Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježíš Kristus

1. 1. 2016

Ježíš Kristus

Já jsem si roven se Všemi, tvořícími Podstatu Otce. A nejsou mezi Námi «méně rovní» a «více rovní»! Vždyť My Všichni tvoříme Jedno!

A tak, jako každý z Nás, Já představuji Otce – nezávisle na tom, jakým Jménem ze spousty Jmen Ho nazývají.

Tato Moje Podstata je vám osobně známá. Ale jak málo lidí tohle chápe! A z toho pochází ta spousta evolučních «odpadnutí», tragédií jak jednotlivých duší, tak i celých států! Z toho pochází ta současná tak velice nízká evoluční perspektivnost planety Země!

* * *

... Při vyslovení jména Ježíš začalo skrz mraky studeného šedého dne pronikat slunce... On přišel – a místnost se naplnila zlatavým Světlem Božského Vědomí!...

– Proč se bojíš mluvit Mým jménem? Kvůli čemu jsem Já horší, než Druzí?

Já... bojím se nepřesností svého vnímání uškodit... Vždyť o Tobě je tak mnoho napsáno, řečeno... Cožpak je to ještě třeba?...

Proč se nebojíš mluvit s druhými? Ty Mě přece znáš! A proč si myslíš, že ti, kdo o Mně psali před dvěma tisíci let, Mě znali lépe? Vždyť Já jsem tady s tebou – teď!

Přesně o tomhle chci mluvit! Přesně o tom! Chtěl bych to říci lidem – těm, kdo Mne milují, těm, Kdo Mne hledají, a kdožvíproč se neosmělí obrátit se ke Mně přímo! Chci změnit tu vzniklou situaci, kdy Ježíš je ikona pro «modlení»…, kdy o Mně může mluvit… jenom Bible, a i to ještě s přihlédnutím k tomu, jak ji poopravili a vykládají lidé…

Já jsem Živý! Já jsem zde, ve tvém pokoji! Já jsem teď také i s mnohými Mými lidmi! Vždyť Já jsem všudypřítomný! Vždyť Já i Otec jsme Jedno!

Chtěl bych darovat srdečnou blízkost, možnost kontaktu – všem, kdo Mne milují, všem, kdo Mne hledají!

Chci teď, s tvojí pomocí, mluvit o reálnosti Ježíše – Mne – pro každého!

Ať Mne nyní každý pocítí, stojícího za svými zády, a ať Mne, naplněný láskou, poprosí, abych vešel do jeho srdce – do duchovního srdce…

Já budu nyní s každým – s každým, kdo to chce!

Otcovo Světlo a Láska se Mnou vejdou – do tebe!

To je – tvoje! – právem dětí našeho Všenebeského Otce!

Jestli ty chceš – Já budu přicházet vždy – vždy, když Mě ty pozveš do svého srdce!

Ty se Mě naučíš poznávat!

Ty se Mě naučíš vidět!

Ty se Mě naučíš slyšet!

Ti budu pomáhat!

budu učit zákonům Boha – zákonům Lásky!

Já jsem vždy připraven být s tebou.

Já jsem vedle tebe! Já jsem připraven být i ve tvém duchovním srdci! Já jsem teď právě tak skutečný, jako tehdy, když jsem mluvil s Pavlem!

Jestli Světlo Lásky hoří ve tvém srdci, pak jsem Já – už v tobě!

Daruj to Světlo lidem!

Já jsem to mnohokrát opakoval prostřednictvím proroků! Já jsem přicházel na Zem kvůli tomu: – kvůli tomu, aby Moje a Otcova Láska žila ve tvém srdci!

Ty se ptáš, jak máš poznat, že je to pravda: že Já jsem teď skutečně spolu s tebou? Ale podívej se: Já přece odpovídám na tvou otázku... A bude to tak vždy, pokud to ty budeš chtít! Já přijdu, pomůžu ti, odpovím na tvoje otázky – proto, že miluji!

