Jdi na obsah Jdi na menu
 


Taoistická jóga 1

2. 3. 2015

 

 

Taoistická jóga

Tento skvělý směr duchovního přesvědčení byl vytvořen v Číně, kde duchovní rozvoj vtělených lidí odedávna vedl Božský Chuang-Di.

Slova taoistická jóga, taoizmus — pocházejí z čínského slova Dao (v ruské výslovnosti; v anglické — Tao), což znamená — Stvořitel, Bůh Otec. (A De (Te) je Svatý Duch, Bráhman).

Učení taoistické jógy, tj., Učení o Cestě k poznání Tao a Splynutí s Ním, bylo zformulováno a popsáno Božským Učedníkem Chuang-Di — Lao-C'. V ruštině jsme ho v kompetentním a pro čtenáře srozumitelném výkladu poprvé uveřejnili my. Můžete se s ním seznámit v knize Классика духовной философии и современность (Klasika duchovní filozofie a současnost).

Tao-Te-Ting je velkolepá učebnice náboženství. Přičemž podotýkám, že se v něm vykládá to samé, co v Učení Ježíše Krista, v Bhagavadgítě a dalších Božských Učeních, ale jen poněkud jinými slovy, což napomáhá tomu, abychom mohli Učení Boha poznat lépe, úplněji.

Ve velice krátké formulaci můžeme podstatu tohoto Učení vyjádřit následujícími slovy:

Tao můžeme poznat tím způsobem, že člověk rozvine sám sebe jako duchovní srdce, na podkladě zachování vnitřního klidu. A také se musíme naučit milovat krásu Stvoření, chovat se k ní šetrně, laskavě, něžně, splývat s ní vědomím. A až potom — až se staneme dostatečně velkými duchovními srdci — dokážeme splývat s Te a potom s Tao.

V Číně a řadě dalších zemí na této části naší planety toto Učení o Kráse, Tichu, Harmonii a Splynutí s Bohem v minulosti určitým způsobem ovlivnilo formování duchovní kultury. Byly to «čajové ceremonie» a «krajinu napodobující parky», i tomuto religiózně-filozofickému směru adekvátní umění malování a fotografování, a dokonce i odpovídající druhy bojového umění.

Když do Číny a blízko ležících zemí přišel buddhizmus — shodné Učení o Cestě k poznání Prvotního Vědomí prostřednictvím lásky ke všemu živému , došlo ke splynutí těchto dvou směrů, v důsledku čehož vznikl nový směr: zen buddhizmus.

Teď se seznámíme s tím, jak o cestě k Tao (nebo Prvotnímu Vědomí) mluví Božští Učitelé — Chuang-Di, Lao-C', Chuang a Han.

Z besed s Chuang-Di:

Věčnost — to je LÁSKA!

Přicházejí, rozkvétají a odcházejí civilizace, vzniká a mizí život v nových koutech vesmíru — ale LÁSKA všude zůstává neměnným Základem Jsoucna.

LÁSKA je jazyk života, kterým mluví Bůh ve vesmíru!

LÁSKA je jazyk, ve kterém může člověk rozumět člověku!

LÁSKA je jazyk, ve kterém člověk může rozumět Bohu! Vždyť Bůh je LÁSKA!

Zeptali jsme se:

Chuangu-Di, a jak jsi Ty Sám poznal Stvořitele?

Ó! To bylo tak dávno, že si to už nepamatuji! — žertuje Chuang-Di. — Já jsem se už tak dávno stal jednotným s celým vesmírným Prvotním Vědomím, že teď už bude sotva vhodné vyprávět Moji historii.

Já jsem stál u pramenů zrození Země, a nadále i celý její vývoj — od začátku až dodnes — prochází Mýma Rukama.

Moje Mise je vesmírná. Ve Mně žijí hvězdy, galaxie — celý projevený vesmír.

A pro Moje hledače — Já Sebou projevuji neprojevené. A také poskytuji příležitost pro poznání «stavebního materiálu» celého Univerza.

Já nevytvářím Bráhmanické Mahádubly, neboť téměř vždy zůstávám na druhé straně «zrcadla». Já vycházím do Stvoření z Mého Příbytku tak, že procházím skrz světy «zazrcadlí».

Až když jsem už byl Vesmírnou Božskou Duší, «zařadil» jsem se do proudu života na Zemi. Tak, jako mnozí Druzí, jsem nezískal Božskost na planetě Zemi. Ale, ať už je jakkoli svérázná Cesta vzestupu té či oné duše, zákon vývoje je pro všechny stejný.

