Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jóga buddhizmu 1

20. 6. 2015

 

Jóga buddhizmu (text filmu)

Část první

Tak tedy, přátelé, dnes budeme mluvit o józe buddhizmu. Je všeobecně známé, že tento duchovní směr byl založen Gautamou Buddhou. Jinak Ho ještě nazývají Šakjamuni, no a ještě byl princem, jménem Siddhártha.

A On lidem nabídl Učení, duchovní Cestu, která vede k závěrečnému Cíli: k úplné Dokonalosti, k završení osobní evoluce lidí prostřednictvím Splynutí s Prvotním Vědomím. (Takový stav se nazývá Nirvána).

Ale, jak se to vždy, bohužel, stává se všemi pravými duchovními směry, přicházejícími od Boha, ─ buddhizmus začali lidé překrucovat.

Jaký je mechanizmus tohoto jevu? Proč k tomu vždy dochází? Proto, že se objevují jednotlivé energeticky silné, nejčastěji ďábelské (podle jejich energetiky a podle jejich etických parametrů) osobnosti, které mají svůj vlastní názor na duchovní cestu. Ten názor obvykle spočívá v tom, aby... se mi klaněli druzí – moji adepti, moji žáci, aby mi platili za to, že je vyučuji takovéhle svoje hlouposti. A právě takhle se vytvářejí různé sekty.

Podrobněji jsme o tom psali v naší knize Duchovní srdce. Náboženství Jednoty.

Tohle je charakteristické pro všechny náboženské směry.

Přičemž v takových sektách může být Učení Boha komoleno až do protikladu. A tyto sekty, což je pro sektářství charakteristické, si často začínají «podmaňovat» všechny ostatní tím, že prohlašují jenom sama sebe za nositele absolutní pravdy.

Ale proč sekty takového druhu k sobě přitahují tak velké množství (někdy – ohromné množství!) straníků, adeptů?

Proto, že se v nich «uzákoňují» – jakoby «jménem» Svatých Božských Autorit – neřesti, takové jako obžerství, agresivita...

A tak právě v buddhizmu vidíme například ten jev, že v řadě sekt došlo k úplnému odmítnutí přesvědčení o tom, že vůbec existuje Prvotní Vědomí! Prvotní Vědomí (neboli Bůh v aspektu Stvořitele) bylo úplně vytlačeno ze světového názoru lidí, kteří sami sebe považují za lidi religiózní! Podivuhodný paradox!

A praxe v takových sektách pak může vypadat prostě jako blázniviny, typu toho, že je třeba úmyslně huhňavými hlasy – z ádžni, čakry hlavy, – výt různé mantry!

Nebo se náboženská praxe redukuje na ochrannou magii, až ke zvrácení do sekt černé magie, kde jsou za spojence aktivně přibírána takzvaná «hněvivá božstva». To znamená, že to v podstatě vůbec nejsou božstva, ale představitelé pekla, ďábelské duše!

Ale dnes o tomhle mluvit nebudeme, ale probereme to, jak bylo Učení vytvořeno samotným Gautamou Buddhou a jak fungovaly pravé Školy buddhizmu.

Začneme přikázáními, která nám zanechal Gautama Buddha – Zakladatel buddhizmu:

Přijmi přikázání zřeknutí se zabíjení!

Přijmi přikázání zřeknutí se zlodějství!

Přijmi přikázání zřeknutí se smilnění( tj. nadměrného zájmu o sexualitu)!

Přijmi přikázání zřeknutí se lhaní!

Přijmi přikázání zřeknutí se lihových nápojů!

A opravdu ti nikdy nepřišlo na mysl, že jsi také vystaven stárnutí, že ani ty se mu nemůžeš vyhnout?

A opravdu ti nikdy nepřišlo na mysl, že jsi také vystaven nemocem, že ani ty se jim nemůžeš vyhnout?

A opravdu ti nikdy nepřišlo na mysl, že jsi také vystaven smrti, že ani ty se jí nemůžeš vyhnout?