Kvůli tomu jsem byl na Zemi před dvěma tisíci lety! Kvůli tomu jsem tu dnes! Já bych chtěl ještě jednou ukázat lidem Cestu do Příbytku Našeho Nebeského Otce – Otce tvého i Mého! Láska je ta Cesta k Otci!

Můžeš se hned teď začít učit Lásce: pociťuj, jak se Moje Láska a tvoje láska společně snaží svítit všem z tvého srdce – všem těm, kdo Mne znají, i těm, kdo Mne ještě neznají!

Víš, čím se teď ode Mne lišíš? Já jsem prostě jenom větší: Moje Srdce je celý Oceán Otce, Který dává Lásku. A ty se to teprve učíš dělat.

Já tě miluji! A ty?

Ano?! To znamená – povedlo se! Jenom se nevychvaluj a nepyšni: ještě velice mnoho věcí ti zbývá udělat!

* * *

Zimní les. Ale momentálně je obleva. Ticho! Začíná ráno. Brzy se nad obzorem začne zvedat slunce. Ale zatím světlo jen měkce objímá bílé kmeny bříz a utápí se v hustém chvojí temně zelených smrků. Mlha z tajícího sněhu halí spící zemi měkkým závojem na povrchu sněhové pokrývky... Všechno spí... Je klid a ticho...

Vcházím na místo síly, kde je vždy přítomen Ježíš. Tady Světlo Jeho Lásky, podobné slunečnímu, zaplňuje údolí. Pociťují ho břízy, i smrky, které tu rostou: a vynikají zvláštní krásou mezi kolem stojícími stromy!

Svým příchodem uvádím do rozpaků zajíce – ještě se úplně neprobudil a proto je nemotorný, nespokojeně se za mnou ohlíží, když opouští jeho oblíbené místo. Příjemně se mu spalo v Ježíšově Lásce!...

... Mnohá zvířata výborně pociťují Svaté – na rozdíl od téměř všech lidí...

... Ježíš... Přibližuje Svou Tvář ke mně...

... Většina lidí je zvyklá si myslet, že s Ježíšem je možné se stýkat jenom v chrámech... Ale vždyť On je všudypřítomný!

A existují zvláštní přírodní místa – místa síly, svatá místa, – kde to jde obzvlášť lehce. Jde tu nejjednodušeji vnímat Ježíšova slova, splývat s Ním vědomím, rozplývat se v Něm...

... Meditace: «Já nejsem, je jenom Ježíš»...

Teď Ježíš začíná mluvit:

Zkus pocítit, jak mnoho duší držím na Svých Rukách na všech kontinentech Země, jak mnoho je lidí, kteří Mne zvou: «Ježíši, Pane, přijď k nám!» To je Moje «pole», na kterém pracuji. To je niva, kterou jsem kdysi zasil, – a teď je na ní spousta duší, které jsou obráceny ke Mně.

V současné době je na Zemi drsné klima. Jsem rád, že v tichu vašich severských lesů začala vyrůstat jedna z Větví Mojí Lásky – vaše Škola, která je přece i Mojí Školou! Hésychie a láska, zaplňující srdce, – to je základ Přímé Cesty k Otci! To je to, co můžete darovat světu ode Mne! Dělejte to pro Mne, dělejte to pro Otce Nebeského!

Je třeba spojovat lidi v jejich lásce k Otci! Je třeba jim objasňovat, že ne noví farizejové, ale Živý Bůh – Jednotný a Milující Nebeský Otec – pomáhá každému, kdo k Němu obrací pohled duše!

Láska přeměňuje duše! Přeměna a očištění duší v lásce umožňují Božímu Světlu zahřívat a osvěcovat život takových lidí!

Tvořte lásku na Zemi!

Celá Země je pro vás otevřena! Všude vyprávějte o Mně a o Otci!

Duchovní srdce, žijící na svobodě, – to je to, co předurčuje úspěch na duchovní Cestě! Ať nejsou srdce ničím utiskovaná! Kde existují takové podmínky? – V lese, v přírodě!