Existuje Veliké Nekonečné Tao, a existují Taem stvořené jednotlivé duše, které se musejí naučit správně používat svobodu vůle, obdrženou darem od Tao.

Svoboda vůle je velice zajímavá věc. Může duši přivést k pádu do bezedné propasti, ale může ji dovést i k nepředstavitelným výšinám... Všechno závisí na tom, jak ji používáme.

Správné používání svobody vůle vede k bezchybnému životu.

Existují tři stupně ovládnutí bezchybnosti:

První stupeň, který musí duše absolvovat, je naučit se žít v podnebeském světě, a přitom nenarušovat jeho krásu, harmonii a rovnováhu. Je to etika vzájemných vztahů se vtělenými bytostmi a všemi dalšími prvky Stvoření.

Já jsem tak, jako každý Avatár, vyprávěl lidem o zákonech, kterými se musejí řídit ve svém spolupůsobení s okolním světem. Učil jsem lidi především etice. Etice je třeba učit jmenovitě lidi: vždyť nižší formy života téměř nikdy nenarušují harmonii světa. Usilování porušovat zákony Tao je vlastní člověku...

Duše, která je schopna intelektuálně správně pochopit, vstřebat tyto zákony a vybudovat svůj život ve shodě s nimi, překonala první bariéru bezchybnosti. A Tao umožňuje takovým duším, bezchybným ve světském, pokračovat dále.

Na druhém stupni lidé, dodržující zákony krásy, musejí i sama sebe přeměnit v krásu. Musejí splynout s krásou vjedno, stát se jí. Nejedná se pochopitelně o krášlení těl, ale o přeměnění v krásu sebe samých jako duší. Tento stupeň se osvojuje prostřednictvím psychoenergetiky — očištěním čaker a dalších struktur organizmu, a poté rozvíjením sama sebe jako duchovního srdce.

V tom může být mnoho metodologických variací, ale podstata je jedna: existuje «Nebeské» — Tao, existuje «země» — materiální svět, a také existuje duše, která si musí vybudovat Cestu ze «země» к «Nebeskému», od «jin» k «Jang». Na konci této Cesty se duše slévá s Krásou Tao, stává se Jí.

Třetí stupeň ovládnutí bezchybnosti spočívá v tom, aby se duše, slitá s Tao, naučila aktivně tvořit Vyšší Krásu na Zemi — aby každým svým slovem, myšlenkou, činností vypouštěla do světa Jiskry Krásy z Nekonečného Oceánu Tao...

Já jsem začal Svoje Sloužení Avatára na rozbřesku života planety Země. Čína byla po tisíciletí základní zónou vynaložení Mých sil. Přinášel jsem lidem zákony mravnosti a zákony postižení Nejvyššího. Projevoval jsem Lásku Boha do světa, aby lidé zatoužili stát se Mně podobnými.

Existuje zákon podobnosti: Podobné přitahuje podobné. Já jsem do duší zaséval špetky LÁSKY — a poté jsem je v průběhu staletí mohl přitahovat do Sebe Velikým Vesmírným Magnetem — VELIKOU LÁSKOU!

Mnohokrát jsem přicházel na Zemi. Zachoval jsem se v legendách jako první Božský Císař Číny.

A měl jsi hodně učedníků, kteří postihli Stvořitele?

Ano. Jim jsem odhaloval to Nejvyšší, právě tak, jako i vám.

Existují dva základy, jejichž pochopení umožňovalo Mým učedníkům úspěšně si osvojovat všechno ostatní. Jsou to — klid a ruce duchovního srdce.

Klid je základ umění rozpouštět se. Klid je základ schopnosti vědomí nebýt ničím zkalené, být průzračné... Ten, kdo je schopen stát se klidem, je schopen poznávat.

Existuje jev průzračnosti. Je průzračnost vody, průzračnost vzduchu. A Tao — to je Nejjemnější Průzračnost!

A dále, pro to, abychom se naučili poznávat sami sebe, je třeba — v klidu! — pociťovat ruce vědomí: ruce duchovního srdce. Musíme se naučit sahat rukama duchovního srdce na objekty nemateriálních úrovní právě tak, jako se rukama těla dotýkáme materiálních předmětů. Musíme se naučit pociťovat mnohorozměrný prostor — jako vodu — a přesunovat se v něm plaveckými tempy rukou, jako ve vodním prostředí... Pokud si tohle osvojíme, stanou se světy na druhé straně «zrcadla» lehce poznatelnými. A Tam je Veliký Klid...