Já praktikuji laskavost ke všem, avšak ne kvůli Svému vlastnímu prospěchu!

Ale... Mým přáním je napomáhat štěstí živých bytostí!

(Tohle všechno musí každý přijmout za své vlastní krédo!)

Nezpůsobuj druhému to, co by se mohlo stát příčinou i tvého utrpení!

(To má přímou souvislost s tím, čemu učil Ježíš: «Nedělej druhému to, co si nepřeješ sám pro sebe!»).

Laskavost ke všem bytostem – to je ta pravá nábožnost!

(Laskavost je přání dobra. A nejen v myšlenkách – ale i v emocích a ve skutcích!)

Opatrujte ve vašich srdcích bezmeznou laskavost ke všemu jsoucímu!

(V srdcích – mějte tento stav! O čem se tu mluví? O rozvíjení duchovního srdce, ve kterém pouze mohou vznikat takové stavy! A to je hlavní linie psychoenergetické práce, kterou nám On doporučuje.)

Já ještě jednou zopakuji tento citát:

Opatrujte ve VAŠICH SRDCÍCH bezmeznou laskavost ke všemu jsoucímu!

Dále:

Nesmíte se rozčilovat, zlé slovo nesmí opustit vaše rty; musíte zůstávat dobrosrdeční, s čistým srdcem, plným lásky, neobsahujícím tajnou zlost.

A dokonce i ty nevlídné musíte obejmout myšlenkami milujícími, velkodušnými, hlubokými a neohraničenými, očištěnými od veškerého hněvu a nenávisti!

(Můžeme znovu vysledovat velmi výraznou paralelu s přikázáními Nového Zákona).

Rozlišovacími znaky pravého náboženství jsou laskavost, láska, pravdivost, čistota, velkodušnost, dobrota!

(Každý teď může zkontrolovat sám sebe: jsme-li takoví, pokud se považujeme za schopné na cestě náboženství?)

Nesmrtelnosti může být dosaženo pouze nepřetržitým konáním dobra; Dokonalosti se dosahuje soucitem a milosrdenstvím!

(Co je to Nesmrtelnost v uvedeném kontextu? Nesmrtelnost je Splynutí s Nesmrtelným Věčným a Nekonečným Prvotním Vědomím. To je ten hlavní význam slova Nesmrtelnost!)

To nejdůležitější je milující srdce!

«Mě nenávidí, nechápou mě a podvádějí ti druzí!» – ten, kdo přechovává ve své mysli takové myšlenky, se nikdy nedokáže osvobodit od příčin, vyvolávajících sebezničení!

Ať už by udělal nepřítel jakoukoliv škodu druhému nebo jeden nenávistný druhému, – špatně zaměřená mysl může samotnému člověku způsobit škodu ještě větší!

Zlo... se rodí ze sobectví.

(Co je to sobectví? Je to «vyčnívající» nižší «já», egocentrizmus v člověku.)

Takže,

Zlo... se rodí ze sobectví; v sobectví je jeho příčina.

Ale zlo «vybrušuje» vesmír jako diamant...

Učím vás vystříhat se deseti neřestí:

Nezabíjejte, ale mějte úctu k životu!

Nekraďte; ale pomáhejte každému být hospodářem plodů jeho práce!

Vyhýbejte se nečistotě, veďte bezúhonný život!

Nelžete, ale buďte pravdomluvní! Říkejte pravdu uvážlivě, nebojácně a s milujícím srdcem!

Nevymýšlejte lživé klepy a neopakujte je! Nekritizujte, ale obracejte pozornost na dobré stránky bližních – tak, abyste je mohli s upřímností ochránit před jejich nepřáteli!

Nehádejte se, ale mluvte skromně a na úrovni!

Neztrácejte čas tlacháním: buď mluvte a přitom neodbíhejte od tématu, nebo zachovávejte mlčení!

Nedomáhejte se cizího a nezáviďte, ale radujte se z úspěchů druhých lidí!

Očišťujte se od zloby a nemějte nenávist ani ke svým nepřátelům; ale chovejte se s vlídností ke všem živým bytostem!