Ujměte se Mise rozšiřování pravdivých poznatků o Bohu, o Mně! Vy jste Moji apoštolové! A měli byste se transformovat ze stavu apoštolů – do stavu Mesiášů! To je možné realizovat pouze sloužením. Vykonávání Mise ode Mne může člověka přeměnit v Mesiáše.

Jazykem nových vědomostí o Bohu a smyslu života lidí a všeho živého – musejí začít mluvit všechny země! K účasti na této práci zvu všechny! Musejí kvůli tomu především překonat setrvačnost svojí vlastní pasivity.

Ty víš, že hlavní význam slova náboženství – je Splynutí! Náboženská Cesta je to, když ty všechny síly duše zaměříš na to, abys získal toto Splynutí.

To je ta Jóga, o které mluvil Krišna! To je ta Jóga, kterou jsem učil Já: «Miluj Pána Boha svého celým srdcem, celou duší!…»

Naplnění lásky ke Mně je Splynutí se Mnou!

Jestliže Mne miluješ – zapomínáš na sebe a děláš všechno zpočátku jenom pro Mne, a potom – jenom ze Mne.

Rozplynout se v Lásce…», ztratit svoje «já…» – a pak už osobní, egoistické zájmy nezůstanou!

Co tomu brání? – neřesti duše! Jsou jako černé skvrny, černé vměstky, které člověku nedovolují rozplynout se úplně. Jsou to «háčky», které ho drží a táhnou k «pozemskému»…

Chtěl bych promluvit o lásce…

Někdo si myslí, že láska jsou jenom meditace…

Ale ve skutečnosti má láska velice mnoho aspektů!

I Já jsem přece Láska!

A jedním z nejdůležitějších projevů lásky je péče o druhé. Jenom ten, kdo opravdově pečuje o Mne, to znamená, o Moje duše (Ježíš mluví o duších, Jím poslaných do pozemských vtělení – kvůli jejich dalšímu rozvoji), – ten je Mne hoden! Žije-li jejich zájmy, zapomíná na sebe. A jenom takového, zapomínajícího na sebe, Já potřebuji: Já vpouštím jenom takové!

Když zapomínáš na sebe – získáváš Mne!

Péče – znamená uskutečňování zájmů druhých: co je potřebné jim, co je pro ně nejblahodárnější z hlediska Evoluce Mne Univerzálního.

Služ Mně! – tak, jako jsem kdysi Já sloužil, tak jako to dělám i v současnosti!

Ten, kdo Mně odmítá sloužit, Mne není hoden!

Ten, kdo Mne není hoden, – nemůže žít ve Mně!

Uč se být – pro všechny – jenom Světlem Čistým, jenom Láskou!

Láska je péče, odpouštění, respektování, úcta…

Rozvíjejte v sobě chybějící vlastnosti! Já od vás nepotřebuji jen meditaci!

Držte, držte na dlaních Moje duše a pod jejich váhou se ponořujte do Mne!

Ano, naučit se být Božskou Láskou není jednoduché! Abyste plnili tuto Otcovu vůli – musíte mít sílu. Ale vždyť právě v sloužení Otci se zakaluje srdce a zpevňují jeho (srdce) ruce!

Tak jako se postupně rozhořívá táborový oheň, tak i Láska Boha může být – vaším usilováním – zapálena v mnoha srdcích!

Váš «táborák» už je založen, a Božský Oheň už hoří ve vašich srdcích. Ale pokud ho nebudete udržovat vlastním sloužením, pak uhasne.

Zapalujte nová srdce plamenem Božské Lásky! Využijte k tomu jakoukoliv příležitost, vždyť další příležitost už nemusí přijít!

Je nutné přinést lidem pravdu o Otci. Vlna nových poznatků o Bohu se musí převalit po celé planetě a napojit lidské duše! A tam, kde jsou Pánova semena v duších lidí, – budou vzcházet!

Ať pro vás všechny ostatní životní cíle zmizí, ať před vámi zůstanu jenom Já!

