Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tištěné knihy Vladimira Antonova

1. 3. 2022

byliny-comp..jpg

http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/622-Zubkova-Anna-Dobryna-Byliny

Dlouho, nedlouho jede Dobryňa po Zemi. A všude, kam přijede, — jsou lidé nešťastní! Všude žijí lidé neduživí a ztrápení, neradostní. Zapomněli na zákony starodávné, poztráceli lásku nemajetnickou!

Dobryňa vidí: nedobrým se stal ten národ. Vidí slzy vdov a slzy sirot, starci svůj osud proklínají, rozčilují se, nadávají, mladí už je neuctívají, stařenky se v pláči rouhají, nad prošlým životem naříkají.

Zapomněla děvčata, kde je duše krása, chrabrost mládenecká na úbytě zašla. Děti se rodí zřídka živé, a i ty — churavé a neduživé. Rod proti rodu válčí, člověk člověka ničí.

Knížata si v nenávisti libují, slávu a bohatství pro sebe hledají, o správu země starost nemají…

 

Začal Dobryňa přemýšlet, jak té bídě odpomoci, ale nevymyslel nic. Začal se tedy lidí vyptávat: kvůli čemu tak žijete, a ještě k tomu — proč?

Zeptal se jednoho:

Proč ty, člověče, žiješ?

Nevím… Žiju — protože žiju…

 

A co děláš?

Pracuju, jím a piju…

A co umíš dělat?

Umím nosit kameny, dají mi za to najíst a napít.

A ty kameny — k čemu?

Nevím…

 

Ptá se druhého:

 

A proč ty, člověče žiješ?

Nevím…

A co umíš dělat?

Umím se bít pěstmi…

A za co se biješ, a ještě koho?

Biju toho, koho nařídí! Dávají mi za to spoustu vyznamenání…

 

Dobryňa se od nikoho nic nedozvěděl — lidé nevědí, proč žijí a kvůli čemu jsou nešťastní.

 

Začal se tedy Dobryňa Matičky Země tázat:

Matičko Země milující, na sobě všechny nás pěstující, řekni: kvůli čemu tvoje děti

v bídě žijí a v neštěstí, řekni, jak jim pomoci, jak tu bídu přemoci?

 

Matička Země Dobryňovi odpověděla:

Není jednoduché mým dětem pomoci. A ne každý to zvládne. Je k tomu třeba síla veliká, láska čistá a trpělivost bez konce…

Nauč mě, jak tu lásku, sílu a trpělivost získat, — poprosil Dobryňa.

 

ecopsych-komp.jpg

http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/640-Antonov-Vladimir-Ekopsychologie

Pro nás, vychované v prostředí ateizmu a dominující náboženské nevědomosti, je těžké, ale nezbytné se naučit, že Bůh Otec nežije vysoko na nebi, na jiných planetách, na nějaké hoře atd. On je všude v celém vesmíru: v hlubině našich těl a veškerého světa hmoty, v celém Stvoření.

A «schody» k Němu nevedou nahoru, ale do hloubky. Stupni toho schodiště jsou stupně zjemnění sebe jako vědomí. A ty schody začínají… v našich duchovních srdcích.

Vše řečené je reálně prozkoumané autorem této knihy, a vůbec ne opsané jím odněkud nebo převyprávěné z něčích slov. O to, aby prošel tuto Cestu, se musí přičinit každý sám. Při tom je důležité vědět, že pohybovat se po těch schodech je radno «ze stupínku na stupínek» a nepřeskakovat přes «celá poschodí».

Takže, Příbytek Tvůrce existuje všude, v každé molekule. Vzdálenost k němu, jak říkal Ježíš, není větší, nežli tloušťka listu tenkého papíru …

Bůh Otec není na nebi, On je všude: uvnitř i kolem našich těl, v každé jejich částečce. Jeho Příbytek je neobyčejně blízko! Ale… — zkus do něj vstoupit!

 

puvodni-komp..jpg

http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/649-Antonov-Vladimir-Puvodni-Uceni-Jezise-Krista

Sestaviteli této knihy se podařilo projít Cestu k Bohu Otci, když si osvojil metodologii procházení této Cesty, a vybudoval — s pomocí a pod vedením Boha — «žebřík» z metodologických stupňů až na Vrchol. Na záchraně lidí z temnoty ateizmu začal v Rusku pracovat ještě za vlády KSSS, kdy byl vystaven pronásledováním a pomluvám, prošel svoji «Golgotu», dvakrát pobýval «na onom světě» a poznal bez překážek ze strany tělesného obalu Objetí Svatého Ducha a Boha Otce, poté byl ještě ponechán v tom samém fyzickém těle, aby pokračoval ve svém sebezdokonalování a sloužení.