Osvobozujte... mysl od nevědomosti a vynasnažte se poznat pravdu, zvláště o tom, o čem je nutné vědět, abyste se nestali obětí ani skepticizmu, ani omylů!

Ať nikdo nepodvádí druhého, ať nikdo nepohrdá druhým, ať nikdo z hněvu nebo křivdy nepřeje druhému škodu!

Nezabíjej!

Nekraď!

Neprováděj smilnění!

Nelži!

Nepomlouvej!

Nemluv hrubě!

Nevěnuj se prázdným řečem!

Nedomáhej se cizího vlastnictví!

Neprojevuj nenávist!

Přemýšlej ctnostně!

A co říkal Zakladatel buddhizmu Gautama Buddha nám osobně:

LÁSKA – to je pravý základ veškerého Univerza!

Ten, kdo chce poznat odvěkou Podstatu věcí, musí být především plný lásky!

Protikladem lásky je nepřijetí druhých a sebeláska.

Jenom láska dává ten zrak, kterým je možné uvidět Pravdu!

Láska ke všemu jsoucímu pomohla i Mně najít Cestu.

Bez ní je možné jen bloudit v temnotách iluzí.

Ať láska ozařuje stezku každého hledače Pravdy!

(Chtěl bych poznamenat, že tomu samému učí Ježíš, a že tomu samému učí všichni Duchovní Božští Učitelé.

Ale jak se to dělá, jak se rozvíjí láska?

To jsme velice podrobně vysvětlovali v knihách i v našich druhých besedách: PROSTŘEDNICTVÍM ROZVÍJENÍ DUCHOVNÍHO SRDCE!

Gautama Buddha právě o tom tak živě mluví! A je třeba to následovat! Kdo se považujete za buddhisty, dělejte to, a ne cokoliv jiného! Následovat Cestou, ukázanou Gautamou Buddhou, – to znamená rozvíjet sama sebe jako LÁSKU – rozvíjením sama sebe jako duchovního srdce!)

Pokračuji v citaci:

Mým cílem v Mém posledním vtělení bylo přinést druhým lidem stav úplného osvobození od okovů světa hmoty, odhalit pro ně, že Osvobození existuje, že je skutečně možné.

(A opět vysvětlím: Jak se osvobodit od pout hmoty, jak se zbavit závislosti na elementech Stvoření? To je možné udělat jedině vystoupením ze Stvoření – do Stvořitele, do Prvotního Vědomí, v termínech buddhizmu.)

Zeptali jsme se pak Gautamy Buddhy:

Jaké jsou charakteristické zvláštnosti Tvé Cesty?

Je to Cesta poznání toho, že každý z nás je – ve své prvotní podstatě – potenciálně naprosto svobodný. (Zdůrazňuji: potenciálně!)

Já jsem tu Svobodu poznal v Hlubinách Sama Sebe!

(Tj. V Hlubinách Sama Sebe jako rozvinutého duchovního srdce. Je třeba se stát ohromným duchovním srdcem – a v hlubinách sama sebe potom můžeme najít Prvotní Vědomí.

Ve fyzickém srdci toho nedosáhneme! A ani v tom duchovním srdci, které se nachází v hrudním koši, – ale v duchovním srdci, které se stalo ohromným!

Právě v buddhizmu existuje termín Dharmakája. Ale rozvíjení Dharmakáji se začíná tím, že se staneme ohromným duchovním srdcem, které se naučilo vycházet do jemných světů ze své čakry anáhaty. My ve svých knihách a besedách velice podrobně vyprávíme o tom, jak je to možné udělat. Je to Cesta, kterou jsme už prošli, a my velice dobře známe možnosti realizace tohoto úkolu. Zájemci mohou převzít naše zkušenosti!)

Poznal jsem, že ve Své Nejhlubší Podstatě (to říká Gautama) nejsem spoután ničím, co se děje ve světě hmoty. (Tohle je také i popis Bytí Částí Prvotního Vědomí!)