Chuangu-Di, jak můžeme získat sílu, která by nám dala absolutní nezranitelnost ve vztahu k negativním energetickým působením?

Pochop, že oddělené «já» nemůže vládnout absolutní sílou! Ve vesmíru je jen jedna taková síla — je to Síla Stvořitele!

Pro to, aby bylo možné sjednotit se s tou Sílou, je konkrétně nezbytné naučit se přijímat vývoj událostí — jako projev Vůle Stvořitele. Je nezbytné také pochopit, že On zcela kontroluje všechno, co se děje ve vesmíru.

Splynutí se Sílou je možné pouze při naprosté nepřítomnosti projevů individuálního «já», to znamená, že přijímáš události tak, že si přitom osobně nepřeješ žádný určitý výsledek. Jedině pak budeš nezranitelný.

Můj Život je nepřetržitý rozvoj, nepřetržitý pohyb k novému. Já nikdy nezůstávám předešlým, Já se nacházím v nepřetržité změně.

Všechno existující, všechno, ať už se to děje kdekoliv, je bezprostředně spojeno se Mnou.

V Mých Hlubinách je zdroj, počátek všeho.

Odtud — z Mých Hlubin — se Mojí Sílou projevuje vše, co získává bytí. Jakákoliv věc existuje jen proto, že jí Já dávám možnost být!

A teď už ti musí být srozumitelné, že za každou věcí i za jakoukoliv událostí stojím Já!

Jakýkoliv projev — ať už se ti zdá sebevíc odpudivý — je umožněn proto, že právě Já jsem mu daroval takovou možnost.

Proto — nikoho a nic neodsuzuj!

Veliký, bezbřehý Oceán Tao je Základ všeho projeveného světa. Nic neexistuje samo od sebe, nezávisle na Něm!

Všechno ve světě Stvoření se projevuje — a po čase mizí. Ale Tao zůstává — Živé, Věčně Jsoucí!

Ať se každý pokusí to pocítit, když porovná všechno dočasné, omezené v projeveném světě — s nekonečným, bezmezným Životem Oceánu Tao.

Tomu, kdo si uvědomil, procítil tento vzájemný poměr, začne být jasné, o co by měl usilovat na své cestě. Pomůže mu to udělat správnou volbu a neupadat do té iluze, že by považoval cokoliv v materiálním světě za podstatu svého života...

Chuangu-Di, vyprávěj něco ze Svého životopisu.

Ze kterého?

Vyprávěj to, co by bylo prospěšné pro nás. Nebo to, na co by bylo příjemné vzpomínat Tobě.

Dobře.

Jedno z Mých vtělení se silně odlišovalo od ostatních. Měl jsem tehdy zároveň sedm silných učedníků, které jsem zasvěcoval do posledních stupňů buddhijógy. Každý z nich byl jako Můj syn, každý byl pro Mne jako mladší bratr! Každý z nich byl připraven skočit za Mnou do propasti nebo se vrhnout do ohně, neváhaje ani sekundu... Oni Mne vnímali rozumem i srdcem, i celým svým vědomím, které měl každý z nich ohromné.

To byl vzácný úspěch! Bylo to podobné záření sedmi Sluncí, která potom současně vešla do Otce. Něco takového se v historii vesmíru stává zřídka... Vy znáte, co je to meditace ve skupině... Síla vzájemně slitých, synchronně působících vědomí mnohonásobně vzrůstá...

Bylo to překrásné! Oni směřovali vědomími do Mne, Já jsem je vedl, a z vesmírných Hlubin jsem je zachycoval a rozpouštěl v Nekonečnosti Stvořitele...

A když pak Oni — následně — přicházeli na Zemi, vybírali si někdy jméno Chuang-Di... Patřilo jim právem následnictví, a Mně se někdy zdálo, že to Já Sám jsem se znovu vtělil na Zemi...

Světlá budoucnost vás všechny očekává! Světlo poznání se vaším prostřednictvím rozlije po Zemi. Ale My chápeme, že je to postupný proces.

My všichni jsme s vámi! Spolu s vámi pracujeme ve prospěch evoluce lidí a ve prospěch Evoluce vesmíru!

Z besed s Lao-C'

— … Ano, starověká čínská civilizace je jednou z těch významných kultur Země, na které si ještě lidstvo uchovalo paměť. Její rozvoj byl od samých počátků řízen Avatárem Chuang-Di.