Totálnost Mého Bytí – je právě to, co si musí osvojit ten, kdo usiluje stát se Mnou ve vší úplnosti! On musí pociťovat ve svých činnostech Můj R o z m a c h ! On nesmí konat jako obyčejný pozemský člověk, ale jako Vědomí, soupodstatné se Mnou! Jestliže obejme sám sebou celou Zemi, jestliže pociťuje sám sebe soupodstatným s Vědomím Stvořitele, Tím, Kdo nese lidem Země Pravdu od Otce, – pak se nemůže zaleknout žádného pozemského díla!

Dívejte se na díla sloužení – ze Mne! Přistupujte k nim – z Mých rozměrů! A pak jakákoliv nerozhodnost a pochybování o sobě zmizí! Musíte se snažit v pozemských situacích konat ne ze svého těla, ale ze Mne! A snažte se stále hlouběji a rozsáhleji Mne pociťovat!

Co je zapotřebí k tomu, aby se úspěšněji měnil světový názor lidí? Vždyť jen velice nemnozí touží po pravém vědění!

Musíte se snažit ve všech lidech pěstovat schopnost milovat, dávat jim pochopení, že právě láska je přibližuje k Bohu! A ještě jim můžete dát pocítit dotyk Boha. A pak někteří, naprosto ne všichni, – zamíří ke Mně!

Ačkoliv někdy semena padají na kamenitou půdu, neznamená to, že není nutné sít! A kde sít – Já ukážu.

Vysvětlujte, že ne přání dostávat, ale dávat – je to hlavní!

Osobní poznání Mne je předpokladem ke sloužení Mně!

Ale poznávat Mne – musíte také ne pro sebe, pro vlastní «skvělou pohodu» blažených stavů, ale pro to, abyste potom mohli úspěšněji dávat Moji Lásku druhým, a tím Mně sloužit! A jenom v důsledku toho všeho se můžete stát Jedním se Mnou!

Ale přitom se každému nabízí svobodný výběr. A každý si musí sám rozhodovat o tom, jak se bude sám rozvíjet a sloužit Mně. Přičemž, opakuji, egoistický motiv se nepřijímá: do zápočtu na Cestě ke Mně se něco takového nebere.

A zapamatujte si: odvěké právo duše je stát se jednotnou s Otcem!

Vašim prostřednictvím by Bůh chtěl pomoci spoustě lidí!

A co teď pro to můžeme udělat?

Být otevření pro výstup Síly Boha přes vás do Stvoření!

Měli byste nejen pobývat na místech síly ve Splynutí s někým z Nás, s Oceánem Otce, – ale neustále být «otevřeným oknem», průchodem Stvořitele do světa Stvoření.

Já jsem Dveře – skrz které vpouštím k Otci!

Já jsem Logos – Jeho Slovy Já promlouvám k lidem.

Já jsem Réva – skrz Naše těla prorůstá Veliká Síla, Která dává plody dozrávajícím duším!

Jak se naučit nevycházet ze Splynutí?

Všechny čakry těla a meridiány musejí být zevnitř naplněny stavem «Slunce Boha». Navykejte si tak žít! «Slunce Boha» musí svítit skrz vaše těla – «Slunce», ve Kterém jsme jednotní vy a Já.

Povyprávěj nám ještě aspoň trošku o sobě, jestli můžeš…

Do vtělení, které je lidem známé, jsem přišel z Otce! Přišel jsem, abych uskutečnil to, co bylo předpovězeno v Písmech, a zjevit Lásku Nebeského Otce lidem. Přišel jsem, abych celým svým životem lidem ukázal Cestu.

Tělo chlapce Ježíše, vychovaného v tradicích židovské víry, nedokázalo naráz pojmout všechny vědomosti o nadcházející životní cestě, celou úplnost Moudrosti a Síly Otce. Pociťoval jsem v sobě Velikou Lásku a Sílu, vycházející z Mých hlubin, ale ještě to nebylo poznáním toho, že Já jsem ten Mesiáš, Který měl přijít, o Kterém se mluvilo v proroctvích…

Musel jsem se v tom pozemském životě znovu sjednotit s Otcem tak, aby se Otcova Síla a Láska mohly svobodně projevovat do světa prostřednictvím Mého těla. A také – aby byly uskutečnitelné veliké zázraky!

