Jdi na obsah Jdi na menu
 


02-Bůh Otec

30. 11. 2012

 

Bůh Otec

 

 

«Existuje… jenom On jediný… On existuje od věčnosti, Jeho bytí nemá konce.

Neexistuje nic Jemu podobného ani na Nebesích, ani na Zemi.

Veliký Tvůrce se o Svou vládu nedělí s nikým,… vládne (jenom) sama Jeho všemohoucnost.» (Životopis Svatého Issy, 5:16-17)

«Odvěký Zákonodárce je jeden. Není jiných bohů, kromě Něho. Nedělí se o svět s někým jiným, nediskutuje s nikým o Svých záměrech.» (Tamtéž, 6:10)

«… Pán Bůh náš je … všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný, vládne veškerou moudrostí a veškerým osvícením. K Němu se musíte obracet, abyste obdrželi útěchu v zármutku, pomoc v obtížích, vyléčení z nemocí. Doufající v Něho — Jím nebude odmítnut.

Tajemství přírody jsou v rukách Božích, tak jako svět před svým vznikem (už) existoval v hlubině Božské mysli; a stal se hmotným a viditelným z vůle Nejvyššího.

Když se chcete k Němu obrátit — staňte se opět dětmi. Protože vy neznáte ani minulost, ani přítomnost, ani budoucnost; ale Bůh je Pánem času.» (Tamtéž, 11:12-15)

«(On) je Samovláda, nad Kterou není nic. On je Bůh pravý a Otec všeho, Duch neviditelný, Který je nad vším, Který je v nerozdělitelnosti, Který je ve světle čistém, Kterého žádné oko1 nemůže zahlédnout.

On je Duch. Nesluší se přemýšlet o něm jako o bozích nebo něčem podobném. … Všechno existuje v Něm samotném. … On je neohraničený, protože není nic před Ním, co by Ho ohraničovalo. …On je nezměřitelný, protože nebyl nikdo před Ním, aby Ho změřil.… On je věčný. … On existuje věčně. … On není tělesný… Není možné říci, jaké je Jeho množství… On není uvězněn časem…

On je Život, dávající život, Blaženost, dávající blaženost, Moudrost, dávající moudrost a spasení…

… On je nehybný, On přebývá v mlčení, v klidu. … On směřuje Svoje přání do Svého potoku Světla. On je Zdrojem toho potoku Světla …» (Apokryf Jana, 2:25-4:25)

«On je Prvotní Duch» (Tamtéž, 4:35; 5:10, 15).

«Toť jest blažené zvěstování, které jsme slyšeli od… (Ježíše) a zvěstujeme všem: Bůh jest Světlo, a není v Něm žádné tmy» (1. Janova 1:5).

«Blahoslavený a jediný mocný Král…, věčný — (On) přebývá v nepřístupném Světle…» (1 Tm 6:15-16)

«Králi… věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.» (1 Tm 1:17)

 

 

* * *

 

 

Velká část těchto Ježíšových slov nebyla do Nového Zákona církevními vůdci na konci čtvrtého století po Ježíšově pobytu na Zemi zařazena. A to zapříčinilo odvrácení většiny křesťanů od monoteizmu. Vždyť Bůh Otec, přestože Učení o Něm a o Cestě k Němu tvořilo veškerou podstatu Ježíšových kázání, byl jimi téměř úplně zapomenut. A kvůli tomu se staly jejich ontologické, gnozeologické a metodologické názory neopodstatněnými.

A víc než to, v Rusku se objevila typicky pohanská — antropomorfní 2 — představa o Bohu Otci, zpodobněná na ikoně «Trojice». Na ní je Bůh Otec zobrazen v podobě stařečka, sedícího na obláčku. A «po pravici» (tj. zprava) od Něho sedí Ježíš. Taková představa vešla dokonce i do pravoslavného «Vyznání víry»: «Věřím… (v) Pána Ježíše Krista…, … sedícího po pravici Otce…».

Ale vždyť Bůh Otec není létající stařeček! On je Prvotní Vědomí, nezměřitelné ve své velkoleposti, a vůbec ne antropomorfní, ale zaplňující veškerý vesmírný prostor v Jeho Příbytku! On je opravdu nekonečný! Jak by bylo možné sedět zprava od Nekonečného?

 

 

Vysvětlivky:

 

1 Žádné oko, kromě oka Syna (Mt 11:27). V použitém překladu je napsáno: "světlo oka". V nynější knize budou dále zjevné nepřesnosti překladu, chyby a překlepy opraveny bez speciálních poznámek o tom.

 

2 Antropomorfní — znamená formou se podobající lidskému tělu. Výsledkem takových bloudění jsou dozvuky pohanských představ, které prosákly do Nového Zákona (Mk 16:19; Ko 3:1).

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář