Jdi na obsah Jdi na menu
 


V souvislosti s posledními teroristickými činy

18. 11. 2015

on-je-zivot.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej a Matouš, Grand-Mistr súfizmu, Sulija, Lada, Kair, Nikifor a všichni ostatní Svatí Duchové

Splynutí duší v lásce je to základní a nejdůležitější, co Bůh doporučuje všem lidem vtěleným na Zemi.

Je žádoucí učit se milovat především jeden druhého navzájem, a také všechny pozitivní elementy Stvoření!

Všichni, kdo tohle vykonávají, a při tom překonávají těžkosti, získávají přednost v učení u Boha.

Právě a pouze tak – a ne jinak! – se dosahuje stavu ráje.

Ale ti, kdo tomu vzdorují, se od Boha vzdalují, a připravují si těžké osudy.

Na základě přijetí nebo odmítnutí tohoto Božího doporučení můžeme rozlišovat pravé a falešné koncepce různých náboženských směrů, škol, sekt a zájmových skupin.

* * *

Ti, kdo jdou pravou cestou, se rozvíjejí jako duchovní srdce a díky tomu se naučí milovat a zjemňují se, a tímto způsobem se svými vlastnostmi přibližují k Našemu stavu.

To jim umožní, aby Nás poznali a splynuli s Námi v lásce rozvinutými dušemi.

Vždyť pouze láska umožňuje duším splývat!

Takoví Lidé pak dále pokračují v rozvoji, prohlubují a rozšiřují svoje poznání Boha. A tak získávají moudrost.

Co může být lepšího a nádhernějšího?!

(Zapsal Vladimir Antonov)


 

Ještě jednou o Přímé (Krátké) Cestě

(krátký komentář vědce-biologa Vladimira Antonova)


 

V několika starých literárních náboženských zdrojích můžeme najít zmínky o Přímé Cestě k Bohu [«Классика духовной философии и современность (Klasika duchovní filozofie a současnost)»]

Ale co je to konkrétněji?

Je to naprosto uvědomělý život s převládajícím zaměřením pozornosti na osobní přímé poznání Boha v lásce k Němu, a také trvalé vynaložení odpovídajícího praktického duchovního usilování.

... Ale vždyť současní lidé dokonce ani jasně nechápou význam slova Bůh a toho, kde a jak Ho hledat!

... V současné době je získání teoretických vědomostí o Bohu velice jednoduché: vždyť jsou podrobně vyloženy v takových našich knihách jako je «Классика духовной философии и современность (Klasika duchovní filozofie a současnost) », «Экопсихология (Ekopsychologie)», «Анатомия Бога (Anatomie Boha)», «Жизнь для Бога (Život pro Boha)», «Понять Бога (Pochopit Boha)» a dalších.

V těchto knihách je také zdůvodněno vysvětlení toho, že pro získání přímého poznání Boha je třeba přeměňovat a zdokonalovat sama sebe.

A zdokonalování sama sebe se skládá z:

a) naučení a uskutečnění ve svém životě etických principů, které nám doporučil Bůh,

b) intelektuálního rozvoje a shromažďování vědomostí, především, o tom nejdůležitějším v životě,

c) zjemňování vědomí a jeho kvantitativního růstu.

Zjemnění vědomí se dosahuje prostřednictvím ovládání vlastních emocí: zbavením se hrubých a kultivováním jemných a ještě jemnějších. Pro tohle je efektivní osvojovat si techniku psychické autoregulace [«Экопсихология (Ekopychologie)»].

Někoho může napadnout otázka: a k čemu je zapotřebí se zjemňovat? Cožpak nestačí rozvíjení osobní síly (síly vědomí, duše) – úplně bez zjemnění?

Ale věc se má tak, že Stvořitel a všichni Jeho Představitelé – Mesiášové a Svatí Duchové – jsou nejjemnější Projevení v mezích všeho Absolutna. A proto je třeba se Jim připodobnit, především v tom, že se budeme zjemňovat, bez ohledu na potíže.

Získání trvalé zjemnělosti je základní způsob přiblížení se svým stavem ke Stvořiteli. Bez toho není možné získat duchovní Dokonalost.

(A na opačném konci «škály jemnosti – hrubosti» je peklo. Taková je realita, poznávaná nejen z Božích slov, ale i empiricky. A můžeme to i jen prostě pochopit rozumem, bez osobní zkušenosti poznání pekla, – vždyť je to velice jednoduché.)

Co se týče kvantitativního růstu vědomí, pak jedině správný (tj. vedoucí ke skutečnému úspěchu) způsob uskutečňování takového růstu je rozvíjení sama sebe jako duchovního srdce, které má aktivní a činnosti schopné ruce vědomí.

Konkrétně je třeba chápat, že v «jiných světech» se přemísťování uskutečňuje s pomocí nemateriálních rukou. Nohy potřebujeme pouze pro přesuny ve světě hmoty.

... A rozvinuté gigantické ruce vědomí můžeme snadno přeměňovat v právě tak ohromná křídla – pro zdokonalování se v meditačních tréninkových letech...

... Před desítkami let, když jsem teprve začínal hledat cestu k Němu, mi Bůh dal takovýhle obraz:

Život vtělené duše ve světě hmoty je zpočátku podobný vaření v jakémsi «kotli», ve kterém Bůh připravuje na vyšší etapy rozvoje ty duše, u kterých zatím převládají sklony k «pozemskému». Zde se rozvíjíme zejména intelektuálně a učíme se rozlišovat dobro a zlo v sobě a druhých lidech.

Jakmile se to naučíme a očistíme se od neřestí, které jsme v sobě poznali, jsme schopni si uvědomit nepřijatelnost svého dalšího pobytu v «kotli»; a pak se zaměříme na to, abychom se z něho dostali ven.

Ale, abychom to uskutečnili, musíme mít křídla duše: křídla rozvinutého duchovního srdce soupodstatné s ním. S jejich pomocí se postupně učíme vzlétat nad lidskou masu, «kypící» pozemskými vášněmi.

A potom, až se úplně osvobodíme od pout falešných sklonů a vášní, – už úplně «kotel» opouštíme a vznášíme se v Božském Světle. Právě to je duchovní Osvobození.

Je důležité zdůraznit, že takové Osvobození vůbec neznamená smrt těla. Ne: tělo nejenže dále žije ve zdraví, ale může být dokonce i Zbožstvěno. Ono může Získajícímu Osvobození ještě dlouho sloužit – pro poskytování duchovní pomoci druhým lidem a pro pokračování ve vlastním zdokonalování: vždyť zdokonalování nemá hranic!

... V mnohorozměrném vesmíru probíhá Evoluce Vědomí. Řečeno jinými slovy, je to Evoluce Boha (Boha – v aspektu Absolutna). A naše předurčení spočívá v tom, abychom si uvědomili sama sebe jejími aktivními účastníky – a žili v souhlasu s tímto poznáním. Vždyť Bůh vtěluje duše do materiálních těl právě proto — aby duše dosahovaly Dokonalosti a pak se do Něho vlévaly, a obohacovaly Ho tak samy sebou!

Vše, co bylo řečeno, je to fundamentální vědění, oznámené Bohem, po jehož odmítnutí nedokážeme pochopit: proč Stvořitel stvořil celé Svoje Stvoření, jehož malými částečkami jsme my všichni. (Podrobněji si o tom můžete přečíst ve výše jmenovaných knihách).

... Mezi lidmi panuje názor, že Vesmírný Bůh-Stvořitel (Bůh Otec) je stařeček, sedící na obláčku. Ale On, ve skutečnosti, vůbec není antropomorfní! Je podobný Nedozírnému Živému Oceánu! A On vůbec není Muž! On nemá žádné pohlaví: On do Sebe pojmul všechny, Kdo dosáhli Božské Dokonalosti, – jak Muže, tak i Ženy!

Existuje také názor, že termín «Krátká Cesta» znamená zemřít co možná nejrychleji «kvůli Bohu», tj. vzít s sebou co možná nejvíce «nevěřících»; to že, prý, zaručuje následný věčný život v ráji... Ale ti, kdo následovali tuto lživou a zločinnou propagandu, se dostávají do pekla...

Existuje ještě spousta dalších hloupých a škodlivých sektářských názorů...

Ale bezpochyby je nejlepší vyslyšet a přijmout do svého života názor Boha!

Jsem si jist, že zvítězit nad náboženským extrémizmem a nastolit harmonii ve vzájemných vztazích mezi lidmi na planetě je možné pouze širokým rozšířením těchto současných, pro všechny lidi společných, poznatků o Bohu, a o tom, co On čeká od každého z nás. Tyto vědomosti byly obdrženy od Boha a upraveny lidmi vědy – specialisty v daném oboru. S těmito znalostmi je třeba lidi seznamovat ve všech jazycích prostřednictvím všech hromadných sdělovacích prostředků, i prostřednictvím školních a vysokoškolských učebnic. Neměli bychom také zapomínat na možnost duchovní pomoci lidem prostřednictvím umění.

Každý, kdo bude uskutečňovat šíření těchto vědomostí, tím může pomoci konkrétním osobám, i celému lidstvu – jak v tomto časovém úseku, tak i v budoucnosti. A také, což je ještě důležitější, se to stane skutečnou pomocí Bohu v Jeho Evoluci.

Bůh je jednotný nejen pro všechny lidi planety Země, ale i pro celý vesmír. On je rozměrově nekonečný! On je opravdu Veliký (Akbar)!

A žádní «národní Bohové» ve skutečnosti neexistují!

Proto je i metodologie Jeho poznání prostřednictvím vlastního zdokonalování také jednotná, lišit se mohou pouze nuance, vlastní různým duchovním školám, rozmístěným v různých částech povrchu naší planety.

A z toho musí být jasné, že i pojem«jinověrci» musí být časem odvržen a zapomenut. Ať se všichni lidé stanou «jednotnověrci» – majiteli pravých duchovních vědomostí!