – aby si lidé osvojovali lásku.

V první řadě nám jako vynikající pomůcka může posloužit slaďování s harmonií a krásou přírody, zvláště po ránu! Vynasnažili jsme se o tom co možná nejpodrobněji pojednat v takových knihách jako «Ekopsychologie» a «Duchovní práce s dětmi», a také to ukázat ve filmech.

Krása lidských těl je také velmi důležitou složkou Stvoření! Dává nám možnost se slaďovat s tím, co je zjemnělé a překrásné, což nás podstatně přibližuje ke stavům Svatých Duchů. A ti, kdo mají něžnou tělesnou zjemnělost dočasně k dispozici, neměli by tuto kvalitu skrývat, ale naopak s její pomocí pomáhat druhým duchovně růst. To je pro vlastníky takových těl jejich sloužením Bohu i lidem. (Ale přitom není radno zapomínat na to, že žijeme ve společnosti, která je ve značné míře neduchovní a agresívní, prosycená tupou nenávistí. A příčinou toho je ateizmus a absence pravdivých nábožensko-filozofických vědomostí u převážné většiny lidí ).

Harmonické uspokojení v sexuálních vztazích s duchovně stejně smýšlejícími lidmi je také velice důležité.

... Očistit svoje tělo od bioenergetické nečistoty a znovu se neušpinit je principiálně důležité před tím, nežli si začneme dělat nárok na přímé seznámení se Svatými Duchy a s Oceánem Božského Světla-Ohně. Vždyť vyjít z těla do Božské Čistoty a Zjemnělosti nebo se třeba dokonce jen přiblížit svým stavem ke Stvořiteli – není možné, pokud máme znečištěné tělo.

Nu a potom je zapotřebí začít se seriózně rozvíjet jako duchovní srdce.

Pro začátek se budeme učit dívat se z čakry anáhaty dopředu, sytit svojí láskou živé bytosti a držet je přitom na dlaních nemateriálních rukou, které vycházejí z duchovního srdce.

Přičemž – podle míry růstu sebe sama jako duchovního srdce – ať se i ruce duše stávají stále většími a stále silnějšími.

Potom, až to bude osvojeno, bude třeba se učit tomu samému, ale vycházet z čakry anáhaty dozadu a rozšiřovat se tam. Právě takhle můžeme vnímat nemateriální světy (prostorové dimenze, eóny, lóky). S pomocí už rozvinutých rukou duše se můžeme přemísťovat mezi vrstvami mnohorozměrnosti. A přitom se budeme učit přebývat v těch nejjemnějších z nich.

Takovou práci je nejlepší uskutečňovat zrána za slunečného počasí na písečných výspách nebo málo lidnatých plážích. Tam nejsou přítomna překážející biopole rostlin a nejčastěji tu dominuje ta energetická čistota, která napomáhá vnímání pomoci Svatých Duchů.

Když jsme si už osvojili Splynutí s Božským Světlem-Ohněm i pod tělem, i ve všech segmentech, i ve středním meridiánu, přičemž Oceán teď už vnímáme nejen na úrovni těla a pod ním, ale ze všech stran od těla, konkrétně svrchu, pak můžeme – ze stavu takového Splynutí – přistoupit k přeměně Božským Světlem-Ohněm hmoty svého těla.

A Svatí Duchové pomohou Svým vtěleným žákům osvojovat si všechny detaily této práce.

* * *

Shrnu to, co bylo řečeno.

Stát se Oceánem Božského Vědomí, dosáhnout Splynutí s Bohem je reálné, jen je třeba vědět – jak?

Hlavní překážkou na této Cestě je, že adepti nemají etickou čistotu. A to je z mého pohledu do značné míry podmíněno úrovní intelektuálního rozvoje.

Velkou negativní úlohu v tom může sehrát informační kontaminace tohoto tématu, která se nachází ve špatné pseudo-duchovní literatuře. Je to i doufání v «okamžité osvícení», i potvrzování toho, že «čím víc sexu – tím víc se v člověku hromadí osobní síly», i pokusy najít Boha «v bodu nad hlavou», a mnohé jiné...

Rádžniš-Osho se projevil jako revolucionář. Soustředil pozornost svých posluchačů a čtenářů knih s jeho přednáškami na projevech lidské hlouposti, která vytváří a podporuje lživé náboženské koncepce. A tím mnohé z nich naučil samostatně přemýšlet – a už jen za to si zaslouží naši úctu!

Radím vám číst jeho knihy, ačkoliv byste na ně také měli pohlédnout kriticky. Jen jeden příklad: on v knize «Hořčičné zrno» tvrdil, že normou pro muže je agresivita – jako protiklad ke klidu, který je vlastní většině žen. Ale zde by se nemělo mluvit o agresivitě, ale bylo by třeba použít úplně jiný termín: například intenzita.