O tom jsem se pokoušel vyprávět lidem: že ve své Podstatě jsou svobodní, a že ta Svoboda je nesrovnatelně hodnotnější, než jakékoliv vlastnictví, které je možné mít v materiálním světě. A proto není důvod být znepřátelený s druhými, cokoliv brát druhým, závidět, žárlit. Vždyť ten nejdrahocennější poklad už má každý člověk od narození. Stačí Ho jenom najít!

Potom jsme s Ním pokračovali v besedě během deště, když jsme se ukryli ve stanech:

No a co, že prší? Déšť je vynikající záminka k meditacím!

Já jsem miloval meditovat v dešti. Stačí se jen vědomím rozmístit spolu s deštěm v celém prostoru kolem těla – a pociťovat padající kapičky deště, a přitom vcházet pod každou z nich z druhé strany.

(Nenechte poslední slova uniknout vaší pozornosti! Z druhé strany – to znamená ze strany Stvořitele, ze strany Prvotního Vědomí. A opakuji, že přímá cesta realizace toho, o čem teď mluvil Gautama Buddha, je ponořit se do hlubin sama sebe jako rozvinutého duchovního srdce.

Prostřednictvím toho můžeme vystoupit ze Stvoření do Stvořitele, a už z Něho vnímat materiální svět z druhé strany.)

V té meditaci můžeš pocítit, čím se Já odlišuji od obyčejné vtělené duše. Obyčejná duše se pociťuje živá pouze ve svém těle. Avšak Já Se pociťuji živým v každém ději, co probíhá, v každém zavlnění stébla trávy, v každém šelestu listí, v každé padající kapce deště...

(O čem tu náš Spolubesedník mluvil? O Splynutí nejen s Prvotním Vědomím, ale i s veškerým Absolutnem. To je následující stupeň z takřečeného maximálního programu. A minimální program je Nirvána ve Splynutí s Prvotním Vědomím; ale potom z tohoto stavu můžeme přejít na ještě vyšší stupeň – Splynutí i se Stvořením, pociťování sama sebe v celém Stvoření. Prostřednictvím toho dostáváme možnost řídit procesy, probíhající ve Stvoření a také schopnost ovládat hmotu vlastního těla.)

... Každý, kdo začal duchovní hledání, je hoden pomoci. Každý, kdo začal Cestu, – dostává od Nás pomoc, dokonce i tehdy, jestliže dosud jeho cesta není přímá.

...Ano, mnohé je zapomínáno vtělenými lidmi, kteří předávají vědomosti po řadu staletí.

Zachovat čistotu Učení a zároveň ho udělat přístupným pro pochopení spoustou lidí je neobyčejně složitý úkol. To se podařilo jen nemnohým, včetně vás.

Každý Avatár, přicházející na Zemi, každý Božský Učitel na to vynakládá veškeré úsilí; zasvěcuje do nejvyšších vědomostí ty, kdo jsou schopni je obsáhnout, a dává základy mravních zákonů všem lidem, aby šli po Cestě Světla.

Zeptali jsme se pak:

Proč nebyl Bůh, jako Cíl všech hledání lidské duše, hlavním tématem Tvých kázání?

– … Když jsem teprve začínal Svou Cestu duchovních hledání, hledal jsem Vyšší Spravedlnost, hledal jsem pro lidi možnost vysvobození z utrpení.

Miloval jsem lidi a chtěl jsem jim pomoci.

Narodil jsem se v rodině krále země, a očekávalo Mě stát se vladařem. Byl jsem spravedlivý a dobrý. Brzy měla úplně celá vláda v zemi přejít na Mne. Ale Já jsem viděl, že Moje spravedlivost a moc nedokážou přemoci utrpení, nemoci a smrt, které jsou neodvratné pro všechny vtělené lidi...

A Já jsem se vydal na Své duchovní putování a hledal jsem ten smysl, ten důvod, kvůli kterému musí zrozený člověk protrpět nemoci, soužení a smrt. Hledal jsem odpovědi u poustevníků a mudrců... A hledal jsem odpovědi Sám; zkoumal jsem hlubiny duše a nořil se v meditacích stále hlouběji a hlouběji.