Veliký a Nedělitelný Celek — Boha v aspektu Prvotního Vesmírného Vědomí — lidé začali právě od té doby nazývat Tao.

Tao je nejvyšší ze všeho a v hlubině pod vším.

Ono je za hranicemi pochopení všedního rozumu, ale může být postihnuto rozvinutým vědomím.

Jednotné Tao — Ono je Nejvyšší, Nejjemnější a Blažené, nerozdělené na mužské a ženské, na levé a pravé, na více a méně dokonalé.

Ono — tvoří. Ono — Sebou projevuje Odvěkou Podstatu všech věcí a jevů, ale není jimi.

Tao je všudypřítomné.

Všechno ve světě hmoty má hranice, avšak Tao je neohraničené a nekonečné v čase.

Pouze ti, kdo zasvětili Jeho postižení úplně celý svůj život a přebývají v lásce a klidu — mohou postihnout Prvopočáteční Tao!

Tisíciletí plynula a odcházela v řadě za sebou..., ale Učení o Tao a o Cestě Jeho postižení zůstávalo živé!

Zeptali jsme se:

Ty jsi říkal, že jsi byl učedníkem Chuang-Di?

Ano... Jednou přišel i Můj čas přistoupit tak blízko, že jsem Ho začal vidět... Dokázal jsem se stát tichem a klidem do té míry, že jsem Ho začal slyšet. A Chuang-Di začal vyprávět to, co jsem zapsal a co teď nazývají Tao Te Ting...

Vyprávěj, prosím, jak ses učil?

Existuje stupeň, od kterého vědomí, rozvinuté v předchozích vtěleních, dostává přímé vedení od Tao. Existuje stádium vývoje duše, kdy Učení Nesmrtelných může být nejen pochopeno ve slovech, ale i uskutečněno v životě.

Takové bylo Moje poslední vtělení. Já jsem tehdy přišel na Zem, abych obnovil a očistil od nánosů — Učení o Tao a zanechal toto vědění lidem.

Legendy o Tobě vyprávějí, že jsi byl filozofem, historikem a správcem starověkých archivů, že jsi potom odešel do výslužby a vydal se na cesty, a že Tě strážce na hranici zastavil a nepustil dále, dokud nevyložíš Svoje Učení v písemné podobě. Je to tak?

Ano. Tak jako každý Dosáhnuvší, Který překračuje hranici života a smrti ze světa vtělených bytostí a přechází k životu v Tao, musel jsem i Já zanechat Poselství lidem.

Ještě předtím, v životě, který předcházel tomu, o kterém víte, jsem byl učedníkem Chuang-Di při jednom z Jeho Velikých Vtělení.

Můžeme Tě poprosit, abys nám vyprávěl o Chuang-Di; o tom, jak Tě učil?

Jak učí Bůh? Cožpak to nevíš?... On ukazuje Cestu — a poté vytvoří překážky, které je třeba překonat. On učí jemnosti — a poté ukládá upevňovat sílu. On ukládá uvědomit si sama sebe — a poté ukazuje, že ty nejsi, a je jenom Tao... Tichounce a měkce, jako něžný klid oceánu — tě uchvacuje a ponořuje do Sebe po hlavě. A v Tichu a Bezmeznosti pak už z tebe nic nezbývá! Pak už není nic, kromě Tao — Všepronikajícího, Nekonečného!... A nad Oceánem Tao je Světlo, mající Jména a Formy... Jedno z těch Jmen je Chuang-Di. Ale je Jich spousta, jako paprsků Slunce. Mezi nimi je i Lao-C'.

Znamená to, že jsi Ho viděl, žijícího v těle?

Já jsem Ho viděl — i žijícího v těle, i mizícího, i objevujícího se znovu. Ano, Já jsem Ho viděl. A slyšel jsem slova, plynoucí z Jeho rtů, slyšel jsem Jeho slova znějící v hlubině duchovního srdce, slyšel jsem Mlčenlivost Jeho Ticha v Hlubinách Tao.

Nemohl bys o Něm ještě vyprávět?...

Jsou to velice dávné obrazy z Podnebeského života...

Svítání v horách... Řeka Chuang-che nese svoje vody do moře, které teď nazývají Žlutým. Víš — proč? Zlaté Světlo záření Slávy a Majestátu Chuang-Di se v něm odrazilo — a vody se naplnily žluto-zlatavým zářením... Taková je legenda...