Ano, zázračné jevy provázely celý Můj život už od narození. Ale bylo nutné, aby se stalo skutečností pro Mne Samotného uvědomělé a přímé projevování Otcovy Vůle a Síly Mým prostřednictvím. Bylo to nezbytné k tomu, aby bylo umožněno moje rozsáhlé kázání před lidmi – kázání Zákonů Otcovy Lásky!

Vždyť židovské zákony té doby vyžadovaly mstít se, nenávidět, zabíjet… Ale já jsem znal a nesl lidem Otcovu Lásku!

Od určitého věku, když jsem poznal ticho uvnitř Svého duchovního srdce, jsem začal mluvit s Ním.

A postupně, poté, co jsem se rozvinul v Bezmeznosti Stvořitele, jsem Se začal pociťovat jako Jím vyvolený pro Veliké Dílo.

Když jsem dosáhl třinácti let, odvedl Mne On na putování po mnohých zemích, kde jsem poznával duchovní vědění, nashromážděné lidstvem, včetně meditačních technik, nezbytných k tomu, abych mohl vést toho hodné k Otci…

Také jsem poznal Učení Gautamy Buddhy – zákony lásky a soucitu, zákony nepřipoutanosti k «pozemským» hodnotám.

Poznal jsem Učení Krišny o Cestě bhakti – srdečné lásky k milovanému Stvořiteli. A uviděl jsem, že není jiné cesty, umožňující poznat Boha, kromě Cesty duchovního srdce.

Obdržel jsem zasvěcení v Egyptě. A pochopil jsem pravdy o nezbytnosti zachování tajemství, ochraňujících nejvyšší stupně Cesty před nedůstojnými.

Snadno jsem strhával a odhazoval «slupku» obřadů a legend, a nořil se do samotné podstaty Učení…

I Já Sám jsem kázal a učil v různých zemích. Uchovaly se zapsané příběhy z Mého pozemského života, které nebyly zařazeny do Nového Zákona. Ty mohou poodhalit těm, koho to zajímá, podrobnosti té části Mého života. Ale tohle přece není to hlavní…

Potom jsem se vrátil do Judei, abych začal tu část Svého Sloužení, o které teď vědí téměř všichni lidé Země. Přinesl jsem lidem Otcovu Lásku a Jeho Učení, a poté jsem přijal smrt a znovu se zrodil, a tím jsem také i zjevil Otcovu všemohoucnost!

Já jsem ukázal Cestu! A ať z ní vaše práce odstraňují všechny překážky a rozšiřují ji – tuto Cestu k Jednotnému Otci!

Vtiskněte si do paměti Moji Něžnost! Ať tam, kde «nejsi ty», – bude Něžnost Mojí Lásky! Ať se to «Pole Lásky» stane tvým, tobě vlastním navždy!

Učte se vyzařovat Lásku-Něžnost! Tvoje tělo, tvůj kokon – ať teď zaplňuje Kristova Láska!

Kristus – Ten, Kdo poznal Lásku Otce Nebeského a splynul s Ním v Bezmeznosti, – přichází sem, aby přinesl lásku a poznání lidem!

Moji Lásku – Já předávám těm, kdo se ujímají Mise Velikého Sloužení Otci!

Šiřte, darujte Moje Učení! Přikazuji vám Moji Lásku k lidem!

Každý hledající se musí dozvědět, že on nebo ona mohou se Mnou zůstat o samotě, «mezi čtyřma očima», a vnímat Moji Lásku, Moji Pomoc!

Pro ty, kdo pomáhají lidem, a jsou už Světlem Živým – Uzdravujícím, Přeměňujícím, je velice důležité ukazovat všem ostatním možnost rozbít bariéru nevíry v schopnost člověka pocítit Boha Živého!

Jsou potřebné «dveře» – průchod mezi «světem lidí» a «Světem Boha». Duchovní srdce – to je ten «klíč», který máte vy v rukách! On otevírá «dveře» ke Mně, do Mne!

Váš Milující Ježíš