Tyto kapitoly, tak jako i celá kniha, jsou napsány s Božím požehnáním a pod Božím vedením.

 

 

filipovo-komp..jpg

http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/724-Antonov-Vladimir-Filipovo-Evangelium-s-komentari

Apokryfické (tj. nezařazené do Nového Zákona) Evangelium osobního učedníka Ježíše Krista, Apoštola Filipa, nalezené až v roce 1945 archeology v Egyptě, obsahuje důležitou informaci, sdělenou Filipovi Ježíšem Kristem.

Týká se nejvyšších meditačních technik, přivádějících duchovního praktikanta do Příbytku Boha Otce, označovaného Filipem jako «Svatební Palác». V Evangeliu se umělecky prolínají dvě linie výkladu: linie sexuální lásky mezi lidmi — a linie nejvyšší lásky k Bohu, přičemž první je chápána jako předobraz druhé.

 

 

 

podobenstvi-komp..jpg

http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/730-Antonov-Vladimir-Anna-Zubkova-Bozska-podobenstvi

Tato Podobenství byla vyprávěna, aby každý, kdo si je přečte, mohl pocítit ve svém životě přítomnost Boha a dokázal se otevřít dokořán vstříc opravdovému bytí v Bohu — v Jeho Kráse, Harmonii, Lásce!

* * *

Přišel na Zemi Člověk od Boha Otce seslaný.

A Člověk viděl, že se lidé utápějí v hříších; že se vady v duších tak rozmnožily, že lidé zapomněli na dobré mravy…

A Člověk viděl, že Učení o Božských Zákonech lidé odvrhli, že ztratili znalost podstaty Písem Bohem sepsaných…

Tak, jako je možné elegantním oděvem přikrýt špínu a ošklivost těl, je možné i slovy Písem, vyslovenými, ale nenaplněnými, přikrýt nečistoty duší.

 

_vyr_1217zubkova_obalka04.gifhttp://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/0/5/1217-Zubkova-Anna-Povest-o-knizeti-Dmitriji-a-Volchve

«Pověst o knížeti Dmitriji a Volchvě» je vyprávění, ve kterém Oni Sami líčí pravdivý příběh Jejich životní cesty. S Jejich životopisy se můžete seznámit na konci knihy.

Tím nejdůležitějším, čím se vyprávění zabývá, jsou témata poslání života člověka na Zemi a možností duchovního sebezdokonalování, včetně konkrétních technik přetváření duše. V poutavé formě se zde také posuzuje téma hlubší jednoty pravého křesťanství a prastarých duchovních vědomostí předkřesťanské Rusi.

Kniha je určena všem, hledajícím Pravdu.

* * *

Náhle byly v davu shromážděných lidí slyšet hlasy – vystrašené, nepřátelské, překvapené:

Kouzelnice!

Volchva!

Zjevila se! Krvičku pravoslavnou ucítila!

Svatý! Svatý! Svatý je Hospodin! Zmiz, nečistá sílo!

Dmitrij zvedl zrak od Radoněžova těla.

Od lesa přicházela vysoká světlovlasá žena, oblečená do bílé košile až na paty, jak se říká, podle pohanského zvyku.

Dav se před ní rozestoupil, jako by se bál jejího dotyku. Mnozí se křižovali.

 

 

_vyr_1202zubkova_obalka01.gif

 http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/0/5/1202-Zubkova-Anna-Podobenstvi-o-starci-Zosimovi

Žil v jednom klášteře starec1 Zosima. A povídalo se, že po jeho modlitbě uzdravení přicházejí a zázraky se konají.

A scházelo se mnoho lidí ze vzdálených míst, aby ho poprosili o pomoc.

A klášterní bratři byli hrdí na to, že jejich klášter má takového starce.

1 Poz. překl.: Starcem, o kterém pojednává text knihy, není míněn starý člověk – stařec, ale je to duchovní hodnost v pravoslaví. Starec nemusel nutně být starý – i když většinou byl pokročilého věku, protože musel mít bohaté životní zkušenosti a hlubokou moudrost, aby se mohl stát duchovním vůdcem a rádcem mnichů i světských lidí, kteří přicházeli do kláštera hledat pomoc. Starci mívali, kromě jiného, také mimořádné schopnosti léčitelství a předvídání budoucnosti, které získali pod vedením Ducha Svatého.

