Jdi na obsah Jdi na menu
 


25-Láska a sex

11. 2. 2013

 

Láska a sex

 

 

Už jsme mnoho hovořili o rozdílech mezi lidmi v závislosti na jejich psychogenetickém věku a úspěchu v evolučním rozvoji. A teď obrátíme pozornost na to, že se lidé různých gun chovají různě nejen v náboženské praxi a ve vztahu k Božím Vyslancům, ale i ve vzájemných vztazích mezi sebou, kupříkladu v sexuálních vztazích. U lidí každé guny, a také i těch, kdo se už nad guny pozvedli, je sex také velice různý.

Takže sex lidí guny tamas je egoistický a hrubý, tak jako oni sami. A protože jsou náchylní k emocím odsuzování a nenávisti, mohou nenávidět jak sex, tak i svoje partnery v něm. Ale přesto, vlečeni vášní, nepřestávají «využívat» druhé lidi pro svoje uspokojení.

Zobrazení takového vztahu k sexu vidíme v Rusku v jazyku, vlastním této guně, — v ruském matu, kde sex figuruje jako něco špinavého a navíc — jako prostředek pošpinění druhého člověka.

Právě lidé této guny odsuzují a nenávidí sex v druhých lidech, jsou připraveni za něj dokonce «kamenovat», i když oni sami ho provádějí.

Pokud budeme mluvit o pozemském křesťanství, pak vidíme v jeho ideologii jeden z «upevněných» projevů guny tamas v doktríně «neposkvrněného početí» u Marie — Ježíšovy matky. Vždyť ze samotného tohoto slovesného obratu vyplývá, že všechna ostatní početí… jsou «poskvrněná»! Jestlipak odsouhlasili všichni rodiče, že jejich děti jsou produktem hříchu?…

Lidé guny tamas nemůžou pochopit, že sex druhých lidí může být úplně jiný: ne prostředkem jejich primitivní zvířecí vášně, nazývané vědecky «pohlavní touhou», ale skutečně prostředkem vyjádření lásky, přinášejícím krásu darování sebe druhému, hledání a nacházení společné harmonie — harmonie splynutí vědomí milujících jedno druhé. V sattvické sexuální lásce se lidé opravdu mohou učit milostnému splynutí vědomí — aby, až se tomu naučí, potom právě tak mohli splynout svými vědomími s Vědomím milovaného Nebeského Otce.

Ale komu je taková láska dostupná? Jenom lidem sattvy, přece! A kdo to jsou lidé sattvy, existují pro to nějaká přesná kritéria? Existují: jsou to ti, kteří si minimálně osvojili srdečnou lásku — emoce «otevřeného» duchovního srdce. Takových lidí je však velice málo.

Z toho, co bylo řečeno, je zřejmé, že pro jedny lidi je sex cestou k ještě většímu prohloubení jejich tamastičnosti, a každý nový pohlavní akt je pro ně skutečně ještě dalším krokem k peklu. Ale pro druhé je sex prostředkem upevňování v sobě harmonie, jemnosti, čistoty, emocionální lásky, umění pečovat o druhého, trénink ve splývání vědomí v objetích lásky, výuka v Boží škole na Cestě ke Splynutí s Ním.

Právě proto Ježíš dával různým lidem diametrálně protikladná doporučení ohledně sexu: jedněm radil všemožně omezit svoji sexualitu, ale druhým přikazoval opačné..

Prozkoumáme to na příkladech:

 

«Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.' Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil…» (Mt 5:27-28)

 

«…Každý, kdo by si tu propuštěnou (manželku) vzal, cizoloží!» (Mt 5:32)

 

«Ó hořkosti ohně, který plane… dnem i nocí… a znepokojuje je vzrušením…, neboť muži pobíhají bez žen a ženy — bez mužů… Běda vám! — těm, kteří milují styky s ženským počátkem a nečisté obcování s ním!» (Matoušův Apokryf, 139-140,144).

 

A teď prozkoumáme epizodu s Marií Magdalénou, vyprávěnou jí samotnou, o tom jak ji, přistiženou při cizoložství, přivedli na soud k Ježíšovi:

 

«Chytili mě tehdy, a chtěli mě kamenovat. Já, hříšná, jsem milovala jednoho, který byl ženatý a měl tři děti. Příbuzní jeho ženy mě přivedli na náměstí a začali hlasitě křičet: "Zabijeme nevěstku! Ona pošpinila zákon!".

Tehdy… jim Kristus řekl: "Ten, kdo si myslí, že je sám bez hříchu, ať první hodí kamenem!" (A) tak dokázal…, že se dav rozešel.

Potom On přistoupil ke mně a klekl si na kolena.

Ó Sióne! Celá jsem hořela strachem a studem. V mé duši se dělo cosi velikého; padla jsem na zem a hlasitě plakala. On mě hladil po vlasech a říkal: "Sestro, jitřenko nebeská, najdi sílu Mě vyslechnout! Mnoho zla je na této Zemi, mnoho lži bylo řečeno tím lstivým! Zapomeň, že jsi hříšnice, sestro, a řekni Mi: žije tvoje srdce, když miluješ?!.

"Žije, Pane! Když nemiluji, je mrtvé!"

"Miluj tedy, sestro Nebeská, a nehřeš podruhé tím, že si budeš myslet, že jsi hříšnice!"

Tak jsem, bratři, poprvé uviděla živého Boha na Zemi.» (Mariiny Otázky, 20-27).

 

Ježíš jí ještě říkal toto:

 

«Hříšné v tomto světě je spravedlivé v Království Otce Mého! Život (pravý) je život lásky, a ne nenávisti!

Mnozí «spravedliví» nenávidí a odsuzují. Ale říkám vám: nevěstka, která nezná nenávist, bude v Soudný Den slavnější, nežli «spravedlivý», který odsuzuje!» (Tamtéž, 13-15).

 

Ježíš také Marii sdělil velice důležité pravidlo sexuálních vztahů mezi duchovně rozvinutými lidmi: jejich vztahy musejí být tajemstvím mezi nimi dvěma a Bohem. Jinak řečeno, jenom Bůh může být Svědkem a Vedoucím jejich lásky. O tom samém mluvil i Apoštol Filip: «Manželství, jestliže je obnaženo, stává se nemravností…» (Filipovo Evangelium, 122).

 

Marie Magdaléna se stala Ježíšovou učednicí a připojila se k Jeho skupině. Existuje jeden důležitý popis jejích vzájemných vztahů s Ježíšem:

«Společnice Syna — (to je) Marie Magdaléna. Pán miloval Marii víc než ostatní učedníky, a On ji často líbal na ústa. Ostatní učedníci, když Ho viděli milujícího Marii, Mu říkali: «Proč ji miluješ víc, než nás ostatní?» On jim na to odpověděl: «Proč nemiluji vás, tak, jako ji?» (Filipovo Evangelium, 55).

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář