Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je zapotřebí k tomu, abychom se stali Božsky Dokonalými?

9. 10. 2023

 

Co je zapotřebí k tomu, abychom se stali Božsky Dokonalými?


 

"... Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Nebeský Otec" – učil Ježíš Kristus (Mt 5:48). Takto On označil účel lidského života.

"Hřešíte! Hlavní je potom činit pokání! Musíte hřešit, – protože jinak se můžete stát pyšnými! A to je ten nejstrašnější hřích!" – Mnozí lidé takovým doporučením věří a kdoví proč se považují za křesťany... Ve skutečnosti se však staví proti Ježíši Kristu!

Podrobně jsme se Ježíšovým učením zabývali v knihách [15-17]. Nyní stručně shrneme naše úkoly pro jeho realizaci, které vycházejí mimo jiné z našich vlastních zkušeností z komunikace s Ježíšem a dalšími Božskými Učiteli (Svatými Duchy) a z osobního učení u Nich.

Takže, my bychom měli:

1. Pochopit, co po nás Bůh chce. K tomu musíme pečlivě studovat Jeho Učení. To je mimo jiné uvedeno v našich právě zmíněných knihách.

2. Eticky se očistit – na základě Jeho Přikázání [15-17].

Důraz by měl být kladen na odstranění hrubých a egocentrických emocí, myšlenek a činů v sobě samém.

Je třeba se mimo jiné naučit jednat ne kvůli sobě, ale kvůli druhým a pomáhat jim ve všem dobrém. Ať je to vnímáno jako vlastní účast na službě Bohu, jako vlastní malý příspěvek k průběhu Evoluce Univerzálního Vědomí. Vždyť tato Evoluce probíhá, jmenovitě i v každém z nás a skrze každého z nás [15-20].

Prospěšnými činy pro Boha může být pomoc druhým s přístřeším a potravou, péče o jejich zdraví, pomoc s výchovou jejich dětí, obrana před vpády lidí neřesti a hlavně, což je nejdůležitější, šíření pravého duchovní poznání.

Ježíš, Který se vtělil na naši planetu, byl jedním z Těch, Kdo nám svým sebeobětováním ukázali vrcholný příklad takového života zasvěceného ne sobě, ale Bohu.

3. Dosáhnout bioenergetické očisty především tím, že uvedeme do pořádku čakry, dantiany, segmenty a hlavní meridiány. Pomůže nám i taková technika, jako je "mrožování" (koupání v ledové vodě). Tělo musí být při pohledu jasnoviděním průhledné. [16]

Toho se dosahuje mimo jiné bezhříšným způsobem života, včetně výživy, při úplném odstranění hrubých citových stavů v sobě a proměnou sebe sama v čistou lásku-péči o druhé. (Co znamená "v čistou"? Znamená to – zbavenou vlastního prospěchu a násilnosti, včetně dotěrného obtěžování).

Úplného zkrocení emocí a jejich řízení lze dosáhnout ovládnutím techniky psychické autoregulace [16].

"Bůh je Láska," učil Ježíš (1 J 4:7-8). Proto bychom se měli snažit, pokud směřujeme k Němu, stát se také zjemnělou a moudrou láskou.

Je také na místě připomenout Ježíšova slova: "... Nebeské Království se získává silou, a ti, kdo používají úsilí, ho dosahují!" (Mt 11:12). Vysvětluji, že síla individuálního vědomí přímo závisí na jeho velikosti. A tuto sílu lze dále pěstovat: zvyšovat a zjemňovat. A pouze zjemnělá – zušlechtěná síla bude prospěšná; hrubá síla však vede do pekla.

4. Naučit se splývat svými dušemi v objetí lásky s těmi, kteří jsou toho hodni. Teprve když jsme se to již naučili ve vzájemném styku s vtělenými bytostmi, dokážeme být v budoucnu schopni splynout s Tím Nejdůstojnějším, Kterého jsme poznali – s Bohem [15-20].

Ať už se objímáme, či si v mnoha dalších životních situacích přejeme být před Bohem eticky čistými, musíme se naučit nechtít a neočekávat lásku a jiné požitky pro sebe, – ale měli bychom je sami dávat a žít s ohledem na druhé a na jejich objektivně důležité zájmy.

Život v režimu takového dávání se stává přechodnou fází v procesu nahrazování egocentrizmu v sobě samém – Bohocentrizmem.

Rovněž je nutné naučit se ohlídat a zakázat si všechny eticky významné egocentrické emoce, myšlenky a činy.

Právě ti, kdo upřímně dávají, a ne ti, kdo požadují pro sebe, jsou Bohem přijímáni a dostávají od Něho duchovní Dary!

5. Poznávat Boha lze především s pomocí Těch, Kteří se s Ním již stali Jedním. Jde především o Svaté Duchy. Ti jsou vždy připraveni pomoci všem toho hodným. A hodným toho je možné se stát ovládnutím všeho, co je výše uvedeno [8,11,13-20,37-38].

Bůh může být poznán nejen v Aspektech Svatých Duchů, ale i Prvotního Vědomí (jinými slovy – Stvořitele, Boha Otce, Paramátmanu, Jednotného My všech Těch, Kteří s Ním již splynuli) a Absolutna.

Poznání Boha se uskutečňuje postupně, krok za krokem, během let až desetiletí neustálého duchovního úsilí

Úplné splynutí s Ním – poznaným – znamená přestat se cítit jako shluk vědomí v těle a kolem něj – ale stát se Oceánem Jednotného My ve střídavých stavech: a) Klidu v blaženém rozplynutí s Těmi, Kdo také přebývají v tomto nejjemnějším Božském stavu, a b) Božského Světla-Ohně s Mahádublem, který sestoupil ke svému hmotnému tělu a začlenil je do Sebe.

Ten, kdo toho dosáhne v celé úplnosti – už nevychází ze svého hmotného těla do jemnějších Vrstev Absolutna, ale naopak, vychází z těchto Vrstev do světa hmoty. Pak bude moci zrealizovat příležitost ovládat hmotu.

Takto člověk může uskutečnit stav Avatára: být Nedílnou Součástí Jednotného My, a zároveň přitom mít i hmotné tělo, jehož prostřednictvím může pohodlně předávat Pravdu vtěleným lidem.

Takový je poslední, závěrečný stupeň na Cestě osvojení Bohocentrizmu. Na dalším sebezdokonalování je však třeba ještě hodně pracovat.

A pamatujme, že základem pro uskutečnění všeho výše uvedeného je rozvíjet se jako duchovní srdce!

Komentář Khema1:

Právě takto se dá šťastně žít na Zemi: při pociťování Boha, v tvořivé součinnosti s Ním!

A srovnejte to s tím, jak žijí téměř všichni ostatní lidé! Zpočátku – reflexy a instinkty, týkajícími se potravy a rozmnožování. A potom – přicházejí nemoci a nemohoucí stáří, které začíná už kolem věku 40 let. Tuberkulóza, rakovina a další lidská neštěstí... A – utrpení, utrpení, utrpení...

Ale zcela uskutečnitelný je opačný pól života: takový život, jaký žijete vy! A proto vám patří Naše nejširší Objetí, které vás a vám podobné vítá v Našem společném Jednotném Příbytku!

1

Vysvětlivka:

V současnosti je Khem jedním ze Svatých Duchů. V minulosti byl Atlanťanem, později působil ve starověkém Egyptě.