Palác Chuang-Di... Tvarem je podobný ohromné mnohastupňové pyramidě. Široké ochozy na každém poschodí pyramidy umožňují obejít budovu kolem dokola. Ale, aby bylo možné vystoupit na další úroveň, je třeba projít bránou, střeženou strážemi, — do vnitřních komnat. Tam je z nich průchod dále, na další stupeň. Lidé, kteří nedosáhli určité úrovně rozvoje vědomí, nejsou vpouštěni na vyšší stupně.

Ve Svých vnitřních komnatách vrchního stupně — Chuang-Di přijímá Svoje nejbližší spolupracovníky a učedníky.

První stupeň slouží pro početná shromáždění. Ohromná brána se otevírá navenek a skrz ní vycházejí slavnostní procesí, když se konají ceremonie.

V těch časech Chuang-Di daroval Podnebeské nejen Učení o Tao, ale i vědomosti pro materiální svět: hieroglyfické písmo, matematiku a astronomii, včetně měření času a kalendáře, a mnohé z medicíny. To všechno se stalo národním dědictvím. Také Jeho ponaučení o ctnostnosti a pořádku se stala na dlouhé věky základem blahobytu.

Tiše teče řeka Chuang-che, hory své vrcholky spojily s oblohou, a jako pevný základ jim slouží sama Země... Podívej se do Očí Chuang-Di a dozvíš se více...

Existuje věčné a neměnné Učení Boha. Existuje Bezmezné Tao. Všechno, co je stvořeno Tao, přichází a odchází, ale Tao zůstává... Nelze Ho popsat pomocí slov, ale existují ti Nesmrtelní, kteří prošli Cestu a poznali Tao!

Pověz, Lao-C', máš Svoje místa síly?

Ano, mám. A ne málo! Nejvíc jich mám v Číně, ale nejen tam. Starám se o růst spousty duší už po staletí. Mám rád umění, jsem Podporovatelem těch, kdo pohybem vlhkého štětce po papíře dokážou donutit diváka, aby se zastavil, zatajil dech, a zahleděl se na to Neprojevené, co ožívá na papíře tam, kde na obrázku zůstalo prázdné místo. Raduji se z rytmu veršů, ve kterých se skrylo ticho. Jsem Ochráncem tradic klidu, harmonie a krásy.

Klid a láska jsou základy spravedlivého bytí!

Nedal bys nějaká ponaučení začínajícím?

Hutné a hrubé s sebou přináší destrukci, stárnutí a zhoubu. Směřujte ve všem — k harmonii a zjemnění vědomí! Podobné křehkému a něžnému kvítku, laskavému větříku, průzračným proudům vody — je to překrásné v Projeveném! A člověk se musí naučit nenarušovat tuto harmonii hrubými doteky!

Potom bychom měli osvobodit a očistit ve svém srdci, a poté i v celém svém těle — schránku pro Tao!

Měli bychom se naučit sloužit Tao jako Te, a ne jen tělem! To je vlastnost Dosáhnuvších.

Dokonale moudří — tiše vyprávějí světu o majestátu Tao!

Hledající je vnímají v tichu duše a vyrůstají v poznání a lásce!

Nejjemnější vládne nejmohutnější sílou tvořit a naplňovat!

Připodobněte se Nejjemnějšímu — a pak obsáhnete veškerý Celek!

Teplo Velikého Slunce rozpouští zbytky nižších «já» — a Světlo Lásky začíná svobodně procházet skrz těla těch, kdo se ponořili — jako vědomí — do Tao!

Poté Nesmrtelné Tao prorůstá skrz těla podle míry rozpuštění Vědomí v Prvotním Tao a působení z Něho jako Te. Je to podobné rozkvétající broskvoni: holé větve, nasycené jarní energií života, se pokrývají překrásnými kvítky! Tak i Tao prorůstá skrz těla, a projevuje Sebou Klid, Světlo a Moudrost Hlubin — do světa. Zakořeněný v Hlubině, vyrůstá Strom Lásky — a v příhodný čas rozkvétá, dávaje světu vůni Pravdy!

Naslouchej v tichu, jak se zvedají blažené proudy Světla Božského Života!

Dovol Tao zjevit — tady — Sebe! Nečinnost tebe je činnost Tao!

Poznej Veliký Předěl, za kterým není předělů! «Dno» stvořeného světa je jen «Opona» světa Hlubin, který je nekonečný...