A našel jsem odpovědi! Uviděl jsem mnohé světy (tj., lóky mnohorozměrného prostoru). Uviděl jsem zákony karmy, určující příčiny zrození a smrti, utrpení a štěstí, připadající ke každému pozemskému životu. Našel jsem cestu překonání řady utrpení tím, že člověk změní sám sebe, svůj vztah ke světu a v něm žijícím duším. Já jsem našel Velikou Svobodu!

A já jsem to nehledal pro sebe. Chtěl jsem darovat příležitost uvědomění si života, Cestu k Osvobození – všem lidem!

Šel jsem tou cestou, na které ego mizí a je nahrazeno «prázdnotou» (mám na mysli stav Nirodhi). A jestliže k tomu dochází na té nejhlubší, nejjemnější úrovni mnohorozměrnosti, – pak zůstává pouze jedině jsoucí Věčné Vědomí – Vesmírné Prvotní Vědomí. A tehdy – v tom okamžiku, kdy jsem «já» zmizel, – se Já stávám Neoddělitelnou Součástí Jediného Jsoucna. Právě to jsem nazval Osvobozením, a to také je Nirvána. V tomto stavu si Vyšší Já duše uvědomuje Sama Sebe jednotným s Prvotním Vědomím všeho bytí. O tom je Moje Diamantová sútra.

Zeptali jsme se:

Ale vždyť základy těchto vědomostí jsou obsaženy v Bhagavadgítě, která se v Indii objevila už tisíciletí před Tvým posledním vtělením. Zároveň z těchto Tvých slov vyplývá, že jsi znovu odhaloval to, co už bylo vyloženo Krišnou. Cožpak jsi Ty, Který jsi byl členem královské rodiny, nebyl obeznámen s Krišnovým Učením?

On odpověděl:

Indie v tu dobu... – to přece nebyla jednotná země: na tomto území existovalo několik království nebo knížectví... Neexistoval ve všech dokonce ani společný jazyk... Masový tisk knih, hromadné sdělovací prostředky (rozhlas, TV) – tohle všechno se přece objevilo až v mnohem pozdějších letech...

A ještě k tomu Mě Moji rodiče a učitelé v mladém věku «ochraňovali» před vyššími duchovními vědomostmi...

Ano, Krišnovo Učení jsem tak, jako spousta lidí, kteří Mne obklopovali, neznal. A musel jsem tedy všechno «znovu odhalovat» Sám, opíraje se při tom jen o nevtělený Vyšší Rozum.

Pokud bych dosahoval Splynutí s Prvotním Vědomím prostřednictvím Bhagavadgíty, pak by byl Krišna Mým Učitelem. Pak by Jeho jméno, Jeho slova a ponaučení zněla v Mém Provolání k lidem!

Ale věčné pravdy se často musejí odhalovat znovu a znovu.

A spoustu Velikých, Kteří poznali Celek, jsem poznal, až když jsem se hmotně téměř přiblížil k prahu, za kterým není oddělenosti...

(Tento práh – to je právě práh Příbytku Stvořitele, protože v Prvotním Vědomí neexistuje oddělenost. Oddělenosti jsou pouze ve Stvoření.)

V Indii v tu dobu pro většinu lidí vědění o Pravdě, přinesené Krišnou, bylo nahrazeno obřady uctívání pohádkových «bohů». Obřady a ceremonie nahradily Pravdu... Ostatně, tohle na Zemi převládá i v současnosti...

Ano, Já jsem hledal Cestu sám a znovu jsem se pokoušel k lidem promlouvat o tom, že člověk musí žít podle zákonů nepůsobení zla a dávání lásky, že si k získání Svobody každý pokládá Cestu ne modlením, ale mravným životem a meditací.

Nestačí se pouze naučit vcházet do Nirvány. Mnozí z vašich žáků poznávali Nirvánické stavy, ale kvůli nesprávně přijatým rozhodnutím nebo činům osobního «já» se navraceli do koloběhu vtělení, aby – potom – znovu hledali Jednotu. Jejich Cesta bude v budoucnu lehčí – proto, že už se Pravdy dotkli, ale...