S postavou starce Zosimy se můžeme setkat v knize F. M. Dostojevského «Bratři Karamazovi».

 

 

 

_vyr_1206zubkova_obalka02.gif

http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/0/5/1206-Antonov-Vladimir-Zubkova-Anna-TAOISMUS-TAO-TE-TING

Kniha Tao-Te-Ting (Kniha o Tao a Te) byla napsána velkým duchovním Mistrem Lao-C' přibližně před dvěma a půl tisíci lety. Lao-C' byl v tomto vtělení osobním žákem Chuanga-Di — v těch letech nevtěleného1 — a dosáhl úplné duchovní seberealizace.

V současné době Lao-C' prokazuje duchovní pomoc vtěleným lidem, představujíc Tao v roli Te (vysvětlení je v textu knihy).

1 Podrobněji si o tom můžete přečíst v knize «Klassika duchovnoj filossofii a sovremennosť (Klasika duchovní filozofie a současnost)».

 

* * *

1. Tao1 nelze poznat jen tím, že o Něm budeme mluvit.

A nelze nazvat lidským jménem ten Počátek nebe a země, Který je Matkou všeho.

Jen ten, kdo se osvobodil od «pozemských» vášní, Ho může uvidět. Ale ten, kdo ty vášně má, — ten může vidět jen Jeho Stvoření.

Ostatně, jak to první, tak i to druhé je v podstatě Jedno, ale, nicméně, s různými názvy2 . Oba jsou tajné. Přičemž ten přechod, který existuje mezi nimi, jsou dveře ke všemu opravdově zázračnému.

1 Synonymy tohoto slova čínského původu jsou slova: Prvotní Vědomí, Stvořitel, Bůh Otec, Alláh, Íšvara, Svarog a další.

2 Stvořitel a Stvoření. Jejich souhrn se označuje termínem Absolutno.

 

_vyr_1224obalka_brouckova10.gif

http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/1224-Zubkova-Anna-Odinova-saga

Sedíme vedle sebe — já a Božský Ódin…

Sedíme, objímáme se, jsme sjednoceni dušemi. A třebaže On teď nemá materiální tělo, a já ho mám, — vůbec to nepřekáží našemu kontaktu!

Mnoho legend je spojeno se jménem tohoto Božského Učitele, který po staletí zahrnoval Svojí Péčí Skandinávské země!

Mnohá pokolení lidí uctívala Jeho Moudrost a Sílu!

A právě teď, jsme Ódin a já spolu. Já poslouchám Jeho slova, odpovídám Mu, pokládám otázky a poslouchám Jeho odpovědi a vysvětlování.

… Je mi jasné, že Ódin si dnes ke mně «nezaskočil na minutku». To znamená, že přišel čas na to, aby vyprávěl ty Svoje příběhy, které se už dávno chystal začít vyprávět.

Přede mnou se otevírají monumentální obrazy krásy severské přírody: žulové skály a kameny, porostlé lišejníky, čistá jezera uprostřed hustých lesů, pole, malá hospodářská usedlost u jezera… Lidé ve starých finských oděvech…

Vyobrazení se jakoby přibližuje… A začínají znít Ódinova slova:

 

_vyr_1212zubkova_obalka03.gif

http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/1212-Zubkova-Anna-Bajan

Jednou si tak Bajan šel svou cestou, když vtom zahlédl kouř z dohořívajícího požáru: špatní lidé vypálili vesnici!…

Bajan obešel spáleniště — nikoho živého nenašel.

A náhle… na samém okraji vesnice — uslyšel dětský pláč: jako by ten pláč přicházel z nebe! Jako by celý okolní svět — nad lidskými činy, zlobou naplněnými, zaplakal!

Bajan se rozhlédl: a vidí, že na velké bříze visí košík, a v něm je dítě, zázrakem zachráněné! Jak je vidět, matka stačila děťátko schovat: vytáhla ho vysoko na větev.

Bajan stáhl dolů košík a vzal dítě do náručí.

Ukázalo se, že je to holčička — úplně maličká, měla by se ještě krmit mateřským mlékem!

 

rada-alexej-predni.jpg

https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/1323-Zubkova-Anna-Povest-o-Rade-a-Alexejovi

Mladý pravoslavný kněz Alexej jel ve vánici na saních k novému místu svojí služby, přikrývaje se před větrem a mrazem málo se k tomu hodící plachtou, kterou kdysi bylo přikryto seno. To, že ještě trochu sena zůstalo v saních, se mu teď ale velice hodilo, ochránilo ho to před nejkrutějším mrazem.

Mužik, který byl ochotný dovézt Alexeje do maličké poustevny, kde měl od nynějška žít, chvílemi trousil kletby na adresu počasí a zahříval se samohonkou.

To místo v podhůří Uralu, kam byl Alexej vyslán, bylo pro něho svým způsobem vyhnanstvím.

 

 

jak-se-poznava-predni--2-.jpg

https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/0/5/1373-Antonov-Vladimir-Jak-se-poznava-Buh

Tato kniha je vlastní životopis vědce-biologa, teoretika i praktika, duchovního Mistra – Vladimira Antonova, známého z desítek vědeckých článků a více než čtyř desítek knih, věnovaných metodologii duchovního zdokonalování. Autor zde vypráví o svém učení u Božských Učitelů, o svých chybách i úspěších v duchovní pomoci lidem, o svém osobním pochopení mnohorozměrné struktury Absolutna, o poznání Stvořitele.

Autor je zakladatelem nového směru současné vědy – Metodologie duchovního zdokonalování.

Kniha bude užitečná psychologům, zdravotníkům, pedagogům, filozofům a všem lidem, kteří už jdou po duchovní Cestě nebo se ji snaží najít.

 

evangelium-predni.jpghttps://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/0/5/1382-Zubkova-Anna-Evangelium-do-Marty

Skoro dva tisíce let jsem já, Marta, toužila povědět lidem o tom, čeho jsem byla svědkem, když se Ježíš vtělil na Zemi. Za života v těle jsem tehdy nestačila svoje Evangelium zapsat. Avšak teď se mi taková možnost naskytla.

 

 

... Poprvé jsem Ježíše uviděla, když moji mladší sestru Marii obvinili ze smilnění a chtěli ji ukamenovat, a On ji zachránil.

Tehdy jsem v Ježíšovi viděla jen člověka: trochu divného, ne takového, jako všichni ostatní, a – moudrého.

Avšak Jeho úplná Velikost se přede mnou začala odhalovat až postupně.

 

zrozenych-predni.jpghttps://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/1416-Zubkova-Anna-Kniha-Zrozenych-ve-Svetle

Božští Učitelé, kteří byli vtěleni v Atlantidě, pokračují v předávání Svých Vědomostí lidem, obývajícím Zemi v současnosti. Hovoří konkrétně o principech duchovní výuky, o Evoluci Vědomí, o smyslu života každého z nás a o jeho realizaci.

Kniha bude zajímavá a v nejvyšší míře prospěšná všem, kdo usilují o duchovní Dokonalost.

* * *

Vnímejte, lidé, hlas Atlanťana, Kterého nazývali Tótem!

Země ležela v kolébce Tvořivých Rukou, když jsem Já přišel na Zemi a přijal vědění o té Tvořivé Síle, ve Které je Zdroj rozvoje všeho!

— Poslouchejte — a dozvíte se!

Vědomosti vyšších duchovních Škol jsou nezničitelné! Ony existují jako svého druhu živá knihovna. Nositeli vědomostí tu nejsou knihy, ale Duše, které Se nasytily Moudrostí a Světlem. Tyto vědomosti jsou uschovány navěky, vždyť jejich Nositelé jsou přece nesmrtelní!

A tak je teď vaším úkolem — udělat část z těchto velkolepých pokladů Ducha otevřenou.

 

 

jak-se-poznava2-predni.jpg

https://www.stahuj-knihy.cz/Antonov-Vladimir-Jak-se-poznava-Buh-2-d1621.htm

 

Tato kniha je jednou z knih v sérii publikací na téma Metodologie duchovního zdokonalování – nového směru současné vědy, založeného vědecko-duchovní Školou ruského vědce-biologa Vladimira Antonova. Směr práce této Školy také můžeme označit jako plodné splynutí duchovní ekologie (ekopsychologie), teologie a současného rozvinutého hésychazmu.

Na stránkách knihy autoři vyprávějí o tom, jak je Bůh vedl k Sobě, k poznání Sebe, ke Splynutí se Sebou, a také o jejich vlastním snažení, chybách a vítězstvích nad svou nedokonalostí.

Tyto zkušenosti mohou být prospěšné vám, čtenářům. Naučí vás neopakovat cizí chyby a umožní vám napodobit to, co přivedlo autory knihy k Vítězství na Cestě duchovního růstu.

Kniha je určena všem hledajícím Boha a usilujícím o získání vlastní Dokonalosti.