Jednota s Prvotním Vědomím se musí stát podstatou, bytím! Individuální «já» musí být úplně nahrazeno «Já» Božským!

Já jsem nejen prostě dosáhl na krátký okamžik stavu Nirvány. Ale konkrétně jsem nahradil osobní «já» – Jednotným «Já» všech Dosáhnuvších. Postihl jsem to Nejvyšší, a potom jsem právě tak žil a přemýšlel. A nehledě k tomu, že jsem ještě měl materiální obal těla, jsem se stal absolutně svobodným! Jelikož individuální mysl byla nahrazena Božským vědomím.

Existuje několik stádií podmanění mysli, o čemž psal i Vladimír ve svých knihách:

První – naučit se vnitřnímu tichu, donutit mysl zmlknout. To se samozřejmě dosahuje právě ponořením do duchovního srdce.

Druhé stádium – naučit se slévat individuálním vědomím s Božským Vědomím.

Třetí – když je myšlení individua přeneseno do Jednotného Prvotního Vědomí, Jednotného «Já» nebo «My».

Zeptali jsme se:

Pověz, meditaci Kříž Buddhy jsi daroval Ty?

Ne tak úplně. Ale je v ní realizace Mých myšlenek duchovní Cesty. A každý, kdo Mne při vykonávání této meditace pozve do svého duchovního srdce, obdrží Mou pomoc.

Vždyť to nejdůležitější je – zvolit si LÁSKU za svůj vedoucí životní princip. Ale ne «lásku» k sobě, ale lásku, zaměřenou od sebe ke všem živým bytostem na Zemi, vtěleným i nevtěleným.

Všechno kolem je naplněné životem, všechno se rozvíjí díky lásce, nezávisle na tom, jestli o tom víme nebo nevíme. A nebylo by moudré odvracet se od tohoto vědění, když u nás zaklepe na dveře.

A čím je nejlepší začít?... Začínat je velice důležité pociťováním čakry anáhaty. A pro to existuje speciální technika: přání dobra a všech blah – z této čakry. To cvičení má název: «Kříž Buddhy».

Takže, my pociťujeme svůj hrudní koš zevnitř, snažíme se pocítit právě uvnitř něho, jednoduše tak, že přemísťujeme koncentraci vědomí uvnitř vlastního těla, – a posíláme dopředu vlny svojí lásky v podobě jejích trochu se lišících složek, tj., součástí lásky:

Kéž všechny bytosti žijí v klidu!

Kéž všechny bytosti žijí v míru!

Kéž všechny bytosti žijí v blaženosti!

Vytváříme každý z těchto tří stavů ve svém hrudním koši – a vyzařujeme je.

Nu a potom posíláme zrovna takovou vlnu napravo:

Kéž všechny bytosti žijí v klidu!

Kéž všechny bytosti žijí v míru!

Kéž všechny bytosti žijí v blaženosti!

Dozadu:

Kéž všechny bytosti žijí v klidu!

Kéž všechny bytosti žijí v míru!

Kéž všechny bytosti žijí v blaženosti!

Nalevo:

Kéž všechny bytosti žijí v klidu!

Kéž všechny bytosti žijí v míru!

Kéž všechny bytosti žijí v blaženosti!

Teď nahoru z hrudního koše, z čakry anáhaty:

Kéž všechny bytosti žijí v klidu!

Kéž všechny bytosti žijí v míru!

Kéž všechny bytosti žijí v blaženosti!

A dolů:

Kéž všechny bytosti žijí v klidu!

Kéž všechny bytosti žijí v míru!

Kéž všechny bytosti žijí v blaženosti!

Potom můžeme to samé dělat zároveň na všechny strany! A podle míry našeho trénování – den za dnem, týden po týdnu – budeme pociťovat, jak se energetické vlny našich emocí – emocí lásky budou šířit dále a dále... až do kosmického prostoru daleko za hranicemi naší planety...